لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۵۹ مقاله شامل ۱۴۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A new proposed thermodynamic model for aqueous polymer solutions
۲Comparison of energy consumption for reader anti-collision protocols in dense RFID networks
۳A developed antibody-drug conjugate rituximab-vcMMAE shows a potent cytotoxic activity against CD20-positive cell line.
۴Observational constraints on tachyonic chameleon dark energy model
۵A developed antibody–drug conjugate rituximab-vcMMAE shows a potent cytotoxic activity against CD20-positive cell line
۶A novel plasmonic elliptical nanocluster and investigating Fano response in π- and T-shaped arrays
۷Some alternating and symmetric groups and related graphs
۸Effects of curcumin on NF-κB, AP-1, and Wnt/β-catenin signaling pathway in hepatitis B virus infection.
۹Beneficial effects of killed Tsukamurella inchonensis on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth, intestinal histology, immunological, and biochemical parameters.
۱۰Evidence of oxidative stress after continuous exposure to Wi-Fi radiation in rat model.
۱۱Biodistribution, Safety and Organ Toxicity of Docetaxel-Loaded in HER-2 Aptamer Conjugated Ecoflex® Nanoparticles in a Mouse Xenograft Model of Ovarian Cancer.
۱۲Prevalence and association of human papillomavirus, Epstein-Barr virus and Merkel Cell polyomavirus with neoplastic esophageal lesions in northern Iran.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.