لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۳۲ مقاله شامل ۲۵۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۲۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A novel intracellular pH-responsive formulation for FTY720 based on PEGylated graphene oxide nano-sheets.
۲Influence of the ultrasound-assisted synthesis of Cu-BTC metal-organic frameworks nanoparticles on uptake and release properties of rifampicin.
۳Intellectual modifying a bare glassy carbon electrode to fabricate a novel and ultrasensitive electrochemical biosensor: Application to determination of acrylamide in food samples.
۴Recent advances in design of electrochemical affinity biosensors for low level detection of cancer protein biomarkers using nanomaterial-assisted signal enhancement strategies.
۵Application of nanocompostie chitosan and carboxymethyl cellulose films containing natural preservative compounds in minced camel's meat.
۶On the impact evaluation of various chemical treatments of support on the photocatalytic properties and hydrogen evolution of sonochemically synthesized TiO2/Clinoptilolite
۷MgBr2 supported on Fe3O4@SiO2 ~ urea nanoparticle: An efficient catalyst for ortho-formylation of phenols and oxidation of benzylic alcohols
۸PURE-INJECTIVITY from A DIFFERENT PERSPECTIVE
۹Coupled electrochemical-chemical procedure used in construction of molecularly imprinted polymer-based electrode: a highly sensitive impedimetric melamine sensor
۱۰Rainfall Pattern Forecasting Using Novel Hybrid Intelligent Model Based ANFIS-FFA
۱۱An adaptive nonlinear internal-model control for the speed control of homopolar salient-pole BLDC motor
۱۲Impact of ultrasound on oil yield and content of functional food ingredients at the oil extraction from sunflower
۱۳Formulating the shear stress distribution in circular open channels based on the Renyi entropy
۱۴Optimized synthesis, characterization, and antibacterial activity of an alginate–cupric oxide bionanocomposite
۱۵A neuromorphic real-time VLSI design of Ca2+ dynamic in an astrocyte
۱۶Recent advances in design of electrochemical affinity biosensors for low level detection of cancer protein biomarkers using nanomaterial-assisted signal enhancement strategies
۱۷Prediction of equilibrium scour depth in uniform non-cohesive sediments downstream of an apron using computational intelligence
۱۸A novel intracellular pH-responsive formulation for FTY720 based on PEGylated graphene oxide nano-sheets
۱۹Ontogenetic changes in spot configuration (numbers, circularity, size and asymmetry) and lateral line in Neurergus microspilotus (Caudata: Salamandridae)
۲۰Different microhabitats have contrasting effects on the spatial distribution of tree regeneration density and diversity
۲۱Influence of the ultrasound-assisted synthesis of Cu–BTC metal–organic frameworks nanoparticles on uptake and release properties of rifampicin
۲۲Adsorption, intercalation and sensing of helium on yttrium functionalized open edge boron nitride: A first principle DFT and TDDFT study
۲۳Excess molar volumes of binary and ternary mixture of sunflower Biodiesel, diesel and 2-Propanol at 293.15–353.15 K and ambient pressure
۲۴Shelf-life extension and quality attributes of sauced silver carp fillet: A comparison among direct addition, edible coating and biodegradable film
۲۵Application of nanocompostie chitosan and carboxymethyl cellulose films containing natural preservative compounds in minced camel's meat
۲۶A novel Wilkinson power divider using lowpass filter with harmonics suppression and high fractional bandwidth
۲۷Multiplicity results for discrete anisotropic equations
۲۸Electrospun fumarate ferroxane/polyacrylonitrile nanocomposite nanofibers adsorbent for lead removal from aqueous solution: Characterization and process optimization by response surface methodology
۲۹Green synthesis of the silver nanoparticles mediated by Thymbra spicata extract and its application as a heterogeneous and recyclable nanocatalyst for catalytic reduction of a variety of dyes in water
۳۰Fabrication of high flux and antifouling mixed matrix fumarate-alumoxane/PAN membranes via electrospinning for application in membrane bioreactors
۳۱Intellectual modifying a bare glassy carbon electrode to fabricate a novel and ultrasensitive electrochemical biosensor: Application to determination of acrylamide in food samples
