لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۳۷۵ مقاله شامل ۶۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۷۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Corrigendum to "Development of a new microextraction method based on elevated temperature dispersive liquid-liquid microextraction for determination of triazole pesticides residues in honey by gas chromatography-nitrogen phosphorus detection" [J. Chromatogr. A 1347 (2014) 8-16].
۲Corrigendum to "Acid-base reaction-based dispersive liquid-liquid microextraction method for extraction of three classes of pesticides from fruit juice samples" [J. Chromatogr. A 1431 (2016) 8-16].
۳Cerium-substituted magnetite: Fabrication, characterization and sonocatalytic activity assessment.
۴Preparation of novel CeO2-biochar nanocomposite for sonocatalytic degradation of a textile dye.
۵Ultrasensitive chemiluminescent biosensor for the detection of cholesterol based on synergetic peroxidase-like activity of MoS2 and graphene quantum dots.
۶A Network-Based Integrative Workflow to Unravel Mechanisms Underlying Disease Progression.
۷Association between FTO gene polymorphisms and type 2 diabetes mellitus, serum levels of apelin and androgen hormones among Iranian obese women.
۸Using cell apoptosis, micronuclei and immune alternations as biomarkers of phenanthrene exposure in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus).
۹A molecularly imprinted dual-emission carbon dot-quantum dot mesoporous hybrid for ratiometric determination of anti-inflammatory drug celecoxib.
۱۰Optical and structural investigation on sodium borosilicate glasses doped with Cr2O3.
۱۱ZnFe-Cl nanolayered double hydroxide as a novel catalyst for sonocatalytic degradation of an organic dye.
۱۲Heterogeneous sonocatalytic degradation of anazolene sodium by synthesized dysprosium doped CdSe nanostructures.
۱۳The problem of identifying arsenic anomalies in the basin of Sahand dam through risk-based 'soft modelling'.
۱۴Development of salt and pH-induced solidified floating organic droplets homogeneous liquid-liquid microextraction for extraction of ten pyrethroid insecticides in fresh fruits and fruit juices followed by gas chromatography-mass spectrometry.
۱۵Thermo-sensitive chitosan copolymer-gold hybrid nanoparticles as a nanocarrier for delivery of erlotinib.
۱۶Air-assisted liquid-liquid microextraction using floating organic droplet solidification for simultaneous extraction and spectrophotometric determination of some drugs in biological samples through chemometrics methods.
۱۷Gamma irradiation affects the total phenol, anthocyanin and antioxidant properties in three different persian pistachio nuts.
۱۸The effect of titanium dioxide nanoparticles and UV irradiation on photocatalytic degradation of Imidaclopride
۱۹Modelling and evaluation of anaerobic digestion process of tomato processing wastes for biogas generation
۲۰Cooperative spectrum sensing in the presence of primary user emulation attack in cognitive radio network: multi-level hypotheses test approach
۲۱Fuzzy clustering based on Forest optimization algorithm
۲۲MINLP Probabilistic Scheduling Model for Demand Response Programs Integrated Energy Hubs
۲۳A New Structure of Fault Current Limiter Based on the System Impedance With Fast Eliminating Method and Simple Control Procedure
۲۴Modified Single-Phase Single-Stage Grid-Tied Flying Inductor Inverter With MPPT and Suppressed Leakage Current
۲۵Nitrogen form and mycorrhizal inoculation amount and timing affect flavonol biosynthesis in onion (Allium cepa L.)
