لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۷ کلا ۹۶۹ مقاله شامل ۹۳۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Synthesis, spectral and luminescence study, crystal structure determination and DFT calculation of binuclear palladium(II) complexes.
۲Interaction study of some macrocyclic inorganic schiff base complexes with calf thymus DNA using spectroscopic and voltammetric methods
۳Synthesis, spectral and luminescence study, crystal structure determination and DFT calculation of binuclear palladium(II) complexes
۴The effect of defect emissions on enhancement photocatalytic performance of ZnSe QDs and ZnSe/rGO nanocomposites
۵Zinc(II) halide complexes with 2-methoxyaniline ligand: Synthesis, characterization, thermal analyses, crystal structure determination and luminescent properties
۶A new method for determination of cocamidopropyl betaine synthesized from coconut oil through spectral shift of Eriochrome Black T
۷Highly enhanced photocatalytic performance of Zn(1−x)MgxO/rGO nanostars under sunlight irradiation synthesized by one-pot refluxing method
۸The frequency of Klebsiella pneumonia encoding genes for CTX-M, TEM-1 and SHV-1 extended-spectrum beta lactamases enzymes isolated from urinary tract infection.
۹Enhanced production of phenolic acids in cell suspension culture of Salvia leriifolia Benth. using growth regulators and sucrose.
۱۰Photo-induced spin and valley-dependent Seebeck effect in the low-buckled Dirac materials
۱۱Enhanced production of phenolic acids in cell suspension culture of Salvia leriifolia Benth. using growth regulators and sucrose
۱۲Binuclear paddle-wheel platinum(II) and platinum(III) complexes containing 4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol ligand: Synthesis, X-ray studies, and spectroscopic characterization
۱۳Variational analysis of anisotropic Schrödinger equations without Ambrosetti–Rabinowitz-type condition
۱۴Some alternating and symmetric groups and related graphs
۱۵Hypercyclicity of weighted translations on orlicz spaces
۱۶Confinement of aqueous mixtures of ionic liquids between amorphous TiO
۱۷Kurdish Speech Test: A validation study for children aged 3-5 years.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۶۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.