لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۰۰۰ مقاله شامل ۶۰۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۹۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱In vitro expression of mutant factor VII proteins and characterization of their clinical significance.
۲Recombinant Endolysins as Potential Therapeutics against Antibiotic-Resistant Staphylococcus aureus: Current Status of Research and Novel Delivery Strategies.
۳Anti-Müllerian Hormone: genetic and environmental effects.
۴miR-302/367-induced neurons reduce behavioral impairment in an experimental model of Alzheimer's disease.
۵Formulation and anti-neurotoxic activity of baicalein-incorporating neutral nanoliposome.
۶Sonochemical synthesis of amide-functionalized metal-organic framework/graphene oxide nanocomposite for the adsorption of methylene blue from aqueous solution.
۷Morphology-dependent sensing performance of dihydro-tetrazine functionalized MOF toward Al(III).
۸Novel generation of deep eutectic solvent as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction for extraction and preconcentration of steroidal hormones from biological fluids.
۹Centrifugeless dispersive liquid-liquid microextraction based on salting-out phenomenon followed by high performance liquid chromatography for determination of Sudan dyes in different species.
۱۰Hsa-miR-11181 regulates Wnt signaling pathway through targeting of APC2 transcripts in SW480 cell line.
۱۱The performance of chitosan with bentonite microparticles as wet-end additive system for paper reinforcement.
۱۲Adipose Derived Stem Cells Affect miR-145 and p53 Expressions of Co-Cultured Hematopoietic Stem Cells.
۱۳Upregulation of Integrin-α6 and Integrin-β1 Gene Expressions in Mouse Spermatogonial Stem Cells after Continues and Pulsed Low Intensity Ultrasound Stimulation.
۱۴Effects of Re-Vitrification of Mouse Morula and Early Blastocyst Stages on Apoptotic Gene Expression and Developmental Potential.
۱۵The Molecular Chaperone Artemin Efficiently Blocks Fibrillization of TAU Protein In Vitro.
۱۶S-FLN: A sequence-based hierarchical approach for functional linkage network construction.
۱۷Sequential extraction of gel-forming proteins, collagen and collagen hydrolysate from gutted silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), a biorefinery approach.
۱۸Photo-assisted degradation of 2, 4, 6-trichlorophenol by an advanced reduction process based on sulfite anion radical: Degradation, dechlorination and mineralization.
۱۹Cell attachment evaluation of the immobilized bioactive peptide on a nanographene oxide composite.
۲۰Polyurethane foam/nano hydroxyapatite composite as a suitable scaffold for bone tissue regeneration.
۲۱Facile preparation of nanocubes zinc-based metal-organic framework by an ultrasound-assisted synthesis method; precursor for the fabrication of zinc oxide octahedral nanostructures.
۲۲Sonochemical synthesis of polyoxometalate based of ionic crystal nanostructure: A photocatalyst for degradation of 2,4-dichlorophenol.
۲۳Effect of airway remodeling and hyperresponsiveness on complexity of breathing pattern in rat.
۲۴Corrigendum to "Simulating soil organic carbon stock as affected by land cover change and climate change, Hyrcanian forests (northern Iran)" [Sci. Total Environ. 599-600 (2017) 1646-1657].
۲۵Suspended graphene oxide nanoparticle for accelerated multilayer osteoblast attachment.
۲۶Development of a bioactive porous collagen/β-tricalcium phosphate bone graft assisting rapid vascularization for bone tissue engineering applications.
۲۷Surface chemical functionalization of cellulose nanocrystals by 3-aminopropyltriethoxysilane.
۲۸Application of Tragacanth gum impregnated with Satureja khuzistanica essential oil as a natural coating for enhancement of postharvest quality and shelf life of button mushroom (Agaricus bisporus).
۲۹Sustainable pollutant removal by periphytic biofilm via microbial composition shifts induced by uneven distribution of CeO2 nanoparticles.
۳۰Altered Expression of MicroRNAs in Rheumatoid Arthritis.
۳۱Phytochemical components, total phenol and mineral contents and antioxidant activity of six major medicinal plants from Rayen, Iran.
۳۲Simultaneous effect of shift work on blood pressure and lipid profile: a path analysis.
