لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه زنجان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه زنجان در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۵۳ مقاله شامل ۲۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Role of CA1 GABAA and GABAB receptors on learning deficit induced by D-AP5 in passive avoidance step-through task.
۲The first protection-free synthesis of magnetic bifunctional l-proline as a highly active and versatile artificial enzyme: Synthesis of imidazole derivatives.
۳Photo-producible and photo-degradable starch/TiO2 bionanocomposite as a food packaging material: Development and characterization.
۴A new eight-order symmetric two-step multiderivative method for the numerical solution of second-order IVPs with oscillating solutions
۵A group of continuous self-maps on a topological groupoid
۶Constrained Near-Time-Optimal Sliding-Mode Control of Boost Converters Based on Switched Affine Model Analysis
۷Understanding the interactions of human follicle stimulating hormone with single-walled carbon nanotubes by molecular dynamics simulation and free energy analysis
۸Distribution of dipeptides in different protein structural classes: an effort to find new similarities
۹Attenuation of Morphine-Induced Tolerance and Dependence by Pretreatment with Cerebrolysin in Male rats
۱۰Molecular dynamics simulation of the thermosensitivity of the human connexin 26 hemichannel
۱۱Interactive effects of temperature and genotype on almond (Prunus dulcis L.) pollen germination and tube length
۱۲Impact of torsion and disorder on the thermal conductivity of Si nanowires: A nonequilibrium molecular dynamics study
۱۳Ferrofluid mediated chitosan@mesoporous carbon nanohybrid for green adsorption/preconcentration of toxic Cd(II): Modeling, kinetic and isotherm study
۱۴Bioavailability and geochemical speciation of phosphorus in surface sediments of the Southern Caspian Sea
۱۵Geochemistry and potential resource of rare earth element in the IOA deposits of Tarom area, NW Iran
۱۶Photo-producible and photo-degradable starch/TiO2 bionanocomposite as a food packaging material: Development and characterization
۱۷Role of CA1 GABAA and GABAB receptors on learning deficit induced by D-AP5 in passive avoidance step-through task
۱۸Enhanced microwave absorption property of MnFe9n+3O15n+4(0≤n≤1) (M = Ba, Sr)/CaCu3Ti4O12/ phosphorus-doped g-C3N4 nanocomposite: Preparation and optimization
۱۹Collaborative effect of Mn-porphyrin and mesoporous SBA-15 in the enantioselective epoxidation of olefins with oxygen
۲۰Laboratory evaluation of loading frequency effects on HMA self-healing
۲۱Deep oxidative desulfurization of gasoline induced by PMoCu@MgCu2O4-PVA composite as a high-performance heterogeneous nanocatalyst
۲۲The first protection-free synthesis of magnetic bifunctional L-proline as a highly active and versatile artificial enzyme: Synthesis of imidazole derivatives
۲۳Assessment of spatial distribution pattern of heavy metals surrounding a lead and zinc production plant in Zanjan Province, Iran
۲۴Ultrasonic assisted synthesis of a new one-dimensional nanostructured Mn(II) coordination polymer derived from azide and new multi-topic nitrogen donor ligand
۲۵Permeation and modeling studies on Ge(IV) facilitated transport using trioctylamine through supported liquid membrane
۲۶Forecasting of Multi-Step Ahead Reference Evapotranspiration Using Wavelet- Gaussian Process Regression Model
۲۷New class of chaotic systems with equilibrium points like a three-leaved clover
۲۸Biosynthesis of Ag, ZnO and bimetallic Ag/ZnO alloy nanoparticles by aqueous extract of oak fruit hull (Jaft) and investigation of photocatalytic activity of ZnO and bimetallic Ag/ZnO for degradation of basic violet 3 dye
۲۹Synthesis and employment of PEGDA for fabrication of superhydrophilic PVDF/PEGDA electrospun nanofibrous membranes by in-situ visible photopolymerization
۳۰On the relationship between tropospheric conditions and widespread hot days in Iran
۳۱Some notes on Lie ideals in division rings
۳۲Mixed mode cracks in annular planes of cylindrical orthotropy subjected to inplane loading
۳۳A Paper-Based Analytical Device Based on Combination of Thin Film Microextraction and Reflection Scanometry for Sensitive Colorimetric Determination of Ni(II) in Aqueous Matrix.
