لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه خلیج فارس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۳۷ مقاله شامل ۶۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The removal of mercury ion pollution by using Fe3O4-nanocellulose: Synthesis, characterizations and DFT studies.
۲Sonochemical synthesis, in vitro evaluation and DFT study of novel phenothiazine base Schiff bases and their nano copper complexes as the precursors for new shaped CuO-NPs.
۳Application of inverse method to predict the breakthrough curve in fixed-bed adsorption
۴An experimental and modeling study of CO2 solubility in a 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) + N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) solution
۵A modeling-optimization framework for assessment of CO2 absorption capacity by novel amine solutions: 1DMA2P, 1DEA2P, DEEA, and DEAB
۶A weighted singular value decomposition for the discrete inverse problems
۷Sonochemical synthesis, in vitro evaluation and DFT study of novel phenothiazine base Schiff bases and their nano copper complexes as the precursors for new shaped CuO-NPs
۸Effects of dietary supplementation with Pediococcus acidilactici MA18/5M, galactooligosaccharide and their synbiotic on growth, innate immunity and disease resistance of rockfish (Sebastes schlegeli)
۹The removal of mercury ion pollution by using Fe3O4-nanocellulose: Synthesis, characterizations and DFT studies
۱۰Substitution effect in 2-spiropropane-1,3-diyl derivatives: A DFT and CASSCF study
۱۱Experimental measurement and modeling study on CO2 equilibrium solubility, density and viscosity for 1-dimethylamino-2-propanol (1DMA2P) solution
۱۲A novel genetic algorithm based method for solving continuous nonlinear optimization problems through subdividing and labeling
۱۳Voltammetric mixture analysis of tyrosine and tryptophan using carbon paste electrode modified by newly synthesized mesoporous silica nanoparticles and clustering of variable-partial least square: Efficient strategy for template extraction in mesoporous silica nanoparticle synthesis
۱۴Study of synthesis, structural and magnetic properties of nanostructured (Fe67 Ni33)70 Ti10 B20 alloy
۱۵A new thermodynamic approach for protein partitioning in reverse micellar solution
۱۶Optimal regulation problem with fractional order performance index
۱۷The odd power cauchy family of distributions: properties, regression models and applications
۱۸Prediction of CO2 mass transfer parameters to light oil in presence of surfactants and silica nanoparticles synthesized in cationic reverse micellar system
۱۹The role of lnc-DC long non-coding RNA and SOCS1 in the regulation of STAT3 in coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus.
۲۰Synthesis of functionalized dihydro-2-oxopyrroles using graphene oxide as heterogeneous catalyst.
۲۱Graph irregularity indices used as molecular descriptors in QSPR studies
۲۲The role of lnc-DC long non-coding RNA and SOCS1 in the regulation of STAT3 in coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus
۲۳The generalized odd gamma-G family of distributions: Properties and applications
۲۴Eco-friendly polyethylene glycol (PEG-400): A green reaction medium for one-pot, four-component synthesis of novel asymmetrical bis-spirooxindole derivatives at room temperature
۲۵A CFD modeling to investigate the impact of flow mal-distribution on the performance of industrial methanol synthesis reactor
۲۶Volleyball Premier League Algorithm
۲۷Facile Chemoselective synthesis of 2-(2-(Methoxycarbonyl)-3-oxo-2,3-dihydrobenzofuran-2-yl)benzoic acids and 3H,3’H-Spiro[benzofuran-2,1′-isobenzofuran]-3,3′-dione derivatives
۲۸Association of ANRIL Expression with Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetic Patients
۲۹A comprehensive investigation of vortex induced vibration effects on the heat transfer from a circular cylinder
۳۰A stable boundary elements method for magnetohydrodynamic channel flows at high Hartmann numbers
۳۱Dietary nucleotide mixture effects on reproductive and performance, ovary fatty acid profile and biochemical parameters of female Pacific shrimp Litopenaeus vannamei
۳۲Experimental investigation of CO2 removal from N2 by metal oxide nanofluids in a hollow fiber membrane contactor
۳۳Finite time ruin probability and structural density properties in the presence of dependence in insurance risk model
۳۴Numerical simulation of mixing process in T-shaped and DT-shaped micromixers
۳۵A greedy MLPG method for identifying a control parameter in 2D parabolic PDEs
۳۶A unified formulation for free vibration of functionally graded plates
۳۷Synthesis of functionalized dihydro-2-oxopyrroles using graphene oxide as heterogeneous catalyst
۳۸Numerical investigation of flow pattern around a T-shaped spur dike in the vicinity of attractive and repelling protective structures
۳۹Statistical and dynamical modeling of heavy-ion fusion–fission reactions
۴۰A new useful four-parameter extension of the Gumbel distribution: Properties, regression model and applications using the GAMLSS framework
۴۱Bearing capacity of foundations on rock mass using the method of characteristics
۴۲TBAI-catalyzed oxidative self-coupling of benzyl bromides under solvent-free conditions: A new pathway toward synthesis of benzyl benzoates
۴۳Catalyst-free, efficient, and green procedure for the synthesis of 5-heterocyclic substituted 6-aminouracils
۴۴Wold-type decompositions in Baer ⁎-rings
۴۵FT-IR study and solvent-implicit and explicit effect on stepwise tautomerism of Guanylurea: M06-2X as a case of study.
۴۶Thermal entanglement of a V-type three-level atom and bimodal photons
۴۷Application of the ghost fluid lattice Boltzmann method to moving curved boundaries with constant temperature or heat flux conditions
۴۸Fingerprinting Techniques Investigation to Detect Petroleum Hydrocarbon Origin in Coastal Sediments of Persian Gulf
۴۹Measures of information for maximum ranked set sampling with unequal samples
۵۰Land use change assessment in coastal mangrove forests of Iran utilizing satellite imagery and CA–Markov algorithms to monitor and predict future change
۵۱Full MP2 study of solvent implicit and explicit effect on tautomers of Dithio-Biuret
۵۲Experimental study of bed topography variations due to placement of a triad series of vertical piers at different positions in a 180° bend
۵۳The odd log-logistic dagum distribution: Properties and applications La distribución odd log-logistica de dagum: Propiedades y aplicaciones
۵۴Properties on Concomitants of Generalized Order Statistics from a Bivariate Rayleigh Distribution
۵۵Combined effects of dietary low molecular weight sodium alginate and Pediococcus acidilactici MA18/5M on growth performance, haematological and innate immune responses of Asian sea bass (Lates calcalifer) juveniles.
۵۶Curcumin and Biodegradable Membrane Promote Nerve Regeneration and Functional Recovery After Sciatic Nerve Transection in Adult Rats.
۵۷Atomistic reverse nonequilibrium molecular dynamics simulation of the viscosity of ionic liquid 1-n-butyl 3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [bmim][Tf
۵۸Green synthesis of silver nanoparticles and their applications as colorimetric probe for determination of Fe
۵۹Growth Behavior and Fatty Acid Production of Probiotics, Pediococcus acidilactici and Lactococcus lactis, at Different Concentrations of Fructooligosaccharide: Studies Validating Clinical Efficacy of Selected Synbiotics on Growth Performance of Caspian Roach (Rutilus frisii kutum) Fry.
۶۰Evaluation of dexamethasone treated mesenchymal stem cells for recovery in neurotmesis model of peripheral nerve injury.
۶۱Local bond order parameters for accurate determination of crystal structures in two and three dimensions.
۶۲Shrinkage estimation of non-negative mean vector with unknown covariance under balance loss.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.