۳۳The economic impact of agricultural pollutions in Iran, spatial distance function approach
۳۴Activity, stability and structure of laccase in betaine based natural deep eutectic solvents
۳۵Biomechanical investigation of the modified Tardieu Scale in assessing knee extensor spasticity poststroke
۳۶A phylogenetic and morphological overview of sections Bohusia, Sanguinolenti, and allied sections within Agaricus subg. Pseudochitonia with three new species from France, Iran, and Portugal
۳۷Morphological and molecular characterization of selected species of Hysterothylacium (Nematoda: Raphidascarididae) from marine fish in Iraqi waters
۳۸A new approach to improve the order of approximation of the Bernstein operators: theory and applications
۳۹Phytochemical components, total phenol and mineral contents and antioxidant activity of six major medicinal plants from Rayen, Iran
۴۰Sexual Life During Pregnancy: Effect of an Educational Intervention on the Sexuality of Iranian Couples: A Quasiexperimental Study
۴۱Association of Pantoea ananatis and Pantoea agglomerans with leaf spot disease on ornamental plants of Araceae Family
۴۲Beyond monocentricity: examining the spatial distribution of employment in Tehran metropolitan region, Iran
۴۳Review of Nickel-Based Electrodeposited Tribo-Coatings
۴۴Assessment of agricultural groundwater users in Iran: a cultural environmental bias Evaluation des utilisateurs des eaux souterraines pour l’agriculture en Iran: un biais environnemental culturel Avaliação dos usuários agrícolas de águas subterrâneas no Irã: uma tendência ambiental cultural Evaluación de los usuarios del agua subterránea agrícola en Irán: un sesgo ambiental cultural
۴۵Identification of multiple flaws in 2D structures using dynamic extended spectral finite element method with a universally enhanced meta-heuristic optimizer
۴۶Determination of Mercury Daily Intake and Hair-to-Blood Mercury Concentration Ratio in People Resident of the Coast of the Persian Gulf, Iran
۴۷Variance analysis of the new method of applying multiuser detection in a GPS receiver in high dynamic conditions
۴۸Almond Oil Quality as Related to the Type of Pollen Source in Iranian Self Incompatible Cultivars
۴۹Renin inhibition by soyasaponin I: a potent native anti-hypertensive compound
۵۰Synthesis and characterization of an advanced layer-by-layer assembled Fe3O4/polyaniline nanoreservoir filled with Nettle extract as a green corrosion protective system
۵۱Estimation of flotation rate constant and collision efficiency using regression and artificial neural networks
۵۲Evaluating the effect of macro-synthetic fibre on the mechanical properties of roller-compacted concrete pavement using response surface methodology
۵۳Inhibition of GABA A receptor improved special memory impairment in the local model of demyelination in rat hippocampus
۵۴A two-stage robust investment model for a risk-averse price-maker power producer
۵۵Effect of Low-Frequency Electrical Stimulation on the High-K+-Induced Neuronal Hyperexcitability in Rat Hippocampal Slices
۵۶Comparing VUV and VUV/Fe2+ processes for decomposition of cloxacillin antibiotic: Degradation rate and pathways, mineralization and by-product analysis
۵۷Investigation of chemical-less UVC/VUV process for advanced oxidation of sulfamethoxazole in aqueous solutions: Evaluation of operational variables and degradation mechanism
۵۸An improved fuzzy critical chain approach in order to face uncertainty in project scheduling
۵۹Enhanced chondrogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells on PCL/PLGA electrospun with different alignments and compositions
۶۰A robust fractional-order PID controller design based on active queue management for TCP network
۶۱Facile preparation of nanocubes zinc-based metal-organic framework by an ultrasound-assisted synthesis method; precursor for the fabrication of zinc oxide octahedral nanostructures
۶۲Formation, gradual oxidation mechanism and tunable optical properties of Bi/Bi2O3 nanoparticles prepared by Nd:YAG laser ablation in liquid: Dissolved oxygen as genesis of tractable oxidation
۶۳Classification of heart sound signal using curve fitting and fractal dimension
۶۴Instrumental approaches and innovative systems for saffron quality assessment
۶۵Using dielectric properties and intelligent methods in separating of hatching eggs during incubation
۶۶Suspended graphene oxide nanoparticle for accelerated multilayer osteoblast attachment
