لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۸ مقاله شامل ۶۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Fuzzy logic modeling of Pb (II) sorption onto mesoporous NiO/ZnCl2-Rosa Canina-L seeds activated carbon nanocomposite prepared by ultrasound-assisted co-precipitation technique.
۲Survey on clustering in heterogeneous and homogeneous wireless sensor networks
۳Synthesis, characterization and study of sorption parameters of multi-walled carbon nanotubes/chitosan nanocomposite for the removal of picric acid from aqueous solutions.
۴The influence of nanocellulose coating on saffron quality during storage.
۵Nature inspired partitioning clustering algorithms: A review and analysis
۶Imperialist competition based clustering algorithm to improve the lifetime of wireless sensor network
۷Effects of aerobic exercise on histopathology and toxicology of ZnO and nano ZnO in male rats
۸Fabrication of a Food Nano-Platform Sensor for Determination of Vanillin in Food Samples.
۹Synergistic Interactions between Konjac-Mannan and Xanthan/Tragacanth Gums in Tomato Ketchup: Physical, Rheological and Textural Properties.
۱۰An investigation on the capability of magnetically separable Fe
۱۱Carboxymethyl cellulose-agar biocomposite film activated with summer savory essential oil as an antimicrobial agent.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.