لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۲۰۷ مقاله شامل ۱۷۲۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۶۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۲۱۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Effect of cold stress on oxidative damage and mitochondrial respiratory properties in chickpea.
۲Formulation and anti-neurotoxic activity of baicalein-incorporating neutral nanoliposome.
۳Monitoring the effect of sonoporation on the cells using electrochemical approach.
۴Three-dimensional organometallic thallium(I) supramolecular polymer nanostructures synthesized with sonochemical process.
۵Pilot scale evaluation of a model to distinguish the rates of simultaneous anaerobic digestion, composting and methane oxidation in static waste beds.
۶Layer-by-layer assembly of graphene oxide on thermosensitive liposomes for photo-chemotherapy.
۷Is the Intensity or Duration of Treadmill Training Important for Stroke Patients? A Meta-Analysis.
۸TRPM2 dependence of ROS-induced NLRP3 activation in Alzheimer's disease.
۹Punica granatum L. Fruit Aqueous Extract Suppresses Reactive Oxygen Species-Mediated p53/p65/miR-145 Expressions followed by Elevated Levels of irs-1 in Alloxan-Diabetic Rats.
۱۰Mechanism of tribofilm formation on Ti6Al4V oxygen diffusion layer in a simulated body fluid.
۱۱Effect of melatonin supplementation in the long-term preservation of the sheep ovaries at different temperatures and subsequent in vitro embryo production.
۱۲Regulation of lipid metabolism in adipose depots of fat-tailed and thin-tailed lambs during negative and positive energy balances.
۱۳Superovulatory response following FSH, eCG-FSH and hMG and pregnancy rates following transfer of hatched blastocyst embryos with different diameter and shape in dromedary camel.
۱۴The Effects of Exercise on Expression of CYP19 and StAR mRNA in Steroid-Induced Polycystic Ovaries of Female Rats.
۱۵Highly selective and sensitive colorimetric determination of Cr3+ ion by 4-amino-5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol functionalized Au nanoparticles.
۱۶The positive relationships between plant coverage, species richness, and aboveground biomass are ubiquitous across plant growth forms in semi-steppe rangelands.
۱۷Electrospun polycaprolactam-manganese oxide fiber for headspace-solid phase microextraction of phthalate esters in water samples.
۱۸Abiotic and biotic drivers of aboveground biomass in semi-steppe rangelands.
۱۹Comparison of gene co-expression networks in Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus reveals conservation in some aspects of virulence.
۲۰Response surface methodology modeling to improve degradation of Chlorpyrifos in agriculture runoff using TiO2 solar photocatalytic in a raceway pond reactor.
۲۱Pregnancy-associated glycoproteins in cows with retained fetal membranes.
۲۲Silicon (Si): Review and future prospects on the action mechanisms in alleviating biotic and abiotic stresses in plants.
۲۳Process performance and modelling of anaerobic digestion using source-sorted organic household waste.
۲۴Preparation of thallium nanomaterials from thallium(I) coordination polymers precursors synthesized by green sonochemical and mechanochemical processes.
۲۵Sonochemical synthesis and characterization of a new nano Ce(III) coordination supramolecular compound; highly sensitive direct fluorescent sensor for Cu2.
۲۶Application of ultrasonic as a novel technology for removal of inorganic scales (KCl) in hydrocarbon reservoirs: An experimental approach.
۲۷What can only occur in supramolecular systems; first solid-state conversion of micro to nanostructures without any treatment in environmental conditions.
۲۸Edible films and coatings in seafood preservation: A review.
۲۹Corrigendum to "Simulating soil organic carbon stock as affected by land cover change and climate change, Hyrcanian forests (northern Iran)" [Sci. Total Environ. 599-600 (2017) 1646-1657].
۳۰Differentiation of cumin seeds using a metal-oxide based gas sensor array in tandem with chemometric tools.
۳۱Development and characterization of electrosprayed nanoparticles for encapsulation of Curcumin.