۲۶Reliability analysis of component-level redundant topologies for solid-state fault current limiter
۲۷Almond Oil Quality as Related to the Type of Pollen Source in Iranian Self Incompatible Cultivars
۲۸Comprehensive study on the influence of molybdenum substitution on characteristics and catalytic performance of magnetite nanoparticles
۲۹New Half-Bridge and Full-Bridge Topologies for a Switched-Boost Inverter with Continuous Input Current
۳۰Non-uniform time slot based modulation for visible light communication system
۳۱A review of major non-sulfide zinc deposits in Iran
۳۲Fuzzy adaptive integration scheme for low-cost SINS/GPS navigation system
۳۳Additive-induced aggregate changes of two structurally similar dyes in aqueous solutions: A comparative photophysical study
۳۴Optimal scheduling of heating and power hubs under economic and environment issues in the presence of peak load management
۳۵Application of SAW, TOPSIS and fuzzy TOPSIS models in cultivation priority planning for maize, rapeseed and soybean crops
۳۶Intelligent parameter optimization of Savonius rotor using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm
۳۷Air-assisted liquid–liquid microextraction using floating organic droplet solidification for simultaneous extraction and spectrophotometric determination of some drugs in biological samples through chemometrics methods
۳۸Production of biodiesel by an impinging jet reactor using alkali and enzymatic catalysts
۳۹Stabilization of calcareous sand dunes using phosphoric acid mulching liquid
۴۰Exactly solvable model of transitional nuclei based on dual algebraic structure for the three level pairing model in the framework of sdg interacting boson model
۴۱Investigating the effect of cold expansion on frictional force evolution during fretting fatigue tests of AL2024-T3 plates
۴۲Numerical and experimental study of ratcheting in cold expanded plate of Al-alloy 2024-T3 in double shear lap joints
۴۳Impacts of climate and synoptic fluctuations on dust storm activity over the Middle East
۴۴The effect of ketorolac and triamcinolone acetonide on adipogenic and hepatogenic differentiation through miRNAs 16/15/195: Possible clinical application in regenerative medicine
۴۵Using cell apoptosis, micronuclei and immune alternations as biomarkers of phenanthrene exposure in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)
۴۶Thermo-sensitive chitosan copolymer-gold hybrid nanoparticles as a nanocarrier for delivery of erlotinib
۴۷Food grade nanostructured lipid carrier for cardamom essential oil: Preparation, characterization and antimicrobial activity
۴۸Effect of choline chloride/ethylene glycol or glycerol as deep eutectic solvents on the solubility and thermodynamic properties of acetaminophen
۴۹A comprehensive review of heuristic optimization algorithms for optimal combined heat and power dispatch from economic and environmental perspectives
۵۰How can salicylic acid and jasmonic acid mitigate salt toxicity in soybean plants?
۵۱Uniform competency-based local feature extraction for remote sensing images
۵۲Antioxidant, Antimicrobial and Physicochemical Properties of Turmeric Extract-Loaded Nanostructured Lipid Carrier (NLC)
۵۳An analytical study for low voltage ride through of the brushless doubly-fed induction generator during asymmetrical voltage dips
۵۴Scaling issues of Schottky junction solar cells based on graphene and silicon quantum wires in the sub-10-nm regime
۵۵Heterogeneous sonocatalytic degradation of anazolene sodium by synthesized dysprosium doped CdSe nanostructures
۵۶Wavelet neural networks and gene expression programming models to predict short-term soil temperature at different depths
۵۷ZnFe-Cl nanolayered double hydroxide as a novel catalyst for sonocatalytic degradation of an organic dye
۵۸The Role of School Culture and Basic Psychological Needs on Iranian Adolescents’ Academic Alienation: A Multi-Level Examination
۵۹Computational study on the efficiency of MoS2 membrane for removing arsenic from contaminated water
۶۰An equivalence lemma for a class of fuzzy implicit integro-differential equations
۶۱Improving the performance of water desalination through ultra-permeable functionalized nanoporous graphene oxide membrane
۶۲Design and robust optimization of a novel industrial continuous heat treatment furnace
۶۳Optimal bidding and offering strategies of merchant compressed air energy storage in deregulated electricity market using robust optimization approach