۳۲Biofouling alleviation and flux enhancement of electrospun PAN microfiltration membranes by embedding of para-aminobenzoate alumoxane nanoparticles
۳۳The effects of transverse magnetic field and local electronic interaction on thermoelectric properties of monolayer graphene
۳۴A novel optimized double junction CZTS/CIGS solar cell with improved performance: A numerical simulation
۳۵Evaluation of pavement surface drainage using an automated image acquisition and processing system
۳۶Development of more accurate discharge coefficient prediction equations for rectangular side weirs using adaptive neuro-fuzzy inference system and generalized group method of data handling
۳۷Axial and hoop ratcheting assessment in pressurized steel elbow pipes subjected to bending cycles
۳۸A critical point approach to boundary value problems on the real line
۳۹Experimental investigation of the flow and heat transfer of magnetic nanofluid in a vertical tube in the presence of magnetic quadrupole field
۴۰Semiconducting behavior of substitutionally doped bilayer graphene
۴۱One-step synthesis and characterization of highly luminescent nitrogen and phosphorus co-doped carbon dots and their application as highly selective and sensitive nanoprobes for low level detection of uranyl ion in hair and water samples and application to cellular imaging
۴۲Enhancement of intrinsic fluorescence of human carbonic anhydrase II upon topiramate binding: Some evidence for drug-induced molecular contraction of the protein
۴۳Application of a novel triple metal-nonmetal doped TiO2 (K-B-N-TiO2) for photocatalytic degradation of Linear Alkyl Benzene (LAB) industrial wastewater under visible light
۴۴Stability analysis of a parametric family of seventh-order iterative methods for solving nonlinear systems
۴۵Effective treatment of dye wastewater via positively charged TETA-MWCNT/PES hybrid nanofiltration membranes
۴۶TMU-5 metal-organic frameworks (MOFs) as a novel nanofiller for flux increment and fouling mitigation in PES ultrafiltration membrane
۴۷On the nature of fast sausage waves in coronal loops
۴۸Decoupling of the Leading Order DGLAP Evolution Equation with Spin Dependent Structure Functions
۴۹A correction of (2+1) Dimensional BTZ Black Hole Entropy as a New Series with Dependence on Plank Constant
۵۰Degradation of drag reducing polymers in aqueous solutions
۵۱The effects of climate change on the distribution of European glass lizard Pseudopus apodus (PALLAS, 1775) in Eurasia
۵۲Impact of Normalization and Input on ARMAX-ANN Model Performance in Suspended Sediment Load Prediction
۵۳Weak Solutions and Energy Estimates for Singular p-Laplacian-Type Equations
۵۴Nigella arvensis leaf extract mediated green synthesis of silver nanoparticles: Their characteristic properties and biological efficacy
۵۵Kinetics of continuous production of β-carotene in an airlift bioreactor
۵۶Investigation on human serum albumin and Gum Tragacanth interactions using experimental and computational methods
۵۷Simultaneous extraction of rapeseed oil and conversion to biodiesel using heterogeneous and homogeneous catalysts
۵۸Influences of the fluidizing and spouting pulsation on particle motion in spout-fluid beds
۵۹The effect of dimerization on the interaction of ibuprofen drug with calf thymus DNA: Molecularmodeling and spectroscopic investigation.
۶۰Disquisition on the interaction of ibuprofen-Zn(II) complex with calf thymus DNA by spectroscopic techniques and the use of Hoechst 33258 and Methylene blue dyes as spectral probes.
۶۱Evaluation of
۶۲Polyoxometalate-metal organic framework-lipase: An efficient green catalyst for synthesis of benzyl cinnamate by enzymatic esterification of cinnamic acid.
۶۳Effect of decapitation and exogenous application of gibberellic acid (GA3) and cytokinin (CK) on some physiological characteristics of stevia.
۶۴Callus induction and somatic embryogenesis in Stevia rebaudiana Bertoni as a medicinal plant.
۶۵Investigation of different concentrations of MS media effects on gene expression and steviol glycosides accumulation in Stevia rebaudiana Bertoni.
۶۶Effect of nitrogen sources on gene expression of Stevia rebaudiana (Bertoni) under in vitro conditions.