۳۴Design of an adaptive super-twisting decoupled terminal sliding mode control scheme for a class of fourth-order systems.
۳۵Characterisation of a new species of Trichodorus Cobb, 1913 (Triplonchida: Trichodoridae) from Iran based on morphological and molecular data.
۳۶Ultrasonic assisted synthesis of a new one-dimensional nanostructured Mn(II) coordination polymer derived from azide and new multi-topic nitrogen donor ligand.
۳۷Flow injection spectrophotometric determination of V(V) involving on-line separation using a poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)-based polymer inclusion membrane.
۳۸Soil salinity and matric potential interaction on water use, water use efficiency and yield response factor of bean and wheat.
۳۹Bioavailability and geochemical speciation of phosphorus in surface sediments of the Southern Caspian Sea.
۴۰Effect of oral calcium bolus administration on milk production, concentrations of minerals and metabolites in serum, early-lactation health status, and reproductive performance of Holstein dairy cows.
۴۱Short communication: Test of the relationship between prepartum milk leakage and blood calcium concentration in Holstein cows-An observational study.
۴۲A critical review on the use of artificial neural networks in olive oil production, characterization and authentication.
۴۳Starch-based polyurethane/CuO nanocomposite foam: Antibacterial effects for infection control.
۴۴Heat shock protein 70 modulates neural progenitor cells dynamics in human neuroblastoma SH-SY5Y cells exposed to high glucose content.
۴۵Evaluation of the Possible Utilization of
۴۶MIL-Ti metal-organic frameworks (MOFs) nanomaterials as superior adsorbents: Synthesis and ultrasound-aided dye adsorption from multicomponent wastewater systems.
۴۷AROHap: An effective algorithm for single individual haplotype reconstruction based on asexual reproduction optimization.
۴۸Effects of short-term feeding of different sources of fatty acids in pre-mating diets on reproductive performance and blood metabolites of fat-tailed Iranian Afshari ewes.
۴۹Ultrafast interfacial charge transfer from the LUMO+1 in ruthenium(II) polypyridyl quinoxaline-sensitized solar cells
۵۰Short communication: Test of the relationship between prepartum milk leakage and blood calcium concentration in Holstein cows-An observational study
۵۱Stability analysis and design of nonlinear sampled-data systems under aperiodic samplings
۵۲Oxidative desulfurization of gasoline catalyzed by IMID at PMA at CS nanocomposite as a high-performance amphiphilic nanocatalyst
۵۳A procedure for high residual stresses measurement using the ring-core method
۵۴Effect of copper content on tensile mechanical properties of ternary NiTiCu alloy nanowire: Molecular dynamics simulation
۵۵Selective removal of lead ions from aqueous solutions using 1,8-dihydroxyanthraquinone (DHAQ) functionalized graphene oxide; Isotherm, kinetic and thermodynamic studies
۵۶Solid-liquid phase change investigation through a double pipe heat exchanger dealing with time-dependent boundary conditions
۵۷Quantification of the uterine involution and dimensions, hormonal response and reproductive performance of pyometric and healthy dairy cows treated with Dinoprost
۵۸Selective extraction of vanadium(V) from sulfate solutions into a polymer inclusion membrane composed of poly(vinylidenefluoride-co-hexafluoropropylene) and Cyphos® IL 101
۵۹AROHap: An effective algorithm for single individual haplotype reconstruction based on asexual reproduction optimization
۶۰Metal-organic framework (MIL-100 (Fe)): Synthesis, detailed photocatalytic dye degradation ability in colored textile wastewater and recycling
۶۱Chemo-selective reduction of nitro and nitrile compounds using Ni nanoparticles immobilized on hyperbranched polymer-functionalized magnetic nanoparticles
۶۲Rural households' renewable energy usage intention in Iran: Extending the unified theory of acceptance and use of technology
۶۳Starch-based polyurethane/CuO nanocomposite foam: Antibacterial effects for infection control
۶۴Efficient and selective oxidation of alcohols in water employing palladium supported nanomagnetic Fe3O4@hyperbranched polyethylenimine (Fe3O4@HPEI.Pd) as a new organic–inorganic hybrid nanocatalyst
۶۵Compositional characteristics and geodynamic significance of late Miocene volcanic rocks associated with the Chah Zard epithermal gold–silver deposit, southwest Yazd, Iran
۶۶Intensification of bioactive compounds extraction from Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.) leaves using ultrasonic waves
۶۷A journey among top ten emitter country, decomposition of “Kaya Identity”
۶۸New Protection Technique Against Unidirectional MEUs for FIR Filters
۶۹Corrosion Resistance of Montmorillonite-Modified Dense Concretes
۷۰Synoptic conditions leading to extremely warm periods in Western Iran
۷۱Enhanced oxidation of azo dye using Ag-SiO2 nanoparticle and peroxydisulfate and kinetic study
۷۲Carnosine-graphene oxide conjugates decorated with hydroxyapatite as promising nanocarrier for ICG loading with enhanced antibacterial effects in photodynamic therapy against Streptococcus mutans.
