لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۹ کلا ۷۲ مقاله شامل ۵۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Influence of ultrasonic waves on the processing of cotton with cationic softener
۲Influence of ultrasonic waves on the processing of cotton with cationic softener
۳An elliptical cylindrical FDTD algorithm for modeling conformal patch antenna
۴An elliptical cylindrical FDTD algorithm for modeling conformal patch antenna
۵Diiodido(2,3,5,6-tetrapyridin-2-yl-pyrazine-κN,N,N)zinc(II).
۶(4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine-κN,N')(dimethyl sulfoxide-κO)diiodidozinc(II).
۷Dibromido(2,3,5,6-tetra-2-pyridyl-pyrazine-κN,N,N)zinc(II).
۸Dibromido(6-methyl-2,2'-bipyridine-κN,N')zinc(II).
۹catena-Poly[[(5,5'-dimethyl-2,2'-bi-pyridine-κN,N')cadmium(II)]-di-μ-iodido].
۱۰(4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine-κN,N')(dimethyl sulfoxide-κO)diiodidocadmium(II).
۱۱Technical and vocational education and the structure of education system in Iran
۱۲Effects of nucleating agents on the properties of microencapsulated phase change material

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.