لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۸۱ مقاله شامل ۱۵۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A Computational Study of Cytotoxicity of Substituted Amides of Pyrazine- 2-carboxylic acids Using QSAR and DFT Based Molecular Surface Electrostatic Potential.
۲A novel magnetic ion imprinted nano-polymer for selective separation and determination of low levels of mercury(II) ions in fish samples.
۳Novel ion imprinted polymer magnetic mesoporous silica nano-particles for selective separation and determination of lead ions in food samples.
۴Enzymatic surface hydrolysis of polyamide 6,6 with mixtures of proteolytic and lipolytic enzymes.
۵Heavy metals determination in water and food samples after preconcentration by a new nanoporous adsorbent.
۶Preparation and characterization of some graphene based nanocomposite materials.
۷Effects of extractives on some properties of bagasse/high density polypropylene composite.
۸Wood plastic composite using graphene nanoplatelets.
۹An annotated catalog of the Iranian Dipsocoromorpha, Enicocephalomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha and Nepomorpha (Hemiptera: Heteroptera).
۱۰An annotated catalog of the Iranian Reduvioidea (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha).
۱۱A checklist of the Kateretidae and Nitidulidae of Iran (Coleoptera: Cucujoidea).
۱۲An annotated catalog of the Iranian Pyrrhocoridae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha: Pyrrhocoroidea).
۱۳Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in Persian Gulf and Caspian Sea: gold nanoparticles fiber for a head space solid phase micro extraction.
۱۴Application of SWOT technique in assessing Pardis New Town in connection with spatial expansion of Tehran
۱۵A study on the mechanical behavior and microstructure of NiTiHf shape memory alloy under hot deformation
۱۶Overview of bio nanofabric from bacterial cellulose
۱۷Determination of fracture toughness using the area of micro-crack tracks left in brittle materials by Vickers indentation test
۱۸Performance assessment of Nanoscale Schottky MOSFET as resonant tunnelling device: Non-equilibrium Green's function formalism
۱۹Tight-binding study of quantum transport in nanoscale GaAs Schottky MOSFET
۲۰Tight-binding analysis of current oscillation in nanoscale In 0.53Ga0.47As Schottky MOSFET
۲۱Adsorption anionic dye on bacterial and plant cellulose: Thermodynamic and kinetic study

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.