۳۲An image analysis of TLC patterns for quality control of saffron based on soil salinity effect: A strategy for data (pre)-processing.
۳۳Magnetic graphene sol-gel hybrid as clean-up adsorbent for acrylamide analysis in food samples prior to GC-MS.
۳۴Stability and activity improvement of horseradish peroxidase by covalent immobilization on functionalized reduced graphene oxide and biodegradation of high phenol concentration.
۳۵Root-induced changes of Zn and Pb dynamics in the rhizosphere of sunflower with different plant growth promoting treatments in a heavily contaminated soil.
۳۶Bacterial mediated alleviation of heavy metal stress and decreased accumulation of metals in plant tissues: Mechanisms and future prospects.
۳۷Modification of saltwater stress response in Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) pre-exposed to pesticide indoxacarb.
۳۸A comprehensive adsorption study and modeling of antibiotics as a pharmaceutical waste by graphene oxide nanosheets.
۳۹Carvacrol promotes angiogenic paracrine potential and endothelial differentiation of human mesenchymal stem cells at low concentrations.
۴۰Interaction of manganese nanoparticle with cytochrome c: A multi-spectroscopic study.
۴۱A comparison of Canthaxanthine Pickering emulsions, stabilized with cellulose nanocrystals of different origins.
۴۲Recent advances in biosensor technology in assessment of early diabetes biomarkers.
۴۳Gamma irradiation affects the total phenol, anthocyanin and antioxidant properties in three different persian pistachio nuts.
۴۴Plant protein-based hydrophobic fine and ultrafine carrier particles in drug delivery systems.
۴۵Phytochemical components, total phenol and mineral contents and antioxidant activity of six major medicinal plants from Rayen, Iran.
۴۶Anatomical and histological structure of the tongue and histochemical characteristics of the lingual salivary glands in the Persian squirrel (Sciurus anomalus).
۴۷Oral healthcare providers' viewpoints in crucial role of education in oral self-care behaviour
۴۸Integrated blood supply chain planning for disaster relief
۴۹On the impact evaluation of various chemical treatments of support on the photocatalytic properties and hydrogen evolution of sonochemically synthesized TiO2/Clinoptilolite
۵۰Evaluation of gamma dose effect on PIN photodiode using analytical model
۵۱Preparation of an organic–inorganic hybrid based on synergy of Brønsted and Lewis acid centres as heterogeneous magnetic nanocatalyst for ultrafast synthesis of acetaminophen
۵۲Extreme weather events in Iran under a changing climate
۵۳Postbuckling and deflection response of imperfect piezo-composite plates resting on elastic foundations under in-plane and lateral compression and electro-thermal loading
۵۴Analyzing material flow in Alborz industrial estate, Ghazvin, Iran
۵۵Morphological and molecular characterization of selected species of Hysterothylacium (Nematoda: Raphidascarididae) from marine fish in Iraqi waters
۵۶Phytochemical components, total phenol and mineral contents and antioxidant activity of six major medicinal plants from Rayen, Iran
۵۷ReDePoly: reducing delays in multi-channel P2P live streaming systems using distributed intelligence
۵۸Isolation and Identification of Halophilic and Halotolerant Bacteria From Badab-e Surt Travertine Spring, Kiasar, Iran, and Investigation of Calcite Biomineralization Induction
۵۹Characterization and inhibition studies of hemolymph phenoloxidase from Dociostaurus maroccanus
۶۰An analysis of the cultural representation of disability in school textbooks in Iran and England
۶۱Self-breathing ternary nanocomposite based on nitrogen-doped graphene aerogel/polyaniline/sulfur as a cathode material for lithium-sulfur (Li-S) batteries
۶۲Understanding the interactions of human follicle stimulating hormone with single-walled carbon nanotubes by molecular dynamics simulation and free energy analysis
۶۳An evaluation of harvesting costs in present and planned operations: case study—Waston District of Mazandaran Wood and Paper Industries
۶۴Improvement of mechanical properties and in vitro bioactivity of freeze-dried gelatin/chitosan scaffolds by functionalized carbon nanotubes
