لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۳۲ مقاله شامل ۱۹۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Is the Intensity or Duration of Treadmill Training Important for Stroke Patients? A Meta-Analysis.
۲A Preliminary Investigation of Metacognitive Therapy and Habit Reversal as a Treatment for Trichotillomania.
۳Clustering-making model for diagnosis of acute coronary syndrome using PCA based on K-MICA algorithms.
۴Molecular dynamics simulation of liquid water and ice nanoclusters using a new effective HFD-like model
۵Green synthesis of silver nanoparticles using water extract of Salvia leriifolia: Antibacterial studies and applications as catalysts in the electrochemical detection of nitrite
۶A Preliminary Investigation of Metacognitive Therapy and Habit Reversal as a Treatment for Trichotillomania
۷Detailed entropy generation analysis of a Wells turbine using the variation of the blade thickness
۸Investigating the different conditions on solution processed MoOx thin film in long lifetime fluorescent polymer light emitting diodes
۹Novel cocrystal of N-phthaloyl-β-alanine with 2,2–bipyridyl: Synthesis, computational and free radical scavenging activity studies
۱۰Density-dependent phase transition in nano-confinement water using molecular dynamics simulation
۱۱High mechanical performance of similar Al joints produced by a novel spot friction welding technique
۱۲Pt-Pd nanoalloys with crown-jewel structures: How size of the mother Pt cluster affects on thermal and structural properties of Pt-Pd nanoalloys?
۱۳Purification of selenate reductase from Alcaligenes sp. CKCr-6A with the ability to biosynthesis of selenium nanoparticle: Enzymatic behavior study in imidazolium based ionic liquids and organic solvent
۱۴Effect of systematic addition of the third component on the melting characteristics and structural evolution of binary alloy nanoclusters
۱۵Magnetic nanoparticles coated with poly(p-phenylenediamine-co-thiophene) as a sorbent for preconcentration of organophosphorus pesticides
۱۶A nanocomposite consisting of poly(methyl methacrylate), graphene oxide and Fe3O4 nanoparticles as a sorbent for magnetic solid-phase extraction of aromatic amines
۱۷Molecular modeling of systems related to the biodiesel production using the PHSC equation of state
۱۸Modeling and simulation of barite deposition in an annulus space of a well using CFD
۱۹Some properties of solid helium and helium nanoclusters using the effective HFD-like interaction potential: Adsorption and desorption inside carbon nanotube
۲۰Entropy generation minimization for the sloshing phenomenon in half-full elliptical storage tanks
۲۱The effects of climate change on the distribution of European glass lizard Pseudopus apodus (PALLAS, 1775) in Eurasia
۲۲The Gray Toad-headed Agama, Phrynocephalus scutellatus, on the Iranian Plateau: The degree of niche overlap depends on the phylogenetic distance
۲۳Effect of Substituted Ca on the Thermoelectric and Optoelectronic Properties of NaRh2O4 Under Pressure
۲۴Estimating the population proportion in pair ranked set sampling with application to air quality monitoring
۲۵Equisetum arvense As an abundant source of silica nanoparticles. SiO2/H3PW12O40 nanohybrid material as an efficient and environmental benign catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-chromenes under solvent-free conditions
۲۶Phthalhydrazide nanoparticles as new highly reusable organic photocatalyst in the photodegradation of organic and inorganic contaminants
۲۷Pt-Co nanocluster in hollow carbon nanospheres.
۲۸Extracellular biosynthesis of magnetic iron oxide nanoparticles by Bacillus cereus strain HMH1: Characterization and in vitro cytotoxicity analysis on MCF-7 and 3T3 cell lines.