۶۷Effect of Stevia rebaudiana Bertoni extract on sexual dysfunction in Streptozotocin-induced diabetic male rats.
۶۸Introducing ultrasonic falling film evaporator for moderate temperature evaporation enhancement.
۶۹Comprehensive facilitating of water oxidation reaction by ultrasonic attenuation of hydrogen-bonded structure of water.
۷۰Application of carboxymethyl cellulose and chitosan coatings containing Mentha spicata essential oil in fresh strawberries.
۷۱Genetic diversity of bread wheat genotypes in Iran for some nutritional value and baking quality traits.
۷۲Characterization and Classification of Mesenchymal Stem Cells in Several Species Using Surface Markers for Cell Therapy Purposes.
۷۳A sandwich-type electrochemical immunosensor based on in situ silver deposition for determination of serum level of HER2 in breast cancer patients.
۷۴Eugenol enhances proliferation and migration of mouse bone marrow-derived mesenchymal stem cells in vitro.
۷۵An effort toward molecular neuroeconomics of food deprivation induced food hoarding in mice: focus on xanthine oxidoreductase gene expression and xanthine oxidase activity.
۷۶Cardioprotective effect of resistance training and Crataegus oxyacantha extract on ischemia reperfusion-induced oxidative stress in diabetic rats.
۷۷A highly sensitive electrochemical sensor for the determination of methanol based on PdNPs@SBA-15-PrEn modified electrode.
۷۸Silymarin prevents lipid accumulation in the liver of rats with type 2 diabetes via sirtuin1 and SREBP-1c.
۷۹Experimental study of subcooled boiling heat transfer of axial and swirling flows inside mini annular gaps
۸۰Investigating the effect of column removal on progressive collapse of buildings designed by buckling restrained braced and bending frames
۸۱Copper Nanospheres Self-Propelled into Continuums of Iron Nanoclusters to Fabricate and Engineer Two-Dimensional Heterometallic Arrays under an External Magnetic Field
۸۲Organic-inorganic Z-scheme g-C3N4-NiTi-layered double hydroxide films for photocatalytic applications in a fixed-bed reactor
۸۳Prevalence of Linguatula serrata nymphs and pathological lesions of infected mesenteric lymph nodes among ruminants in Kermanshah, Western Iran
۸۴Digital implementation of biologically inspired Wilson model, population behavior, and learning
۸۵Green synthesis of Fe3O4 at SiO2-Ag magnetic nanocatalyst using safflower extract and its application as recoverable catalyst for reduction of dye pollutants in water
۸۶Application of response surface methodology and green carbon dots as reducing agents in speciation of iron
۸۷Changes in microsatellite motifs in response to abiotic stresses: A case study using wheat and rice RNA-sequencing data
۸۸Heat transfer by nanofluids in wavy microchannels
۸۹Characterization of weak sharp solutions for generalized variational inequalities in Banach spaces
۹۰Comprehensive facilitating of water oxidation reaction by ultrasonic attenuation of hydrogen-bonded structure of water
۹۱Magnetic field effects on charge structure factors of gapped graphene structure
۹۲Introducing ultrasonic falling film evaporator for moderate temperature evaporation enhancement
۹۳Eugenol enhances proliferation and migration of mouse bone marrow-derived mesenchymal stem cells in vitro
۹۴Hydrodynamics and oxygen transfer characterization in a net draft tube airlift reactor with water-in-diesel microemulsion
۹۵Effect of different levels of pomegranate marc with or without polyethylene glycol on performance, nutrients digestibility and protozoal population in growing lambs
۹۶Evaluation of Tnf-α and Il-6 mRNAs expressions in visceral and subcutaneous adipose tissues of polycystic ovarian rats and effects of resveratrol
۹۷Synthesis, characterization and application of graphene palladium porphyrin as a nanocatalyst for the coupling reactions such as: Suzuki-Miyaura and Mizoroki-Heck
۹۸Enzymatic production of green epoxides from fatty acids present in soapstock in a microchannel bioreactor
۹۹Dissection of Regulatory Elements During Direct Conversion of Somatic Cells Into Neurons
۱۰۰Application of carboxymethyl cellulose and chitosan coatings containing Mentha spicata essential oil in fresh strawberries

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۳۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.