۶۷Development of a bioactive porous collagen/β-tricalcium phosphate bone graft assisting rapid vascularization for bone tissue engineering applications
۶۸The mixed mode analysis of arbitrary configuration of cracks in an orthotropic FGM strip using the distributed edge dislocations
۶۹Screening the effect of chemical treatment of steel substrate by a composite cerium-lanthanum nanofilm on the adhesion and corrosion protection properties of a polyamide-cured epoxy coating; Experimental and molecular dynamic simulations
۷۰Electrocatalytic performance of Pd/PANI/TiO2 nanocomposites for methanol electrooxidation in alkaline media
۷۱Effects of sulfated polysaccharides from green alga Ulva intestinalis on physicochemical properties and microstructure of silver carp surimi
۷۲Equimatchable Regular Graphs
۷۳Application of Tragacanth gum impregnated with Satureja khuzistanica essential oil as a natural coating for enhancement of postharvest quality and shelf life of button mushroom (Agaricus bisporus)
۷۴The role of post-treatment of an ecofriendly cerium nanostructure Conversion coating by green corrosion inhibitor on the adhesion and corrosion protection properties of the epoxy coating
۷۵Thermomechanical modeling of friction stir welding in a Cu-DSS dissimilar joint
۷۶Radioprotective effects of Silymarin on the sperm parameters of NMRI mice irradiated with γ-rays
۷۷Populus wood biomass-derived graphene for high CO2 capture at atmospheric pressure and estimated cost of production
۷۸Thermodynamic modeling of hydrate formation conditions using different activity coefficient models in the presence of tetrahydrofuran (THF)
۷۹miR-302/367-induced neurons reduce behavioral impairment in an experimental model of Alzheimer's disease
۸۰Effect of airway remodeling and hyperresponsiveness on complexity of breathing pattern in rat
۸۱Numerical modeling and experimental investigation of inorganic and organic crosslinkers effects on polymer gel properties
۸۲A 1.8 V 3 GS/s 7-bit time-interleaved Quasi C-2C SAR ADC using voltage-comparator time-information
۸۳Heterogeneity of cytolethal distending toxin sequence types of Campylobacter jejuni and correlation to invasion/cytotoxicity potential: The first molecular survey from Iran
۸۴Stability analysis and compensation technique for low-voltage regulated cascode transimpedance amplifier
۸۵Copolymer microstructure, nanocomposite morphology and aqueous solution viscosity of styrene-modified polyacrylamides in situ synthesized in presence of clay mineral
۸۶Manganese modulates the physiological and biochemical responses of Mentha aquatica L. to ultraviolet radiation
۸۷Sonochemical synthesis of polyoxometalate based of ionic crystal nanostructure: A photocatalyst for degradation of 2,4-dichlorophenol
۸۸Thyroglossal duct cyst coexisting with a fistulous tract: A rare case report and literature review
۸۹Support vector regression modeling of coal flotation based on variable importance measurements by mutual information method
۹۰Effect of carbamide concentration on electrodeposition and tribological properties of Al2O3 nanoparticle reinforced nickel nanocomposite coatings
۹۱Capacitated network-flow approach to the evacuation-location problem
۹۲Photo-assisted degradation of 2, 4, 6-trichlorophenol by an advanced reduction process based on sulfite anion radical: Degradation, dechlorination and mineralization
۹۳Recombinant endolysins as potential therapeutics against antibiotic-resistant staphylococcus aureus: Current status of research and novel delivery strategies
۹۴Anti-Müllerian Hormone: genetic and environmental effects
۹۵Experimental investigation of conduction and convection heat transfer properties of a novel nanofluid based on carbon quantum dots
۹۶Surface chemical functionalization of cellulose nanocrystals by 3-aminopropyltriethoxysilane
۹۷Sustainable pollutant removal by periphytic biofilm via microbial composition shifts induced by uneven distribution of CeO2 nanoparticles
۹۸Interaction between active tectonics, erosion and diapirism, a case study from Habble-Rud in Southern Central Alborz (Northern Iran)
۹۹Discussion of "Parameter estimation of extended nonlinear muskingum models with the weed optimization algorithm" by Farzan Hamedi, Omid Bozorg-Haddad, Maryam Pazoki, Hamid-Reza Asgari, Mehran Parsa, and Hugo A. Loáiciga
۱۰۰Adipose derived stem cells affect miR-145 and p53 expressions of co-cultured hematopoietic stem cells

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۰۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.