۲۹COMSOL-Based Modeling and Simulation of SnO
۳۰Adaptive integral sliding mode control method for synchronization of supply chain system
۳۱The stable subgroup graph
۳۲Polypyrrole/Fe3O4/CNT as a recyclable and highly efficient catalyst for one-pot three-component synthesis of pyran derivatives
۳۳Baseline heavy metals in plant species from some industrial and rural areas: Carcinogenic and non-carcinogenic risk assessment
۳۴Reliable predictors of reduced redundancy test performance: The interaction between lexical bonds and test takers’ depth and breadth of vocabulary knowledge
۳۵Adaptive modified projective synchronization of gyroscopes with unknown parameters and external disturbances
۳۶Combination synchronization of multiple chaotic systems with uncertain parameters using adaptive hybrid modified projective control method
۳۷Three dimensional modeling of warp and woof periodic auxetic cellular structure
۳۸A new mixed-field theory for bending and vibration analysis of multi-layered composite plate
۳۹Energetic and exergetic optimized Rankine cycle for waste heat recovery in a cement factory
۴۰Clustering-making model for diagnosis of acute coronary syndrome using PCA based on K-MICA algorithms
۴۱Synthesis and characterization of ZnO incorporated magnetically recoverable KIT-6 as a novel and efficient catalyst in the preparation of symmetrical N, N′-alkylidene bisamides
۴۲Impact of inter-enodeb handover parameters on performance optimization of LTE networks
۴۳Interval estimation of P(X
۴۴COMSOL-Based Modeling and Simulation of SnO2/rGO Gas Sensor for Detection of NO2
۴۵Morphometric characterization of the freshwater crab Potamon elbursi Pretzmann, 1962 in the Caspian Sea and Namak Lake hydrographic systems
۴۶Theoretical investigation of thermoelectric and elastic properties of intermetallic compounds ScTM (TM = Cu, Ag, Au and Pd)
۴۷Cancer risk incidence from hypothetical accident of VVER-1000 nuclear power plant based on BEIR VII model
۴۸Modeling the viscoplastic behavior and grain size in a hot worked Nb-bearing high-Mn steel
۴۹Effect of the end sill angle on the hydrodynamic parameters of a stilling basin
۵۰Adaptive Fuzzy Fault Tolerant Control Using Dynamic Sliding Mode
۵۱Master-slave synchronization of Zhang and Lorenz chaotic systems with uncertain parameters, an active nonlinear feedback controller
۵۲Development of novel magnetic solid-phase extraction sorbent based on Fe3O4/carbon nanosphere/polypyrrole composite and their application to the enrichment of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples prior to GC–FID analysis
۵۳Preparation of magnetically recyclable ZnFe2O4 nanoparticles by easy single-step co-precipitation method and their catalytic performance in the synthesis of 2-aminothiophenes
۵۴Surface fairness: a quality metric for aesthetic assessment of compliant automotive bodies
۵۵Enhancement of the air ejector performance: primary nozzle and mixing chamber investigation
۵۶Non-enzymatic voltammetric glucose sensor made of ternary NiO/Fe3O4-SH/para-amino hippuric acid nanocomposite
۵۷Physical constitutive equations for plastic deformation of FCC metals subjected to high strain rate loading
۵۸Microstructural evolution of a superaustenitic stainless steel during a two-step deformation process
۵۹Numerical simulation of anti-vortex devices at water intakes
۶۰A conceptual framework to assess ecological quality of urban green space: a case study in Mashhad city, Iran
۶۱Accuracy of Numerical Simulation in Asymmetric Compound Channels
۶۲Surface modification of nanosatrch using nano silver: a potential antibacterial for food package coating
۶۳Catalytic activation of Bacillus laccase after temperature treatment: Structural & biochemical characterization
۶۴Fractional-order active fault-tolerant force-position controller design for the legged robots using saturated actuator with unknown bias and gain degradation
۶۵Facile pathway for synthesis of two efficient catalysts for preparation of 2-aminothiophenes and tetrahydrobenzo[b]pyrans