۶۵Dynamic analysis of Hexarot: Axis-symmetric parallel manipulator
۶۶Peer sampling gossip-based distributed clustering algorithm for unstructured P2P networks
۶۷Comparison of phosphorus efficiency among spring oilseed rape cultivars in response to phosphorus deficiency
۶۸Bacillus species as the most promising bacterial biocontrol agents in rhizosphere and endorhiza of plants grown in rotation with each other
۶۹Citrinin detection by intensified fluorescence signal of a FRET-based immunosensor using magnetic/silica core–shell
۷۰Proposing a graph ranking method for manufacturing system selection in high-tech industries
۷۱TBHP/ n -Bu 4 PBr-Promoted Oxidative Cross-Dehydrogenative Coupling of Aryl Methanols: A Facile Synthesis of Symmetrical Carboxylic Anhydride Derivatives
۷۲Immobilization of glucose oxidase on ZnO nanorods decorated electrolyte-gated field effect transistor for glucose detection
۷۳An exact schedulability test for fixed-priority preemptive mixed-criticality real-time systems
۷۴A comparative assessment of economic and physical inequality between shrinking and growing cities: a case study of Khuzestan province, Iran
۷۵Anatomical and histological structure of the tongue and histochemical characteristics of the lingual salivary glands in the Persian squirrel (Sciurus anomalus)
۷۶A simple process for the preparation of photocatalytically active bismuth aluminate nanoparticles
۷۷Transcriptome profiling of fully open flowers in a frost-tolerant almond genotype in response to freezing stress
۷۸Americans' cross-cultural schemata of Iranians: An online survey
۷۹Design of a correlated validated CFD and genetic algorithm model for optimized sensors placement for indoor air quality monitoring
۸۰Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Oil from Canola Seeds with the Use of Response Surface Methodology
۸۱The role of pyruvic acid as starting material in some organic reactions in the presence of SBA-Pr-SO3H nanocatalyst
۸۲Moderate to heavy cold-weather precipitation occurrences in Tehran and the associated circulation types
۸۳A review of major non-sulfide zinc deposits in Iran
۸۴An eco-benign and high speed protocol for the synthesis of 2-aroyl-3,5-diarylfuran derivatives using Teflon-supported iodine
۸۵Regulation of lipid metabolism in adipose depots of fat-tailed and thin-tailed lambs during negative and positive energy balances
۸۶The environmental impact assessment of drainage systems: a case study of the Karun river sugarcane development project
۸۷Microstructure and mechanical properties of consolidated Cu-Cr-CNT nanocomposite prepared via powder metallurgy
۸۸Experimental investigation on temperature field and heat transfer distribution of a slot burner methane/air flame impinging on a curved surface
۸۹Using response surface methodology to optimize the operating parameters in a top-spray fluidized bed coating system
۹۰The effects of ground heat exchanger parameters changes on geothermal heat pump performance – A review
۹۱Modeling and analysis of nonlinear elastoplastic behavior of compatibilized polyolefin/polyester/clay nanocomposites with emphasis on interfacial interaction exploration
۹۲Effect of zonisamide on refractory epilepsy during pregnancy in lamotrigine resistant kindled rats
۹۳A new test for the significance of neural network inputs
۹۴Recent advances in biosensor technology in assessment of early diabetes biomarkers
۹۵A push-pull network coding protocol for live peer-to-peer streaming
۹۶Biodegradable polypropylene/thermoplastic starch nanocomposites incorporating halloysite nanotubes
۹۷Mechanical, thermal, and hydrophobic properties of silica aerogel-epoxy composites
۹۸An image analysis of TLC patterns for quality control of saffron based on soil salinity effect: A strategy for data (pre)-processing
۹۹Laminated strand lumber (LSL) reinforced by GFRP; mechanical and physical properties
۱۰۰Application of SAW, TOPSIS and fuzzy TOPSIS models in cultivation priority planning for maize, rapeseed and soybean crops

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۲۰۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.