۶۴Development of salt and pH–induced solidified floating organic droplets homogeneous liquid–liquid microextraction for extraction of ten pyrethroid insecticides in fresh fruits and fruit juices followed by gas chromatography-mass spectrometry
۶۵Construction of one dimensional Co(II) and Zn(II) coordination polymers based on expanded N,N′-donor ligands
۶۶Modified diesel prepared by stabilization of water as nanodroplets in diesel/colza oil blend: Study of phase behavior and affecting parameters
۶۷A molecularly imprinted dual-emission carbon dot-quantum dot mesoporous hybrid for ratiometric determination of anti-inflammatory drug celecoxib
۶۸Engineering rGO-CNT wrapped Co3S4 nanocomposites for high-performance asymmetric supercapacitors
۶۹Preparation and characterization of a novel polyethersulfone (PES) ultrafiltration membrane modified with a CuO/ZnO nanocomposite to improve permeability and antifouling properties
۷۰Optical and structural investigation on sodium borosilicate glasses doped with Cr2O3
۷۱Design and performance investigation of a novel absorption ice-making system using waste heat recovery from flue gases of air to air heat pump
۷۲DC-AC Converter-Fed Induction Motor Drive with Fault-Tolerant Capability under Open- and Short-Circuit Switch Failures
۷۳Deformation effect on spectral statistics of nuclei
۷۴Estimating Vsand and reservoir properties from seismic attributes and acoustic impedance inversion: A case study from the Mansuri oilfield, SW Iran
۷۵A novel dynamic model and control approach for SSSC to contribute effectively in AGC of a deregulated power system
۷۶Measurement of transcranial magnetic stimulation resolution in 3-D spaces
۷۷Efficient simulated annealing based solution approaches to the competitive single and multiple allocation hub location problems
۷۸Bio-inspired molecularly imprinted polymer–green emitting carbon dot composite for selective and sensitive detection of 3-nitrotyrosine as a biomarker
۷۹Real-time based approach for intelligent building energy management using dynamic price policies
۸۰Multi-stage continuous and intermittent microwave drying of quince fruit coupled with osmotic dehydration and low temperature hot air drying
۸۱Fracture behavior improvement of TaC-based ceramic composites by fibrous structure
۸۲Controllable DC-link bridge-type FCL for low voltage ride-through enhancement of converter interfaced DG systems
۸۳Distributed sparse diffusion estimation based on set membership and affine projection algorithm
۸۴Experimental investigation of the flow and heat transfer of magnetic nanofluid in a vertical tube in the presence of magnetic quadrupole field
۸۵Plant tonic, a plant-derived bioactive natural product, exhibits antifungal activity against rice blast disease
۸۶A general algorithm for multiple-sets split feasibility problem involving resolvents and Bregman mappings
۸۷Gamma irradiation affects the total phenol, anthocyanin and antioxidant properties in three different persian pistachio nuts
۸۸The problem of identifying arsenic anomalies in the basin of Sahand dam through risk-based ‘soft modelling’
۸۹Ultrasensitive chemiluminescent biosensor for the detection of cholesterol based on synergetic peroxidase-like activity of MoS2 and graphene quantum dots
۹۰Computational vibration and buckling analysis of microtubule bundles based on nonlocal strain gradient theory
۹۱Optimizing the concentration of colloidal suspensions in convective assembly of centimeter-sized uniform monolayer colloidal crystals
۹۲One-step biodiesel production from waste cooking oils over metal incorporated MCM-41; positive effect of template
۹۳Spectroscopic profiling and computational study of the binding of tschimgine: A natural monoterpene derivative, with calf thymus DNA
۹۴A comprehensive comparison between CO2 and Ethane as a refrigerant in a two-stage ejector-expansion transcritical refrigeration cycle integrated with an organic Rankine cycle (ORC)
۹۵ECG signal compression and denoising via optimum sparsity order selection in compressed sensing framework
۹۶Cerium-substituted magnetite: Fabrication, characterization and sonocatalytic activity assessment
۹۷Nonreciprocal optical isolation via graphene based photonic crystals
۹۸Preparation of novel CeO2-biochar nanocomposite for sonocatalytic degradation of a textile dye
۹۹Symmetric second derivative integration methods
۱۰۰A numerical simulation of the water vapor bubble rising in ferrofluid by volume of fluid model in the presence of a magnetic field

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۷۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.