۷۳Ag-nanoparticle embedded p(AA) hydrogel as an efficient green heterogeneous Nano-catalyst for oxidation and reduction of organic compounds
۷۴A novel sol–gel synthesis and characterization of MgFe2O4@γ–Al2O3 magnetic nanoparticles using tragacanth gel and its application as a magnetically separable photocatalyst for degradation of organic dyes under visible light
۷۵Change in subcellular localization of overexpressed vaccine peptide in rice endosperm cell that is caused by suppression of endogenous seed storage proteins
۷۶Distributions, composition patterns, sources and potential toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pollution in surface sediments from the kim kim river and segget river, Peninsula Malaysia
۷۷Improving power system stability in the presence of wind farms using STATCOM and predictive control strategy
۷۸In Silico Engineering Towards Enhancement of Bap–VHH Monoclonal Antibody Binding Affinity
۷۹Lithium cobalt oxide as lithium ion battery cathode materials prepared by flame spray pyrolysis method
۸۰Temperature dependent pairing gap in nuclei
۸۱Survey of heavy metals in internal tissues of Great cormorant collected from southern wetlands of Caspian Sea, Iran
۸۲Zoonotic intestinal parasites of carnivores: A systematic review in Iran
۸۳Intermediate sulfidation type base metal mineralization at Aliabad-Khanchy, Tarom-Hashtjin metallogenic belt, NW Iran
۸۴Effect of oral calcium bolus administration on milk production, concentrations of minerals and metabolites in serum, early-lactation health status, and reproductive performance of Holstein dairy cows
۸۵Some extensions of the operator entropy type inequalities
۸۶Dynamic response of a single-walled carbon nanotube under a moving harmonic load by considering modified nonlocal elasticity theory
۸۷Enhanced anticancer potency by thermo/pH-responsive PCL-based magnetic nanoparticles
۸۸Discrimination of dwarf honey bee (Apis florea, Fabricius 1876) populations in Iran using elliptic Fourier wing cell shape analysis Discriminación de las poblaciones de abeja melífera enana (Apis florea, Fabricius 1876) en Irán mediante análisis elíptico de Fourier en las celdillas alares
۸۹Sequence stratigraphic and sedimentologic significance of the trace fossil Rhizocorallium in the Upper Triassic Nayband Formation, Tabas Block, Central Iran
۹۰Analysis, synchronisation and circuit design of a new highly nonlinear chaotic system
۹۱Preferential attachment in evolutionary earthquake networks
۹۲The probability that the multiplication of two ring elements is zero
۹۳Global Sliding Mode Control Via Linear Matrix Inequality Approach for Uncertain Chaotic Systems with Input Nonlinearities and Multiple Delays
۹۴Soil salinity and matric potential interaction on water use, water use efficiency and yield response factor of bean and wheat
۹۵Flow injection spectrophotometric determination of V(V) involving on-line separation using a poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)-based polymer inclusion membrane
۹۶Management of Implementation of Nanotechnology in Upstream Oil Industry: An Analytic Hierarchy Process Analysis
۹۷The effect of uniform spin-orbit coupling and uniform Zeeman magnetic field on the topological properties of one-dimensional dimerized nano wire
۹۸Mobile robots path planning: Electrostatic potential field approach
۹۹Effects of short-term feeding of different sources of fatty acids in pre-mating diets on reproductive performance and blood metabolites of fat-tailed Iranian Afshari ewes
۱۰۰Solvent-stir bar microextraction system using pure tris-(2-ethylhexyl) phosphate as supported liquid membrane: A new and efficient design for the extraction of malondialdehyde from biological fluids

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۵۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.