۶۶A hybrid material composed of a polyoxometalate of type BeW12O40 and an ionic liquid immobilized onto magnetic nanoparticles as a sorbent for the extraction of organophosphorus pesticides prior to their determination by gas chromatography
۶۷On graphs whose Wiener complexity equals their order and on Wiener index of asymmetric graphs
۶۸Correlation between the histogram and power spectral density analysis of AFM and SKPFM images in an AA7023/AA5083 FSW joint
۶۹Accurate DFT studies on crystalline network formation of a new Co(II) complex bearing 8-aminoquinoline
۷۰Extracellular biosynthesis of magnetic iron oxide nanoparticles by Bacillus cereus strain HMH1: Characterization and in vitro cytotoxicity analysis on MCF-7 and 3T3 cell lines
۷۱Investigating the entropy generation in condensing steam flow in turbine blades with volumetric heating
۷۲Adsorption mechanism of different acyclovir concentrations on 1–2 nm sized magnetite nanoparticles: A molecular dynamics study
۷۳Investigation of heat transfer and material flow of P-FSSW: Experimental and numerical study
۷۴On dynamic sliding mode control of nonlinear fractional-order systems using sliding observer
۷۵Fe3O4 magnetic nanoparticles coated with a copolymer: a novel reusable catalyst for one-pot three-component synthesis of 2-amino-4H-chromene
۷۶Two dimensional modeling of Cu2O heterojunction solar cells based-on β-Ga2O3 buffer
۷۷Magnetic solid-phase extraction of non-steroidal anti-inflammatory drugs from environmental water samples using polyamidoamine dendrimer functionalized with magnetite nanoparticles as a sorbent.
۷۸A hybrid material composed of a polyoxometalate of type BeW
۷۹Extreme points and identification of optimal alternate dual frames
۸۰The sliding contact problem for an orthotropic coating bonded to an isotropic substrate
۸۱On the adaptive sliding mode controller for a hyperchaotic fractional-order financial system
۸۲An organic-inorganic nano-hybrid material containing a mixed-addenda Keggin-type polyoxometalate, piperazine: Synthesis, characterization, its electrochemical investigation
۸۳Prediction of strain values in reinforcements and concrete of a RC frame using neural networks
۸۴Finger angle-based hand gesture recognition for smart infrastructure using wearable wrist-worn camera
۸۵Noncommutative Blackwell-Ross martingale inequality
۸۶Non-relativistic approximate numerical ideal-magneto-hydrodynamics of (1+1D) transverse flow in Bjorken scenario
۸۷Thermodynamic modeling of Ag – Cu nanoalloy phase diagram
۸۸Characterization and Construction of K-Fusion Frames and Their Duals in Hilbert Spaces
۸۹Highly Sensitive Nanostructured Electrochemical Sensor Based on Carbon Nanotubes-Pt Nanoparticles Paste Electrode for Simultaneous Determination of Levodopa and Tyramine
۹۰Isogeometric analysis of free-form Timoshenko curved beams including the nonlinear effects of large deformations
۹۱Phylogenetic position of Iranian pitvipers (Viperidae, Crotalinae, Gloydius) inferred from mitochondrial cytochrome b sequences
۹۲Analytical investigation of simultaneous effects of convergent section heating of Laval nozzle, steam inlet condition, and nozzle geometry on condensation shock
۹۳Effective coupled thermo-electro-mechanical properties of piezoelectric structural fiber composites: A micromechanical approach
۹۴Effect of using guide walls and piers with different geometries on the flow at entrance of a spillway
۹۵Effect of sex education on infertile females’ genital self-image
۹۶Monte carlo simulation of electron beams produced by LIAC intraoperative radiation therapy accelerator
۹۷Comparison of the hyperbolic range of two-fluid models on two-phase gas-liquid flows
۹۸Parapatric genetic divergence among deep evolutionary lineages in the Mediterranean green crab, Carcinus aestuarii (Brachyura, Portunoidea, Carcinidae), accounts for a sharp phylogeographic break in the Eastern Mediterranean.
۹۹Telomerase Inhibition by a New Synthetic Derivative of the Aporphine Alkaloid Boldine.
۱۰۰Monte Carlo Simulation of Electron Beams produced by LIAC Intraoperative Radiation Therapy Accelerator.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۳۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.