لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۹۲ کلا ۵۹ مقاله شامل ۵۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی قرارداد B.O.T و مقایسه آن با سایر قرارداد های جاری در کشور
۲شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های راهسازی به روش B.O.T
۳مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازوربادرنظرگرفتن تاثیرماتریس وزن و خروج یک واحدجهت حفظ مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت
۴مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازوربادرنظرگرفتن قیود اغتشاشات سیستم درحضوراندازه گیرهای SCADA
۵بررسی شاخصهای میانگین احتمال مشاهده پذیری و افزایش مشاهده پذیری سیستم درمکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور
۶جایابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور درحضوراندازه گیرهای SCADA برای شبکه دارای همسایگی دوشین تزریق صفر
۷شبیه سازی عددی رفتار مخازن زمینی دارای سیستم جداسازی لرزه ای با استفاده از نرم افزار آباکوس ABAQUS
۸جایابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور با مشاهده­پذیری مستقیم و افرونگی دوبرابر شین های حساس در شبکه انتقال برق استان خوزستان
۹بررسی محدودیت­های مخابراتی و رخداد خروج تکی خطوط اتصال در مشاهده­پذیری سیستم قدرت با واحدهای اندازه­گیری فازور­
۱۰بررسی ماتریس رؤیت پذیری شین در جایابی بهینه­ی واحدهای اندازه گیری فازور با لحاظ کردن محدودیت نصب روی برخی شین های شبکه انتقال برق استان خوزستان
۱۱جایابی بهینه‌ی واحدهای اندازه‌گیری فازور با در نظر گرفتن پیشامد خروج تکی این واحدها و قیود حساسیت در شبکه انتقال برق استان خوزستان
۱۲جایابی واحدهای اندازه‌گیری فازور با تعداد کانال‌های بهینه در صورت از دست رفتن تکی خطوط اتصال
۱۳مکان‌یابی بهینه‌ی واحدهای اندازه‌گیری فازور با در نظر گرفتن تاثیر تعداد مسیرهای اندازه‌گیری و ماتریس قابلیت مشاهده‌پذیری شین در شبکه انتقال برق استان خوزستان
۱۴جایابی بهینه‌ی واحدهای اندازه‌گیری فازور با رؤیت‌پذیری مستقیم شین حساس و درنظر گرفتن رخداد خروج تکی خطوط اتصال در شبکه انتقال برق استان خوزستان
۱۵بررسی قیود حساسیت و حضوراندازه‌گیرهای SCADA در مکان‌یابی بهینه‌ی واحدهای اندازه‌گیری فازور جهت رؤیت‌پذیری شبکه انتقال برق استان خوزستان
۱۶راهکارهای افزایش آگاهی محیط زیست اقشار مختلف جامعه
۱۷بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام شرکتهای گروه پتروشیمی ودارویی پذیرفته شده دربورس بهادار تهران
۱۸بررسی ارتباط بین سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقدی عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای گروه پتروشیمی و دارویی پذیرفته شده در بورس بهادار تهران
۱۹بررسی رفتار و پتانسیل روانگرایی سازه های مجاورآب سدهای خاکی،آبگیرها
۲۰بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی
۲۱بررسی مناسبترین مسیر حفر تونل انتقال آب از سد دز با توجه به مشخصات زمین شناسی و ژئوتکنیک منطقه
۲۲تررسی عوامل موثرتر ژئوتکنیک و تخریب کانالهای آبیاری مطالعه موردی : کانال آنتقال آب طرح شبکه شهید رجایی و شبکه رامشیر
۲۳بررسی ریسک لرزه خیزی محدوه شهری شیراز
۲۴بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و فاصله بین زبری های ممتد مثلثی شکل بر طول پرش هیدرولیکی، طول غلطاب و تنش برشی بستر در حوضچه های آرامش افقی
۲۵بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و فاصله بین زبری های ممتد مثلثی شکل بر پروفیل سطح آب،عمق مزدوج نسبی و افت نسبی انرژی در حوضچه های آرامش افقی
۲۶تأثیر بالا آمدن بستر بالادست سرریز اوجی به جای رسوبات بر نیمرخ سطح آب و ضریب دبی جریان
۲۷بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری های مکعبی شکل بر طول پرش هیدرولیکی در هر ابعاد زبری با پرش کلاسیک درحوضچه های آرامش افقی
