لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه گنبد کاووس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه گنبد کاووس در سال ۱۳۹۷ کلا ۹۷ مقاله شامل ۸۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات کشاورزی در تولید چوب پلاستیک
۲بررسی اثر استفاده از نانوذرات در ساخت چوب پلاستیک
۳بررسی ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از گونه پالونیا
۴بررسی استفاده از پودر تفلون در ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک
۵روندیابی تغییرات فاکتورهای کیفیت آب در رودخانه چهل چای_استان گلستان
۶تعیین ارتباط بین پارامترهای کیفیت آب با دبی در رودخانه چهل چای_استان گلستان
۷بررسی اثرات ترسالی و خشکسالی بر کیفیت منابع آب های سطحی گنبد کاووس
۸مقایسه شاخص های مختلف پیش بینی وقوع خشکسالی در شهرستان کرمانشاه
۹بررسی روند تغییرات پارامترهای pH ، TDS ، هدایت الکتریکی و کدورت در کیفیت آب حوضه آبخیز پس پشته
۱۰بررسی معنی داری تغییرات نیترات، فسفات و آمونیاک در کیفیت آب رودخانه حوضه آبخیر پس پشته
۱۱بررسی کاهش پارامترهای فیزیکی آب رودخانه در چاه های فلمن
۱۲بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان فاروق برای مصارف کشاورزی
۱۳مروری بر مهمترین کاربردهای جلبک ها با تاکید بر تصفیه فاضلاب
۱۴تحلیل و بررسی اثر کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب صنعتی کاه گندم
۱۵بررسی اثر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب صنعتی کاه گندم
۱۶بررسی وضعیت تولید گوشت مرغ، تولید تخم قابل جوجه کشی و ظرفیت جوجه کشی استان گلستان
۱۷برآورد فرسایش خاک با استفاده از روش RUSLE در حوضه آبخیز اوغان ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز اوغان در استان گلستان)
۱۸پتانسیل اثر تغییر اقلیم بر آسیب پذیری فرسایش خاک تحت سناریوی RCP2.6 در حوضه آبخیز اوغان ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز اوغان در استان گلستان )
۱۹کاربرد مدل مفهومی- یکپارچه Hymod برای شبیه سازی بارش-رواناب حوزه آبخیز وطنا- استان گلستان
۲۰کاربرد الگوریتم DDS برای بهینه سازی پارامترهای مدل یکپارچه- مفهومی بارش رواناب در حوزه آبخیز وطنا- استان گلستان
۲۱ارزیابی پتانسیل چشمه آب زیرزمینی با روش رگرسیون لجستیک در حوزه آبخیز زرین گل، استان گلستان
۲۲بررسی تعداد تکرارها و خصوصیات الگوریتم DDS در بهینه سازی پارامترهای مدل ها هیدرورلوژیک
۲۳بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا
۲۴بررسی امکان استفاده از بامبو در تخته خرده چوب
۲۵بررسی امکان استفاده از باگاس در تخته خرده چوب
۲۶عمل آوری شیمیایی بر روی ضایعات کشاورزی و مواد لیگنوسلولزی
۲۷تولید تخته تراشه جهت دار OSB با استفاده از استرندهای پالونیا
۲۸بررسی امکان استفاده از پلی اتیلن ترفتالات درتخته تراشه جهت دار
۲۹بررسی وضعیت ظرفیت تولید و میزان خوراک مصرفی طیور استان گلستان
۳۰پهنه بندی نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی با روش شاخص آماری در حوزه آبخیز زرین گل، استان گلستان
۳۱بررسی کارایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پارامترهای مدل Hymod
۳۲سهم مشارکت پوشش گیاهی بر تولید رواناب و دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا
۳۳بررسی نقش رقابت پذیری در توسعه کارآفرینی
۳۴اثر هوازدگی علوفه قبل از سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی، جمعیت میکروبی و پایداری هوازی سیلاز ذرت پس از باز کردن سیلو
۳۵اثر نفوذ اکسیژن در علوفه کامل ذرت قبل از سیلو کردن بر برخی از ویژگی های شیمیایی و میکروبی سیلاژ آن
۳۶تاثیر افزودن عصاره الکلی بره موم بر فراسنجه های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی
۳۷تاثیر افزودن سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی و مقایسه آن با افزودن آنتی بیوتیک به جیره بر فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی
۳۸تاثیر عمل آوری بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی بقایای نخود زراعی
۳۹اثر سطوح مختلف پروتیین و مکمل ویتامینی و مواد معدنی بر عملکرد تولیدی بلدرچین های ژاپنی در سنین اولیه رشد
۴۰تاثیر افزودن عصاره الکلی بره موم بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، تولید و بازده توده میکروبی در شرایط آزمایشگاهی
۴۱مقایسه تاثیر افزودن سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی با افزودن آنتی بیوتیک به جیره بر اندام های داخلی جوجه های گوشتی
۴۲تاثیر تیمارهای آب، هیدروکسید سدیم و پراکسید هیدروژن بر فراسنجه های تخمیری بقایای نخود فرنگی در شرایط آزمایشگاهی
۴۳اثر سطوح مختلف پروتیین و مکمل ویتامینی و مواد معدنی بر شاخص تولیدی و وزن برخی اندام های داخلی بلدرچین ژاپنی