۲۸بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری های مکعبی شکل بر تنش برشی پرش هیدرولیکی در هر ابعاد زبری با پرش کلاسیک درحوضچه های آرامش افقی
۲۹تأثیر چیدمان زبری های ممتد مثلثی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش افقی
۳۰بررسی لرزه‌خیزی مناطق شهری بعنوان بحران طبیعی، مطالعه موردی (شهر یاسوج - جنوب غرب ایران)
۳۱بررسی لرزه‌خیزی بعنوان بحران طبیعی، مطالعه موردی (شهر بهبهان - جنوب غرب ایران)
۳۲بررسی روند رشد فیزیکی شهر نمونه موردی شهر دهدشت
۳۳بررسی ضریب دبی عبوری در سرریزهای کنگره ای مثلثی شکل با ایجاد کنگره های 2 و 4 و 6سانتی متری جدید در بال با عرض 5 و 55 سانتی متری
۳۴نقش شیب شکن بر تغییر عمق سطح و سطح سیلاب در بخشی از رودخانه خیرآباد
۳۵بررسی آزمایشگاهی تأثیر ایجاد کنگره جدید با طول و عرض های متفاوت در طول بال سرریزهای کنگرهای مثلثی شکل
۳۶روش تضعیف هارمونیکهای معین برای اینورترهای قدرت براساس الگوریتم ژنتیک
۳۷مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور با هدف مشاهده پذیری کامل شبکه درصورت خروج تکی این واحدها و محدودیت نصب روی برخی شین ها
۳۸مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن قیود اغتشاش سیستم، در شبکه انتقال برق استان خوزستان
۳۹بررسی ماتریس وزن و شاخص میانگین احتمال مشاهده پذیری در جایابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور
۴۰ارزشیابی مکان استقرار شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد برپایه ملاحظات زیست محیطی
۴۱مطالعه الگوی پراکنش و تراکم پوشش گیاهی مناطق استپی و جنگلی دانشگاه اصفهان
۴۲نگرشی بر خصوصیات فیزیوگرافی و توپوگرافی حوضه های آبخیز سبلان
۴۳جایابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن خروج تکی خطوط و محدودیت نصب روی برخی شین ها
۴۴بررسی پیشامد تکی خطوط اتصال در مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور در حضور اندازه گیرهای SCADA
۴۵بررسی محدودیت نصب و رخداد خروج تکی واحدهای اندازه گیری فازور جهت جایابی بهینه این واحدها در شبکه انتقال برق استان خوزستان
۴۶بررسی رفتار و پتانسیل روانگرایی سازه های مجاورآب(سدهای خاکی،آبگیرها)
۴۷بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سد های خاکی
۴۸روانگرایی و روشهای ارزیابی و شناخت و بهسازی خاکهای روانگرا
۴۹بررسی مناسبترین مسیر حفر تونل انتقال آب از سد دز با توجه به مشخصات زمین شناسی و ژئوتکنیک منطقه
۵۰پایش خشکسالی با به کارگیری چندشاخص پرکاربرد و برآورد بهترین شاخص مطالعه موردی(شهرستان یاسوج)
۵۱تحلیل وارزیابی میزان پایداری فضاهای ورزشی درشهردوگنبدان بامعیارهای دسترسی معلولین
۵۲بررسی تاثیرات باززنده سازی بافت تاریخی دهدشت درجذب گردشگر بامروری برتجربیات موفق داخلی و خارج ازکشور
۵۳مقایسه مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق در بسترهای شیبدار با شیب معکوس در حالت بستر صاف و زبر
۵۴Evaluating empirical methods of flood flow rate estimation in Bakhtegan watershed-Iran
۵۵Comparison of various sensitivity approaches to estimate evapotranspiration, to climatic variables in Fasa-synoptic station_Iran
۵۶Study of distribution pattern and density of vegetative cover in steppe and forest areas of Isfahan University of Technology
۵۷The comparison of effect of conservation on biodiversity and density indeces of wintery waterfowl and wader birds in Maroon dam in protected area and Jaizan dam
۵۸Identifying factors affecting the presence of football fans in stadiums
۵۹بررسی رفتار مخازن زمینی دارای سیستم جداسازی لرزه ای به روش شبیه سازی عددی توسط نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.