۴۴تاثیر عصاره الکلى برهموم و اسید آلى بر قابلیت هضم و فراسنجه هاى تخمیرى سیلاژ قصیل جو
۴۵تاثیر افرودنى پروبیوتیکى و محرک رشد شکمب هاى بر شاخصهاى رشد اسکلتى گوساله هاى شیرخوار
۴۶تاثیر افرودنى پروبیوتیکى و محرک رشد شکمبه اى بر متابولیت هاى خون گوسالههاى شیرخوار
۴۷بررسى تاثیر عصاره الکلى بره موم بر روى قارچهاى جدا شده از سیلاژ ذرت
۴۸ارزیابی پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت با استفاده از تبدیل موجک و تخمین گرهای جنگل تصادفی رگرسیونی و شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته
۴۹بازآرایی بهینه سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبی به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با توجه به تغییرات بار
۵۰بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در ساخت تخته خرده چوب
۵۱بررسی تاثیر تیمار قلیایی بر ویژگی های تخته خرده چوب
۵۲تاثیر آبیاری تکمیلی، آلکازت ونیتروژن بر عملکرد دانه، درصد و عملکرد پروتیین گندم (.Triticum aestivum L)
۵۳تاثیر آبیاری تکمیلی، آلکازت و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)
۵۴اتنوبوتانی گیاهان دارویی ضد دیابت مراتع چهارباغ استان گلستان
۵۵حذف نیترات با استفاده ازجاذب گیاهی اصلاح شده پالنویا
۵۶مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه جاذب گیاهی و زغال زیستی
۵۷طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازخوانی پرسشنامه های چندگزینه ای با دقت و سرعت بالا
۵۸Optimum K-Coverage in Wireless Sensor Network with no Redundant Node by Cellular Learning Automata
۵۹مکانیابی ژن های ارتفاع بوته و ویژگیهای ریشه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت تنش خشکی
۶۰مکان یابی ژنهای مرتبط با دانه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی
۶۱مقایسه باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر تولیدی گاوداری های صنعتی و سنتی در شهرستان چادگان استان اصفهان
۶۲مقایسه بارمیکروبی شیر تولیدی در گاوداری های صنعتی و سنتی در شهرستان چادگان استان اصفهان
۶۳بررسی اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح ای اسکان مجدد با ریش تحلیل سلسل مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: روستای بش اویلی)
۶۴Land Cover Mapping Using Product Level Fusion Approach
۶۵Fusion of ASTER and RADARSAT SAR Data Using Wavelet Transform Technique
۶۶Comparison of NDVI and EVI Indices in Detection of Vegetation Changes
۶۷Vegetation Change Detection at Different Environmental Conditions Using Landsat Imagery
۶۸Spatial Planning for Industries Based on Environmental Factors Using Geospatial Technology
۶۹Determining Environmental Characteristics in Qaemshahr District, Iran Using ASTER Satellite Image
۷۰تحلیل موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه گنبد کاووس
۷۱بررسی جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته لایه ساخته شده از فورفورال به عنوان ×پرکننده چسب اوره فرمالدهید
۷۲استفاده از هیبرید فورفورال-اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه-ویژگیهای ×مکانیکی
۷۳بررسی ویژگی های کمی و کیفی رویشگاه ارس کوهی منطقه شاتوت خراسان شمالی
۷۴ضرورت شناسایی ذینفعان در مدیریت مشارکتی جنگل ها
۷۵بررسی وضعیت آلودگی درختان رویشگاه ارس به گیاه نیمه انگلی دارواش کوتوله در منطقه چهارباغ گلستان
۷۶بررسی اثرات احداث کانال بتنی انتقال آب بر شادابی درختان لرگ در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: طرح جنگلداری وطنا)
۷۷نقش کارآفرینی در توسعه روستایی (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)
۷۸تحلیلی بر کارآفرینی و نقش آن در توسعه روستایی
۷۹بررسی تاثیر زاویه تزریق بر شتاب الکترون در شتابدهنده میدان عقبه لیزری با حضور میدان مغناطیسی خارجی
۸۰مطالعه ی اثر چرای دام بر روی تراکم Aeluropus Lagopoidesدر مراتع گمیشان
۸۱ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تلقیح باکتری ریزوبیوم بر عملکرد ارقام مختلف ×لوبیا سبز
۸۲تاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی گیاه لوبیا سبز
۸۳میزان آفلاتوکسین M1 و B1 در مواد غذایی با منشا دامی
۸۴بررسی کیفیت آب رودخانه دوغ با استفاده از روش های هیدروشیمیایی و شاخص های کشاورزی
۸۵بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب چاه فلمن کلاله
۸۶تاثیر مواد معدنی و ویتامین ها در اسبان مسابقه
۸۷بررسی بیماری های ژنتیکی در اسب
۸۸کاوش ژنومی برای نشانه های انتخاب در جمعیت اسب های ترکمن و کرد
۸۹بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب باران جهت مصارف شرب در شرق استان گلستان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.