لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۹۶ مقاله شامل ۳۷۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۹۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Coupling of two centrifugeless ultrasound-assisted dispersive solid/liquid phase microextractions as a highly selective, clean, and efficient method for determination of ultra-trace amounts of non-steroidal anti-inflammatory drugs in complicated matrices.
۲Formulation and anti-neurotoxic activity of baicalein-incorporating neutral nanoliposome.
۳The association between the Index of Nutritional Quality (INQ) and breast cancer and the evaluation of nutrient intake of breast cancer patients: A case-control study.
۴Centrifugeless dispersive liquid-liquid microextraction based on salting-out phenomenon followed by high performance liquid chromatography for determination of Sudan dyes in different species.
۵Diphenyl diselenide immobilized on magnetic nanoparticles: A novel and retrievable heterogeneous catalyst in the oxidation of aldehydes under mild and green conditions.
۶Estimating primary energy of cosmic rays by calculating secondary particles density in optimum distance from shower core
۷Existence and convergence theorems for best proximity points
۸Scour and three-dimensional flow field measurement around short vertical-wall abutment protected by collar
۹From Decision to Run: The Moderating Role of Green Skepticism
۱۰Design and evaluation of functionalized multi-walled carbon nanotubes by 3-aminopyrazole for the removal of Hg(II) and As(III) ions from aqueous solution
۱۱Effect of zonisamide on refractory epilepsy during pregnancy in lamotrigine resistant kindled rats
۱۲An investigation on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete incorporating magnetic water with various pozzolanic materials
۱۳The dual effect of amino acids on the nucleation and growth rate of gas hydrate in ethane + water, methane + propane + water and methane + THF + water systems
۱۴Effects of solutioning and ageing treatments on properties of Inconel-713C nickel-based superalloy under creep loading
۱۵Coupling of two centrifugeless ultrasound-assisted dispersive solid/liquid phase microextractions as a highly selective, clean, and efficient method for determination of ultra-trace amounts of non-steroidal anti-inflammatory drugs in complicated matrices
۱۶Wind speed scenario generation based on dependency structure analysis
۱۷FWCMR: A scalable and robust fuzzy weighted clustering based on MapReduce with application to microarray gene expression
۱۸Development of a Log-Log scaling law approach for prediction of asphaltene precipitation from crude oil by n-alkane titration
۱۹Proposed suitable electron reflector layer materials for thin-film CuIn1−xGaxSe2 solar cells
۲۰Development of Mashhad driving cycle for passenger car to model vehicle exhaust emissions calibrated using on-board measurements
۲۱Root-induced changes of Zn and Pb dynamics in the rhizosphere of sunflower with different plant growth promoting treatments in a heavily contaminated soil
۲۲A hybrid method for arcing faults detection in large distribution networks
۲۳Optimal QR-based estimation in partially linear regression models with correlated errors using GCV criterion
۲۴Deleterious effects of prenatal exposure to morphine on the spatial learning and hippocampal BDNF and long-term potentiation in juvenile rats: Beneficial influences of postnatal treadmill exercise and enriched environment
۲۵Experimental investigation and model development of the non-Newtonian behavior of CuO-MWCNT-10w40 hybrid nano-lubricant for lubrication purposes
۲۶Simultaneous determination of lead(II) and cadmium(II) at a glassy carbon electrode modified with GO@Fe3O4@benzothiazole-2-carboxaldehyde using square wave anodic stripping voltammetry
۲۷An h-adaptive thermo-mechanical phase field model for fracture
۲۸Efficient and relatively safe emulsification microextraction using a deep eutectic solvent for influential enrichment of trace main anti-depressant drugs from complicated samples
۲۹Diphenyl diselenide immobilized on magnetic nanoparticles: A novel and retrievable heterogeneous catalyst in the oxidation of aldehydes under mild and green conditions
۳۰Solution combustion synthesis (SCS) of chrome alumina as a high temperature pink pigment
۳۱Structural and electronic properties of hydrogen doped Wurtzite ZnO
۳۲Geometric optimization of an enhanced microchannel heat sink with superhydrophobic walls
۳۳Enhancement of solar still by reticular porous media: Experimental investigation with exergy and economic analysis
۳۴Photonic crystal double-coupled cavity waveguides and their application in design of slow-light delay lines
۳۵“Wasted performance” minimization of the multi-purpose mini-satellite platform for an EO mission using a dynamic simulation-based model
۳۶A comparison of performance of several artificial intelligence methods for predicting the dynamic viscosity of TiO2/SAE 50 nano-lubricant
۳۷A novel database for automatic processing of Persian handwritten bank checks
۳۸Potential application of essential oils as antimicrobial preservatives in cheese
۳۹A novel double gate MOSFET by symmetrical insulator packets with improved short channel effects
۴۰Convective heat transfer and pressure drop of aqua based TiO2 nanofluids at different diameters of nanoparticles: Data analysis and modeling with artificial neural network
۴۱Genetic algorithm optimization of film cooling effectiveness over a rotating blade
۴۲Adaptive robust AC optimal power flow considering load and wind power uncertainties
۴۳Duplex Surface Treatment of AISI 1045 Steel Via Pack Boriding and Plasma Nitriding: Characterization and Tribological Studies
۴۴Improving topology error identification through considering parameter and measurement errors
۴۵A techno-economic assessment for replacement of conventional fossil fuel based technologies in animal farms with biogas fueled CHP units
۴۶Centrifugeless dispersive liquid-liquid microextraction based on salting-out phenomenon followed by high performance liquid chromatography for determination of Sudan dyes in different species
۴۷Zr doping dependence of structural and magnetic properties of cobalt ferrite synthesized by sol–gel based Pechini method
۴۸Electrodeposition of nanostructured Ti/(Ru + Ti + Ce)O2 coatings
۴۹A novel 4H-SiC MESFET by lateral insulator region to improve the DC and RF characteristics
۵۰Redistribution of cell cycle by arsenic trioxide is associated with demethylation and expression changes of cell cycle related genes in acute promyelocytic leukemia cell line (NB4)
۵۱Enhanced magnetic and dielectric properties in bismuth ferrite (Bi2−xSrxFe4O9) derived by the reverse chemical co-precipitation method
۵۲Nano titania-supported sulfonic acid (n-TSA) as an efficient, inexpensive, and reusable catalyst for one-pot synthesis of 1, 8-dioxo-octahydroxanthene and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives
۵۳Substrate temperature effect on the structural, morphological and optical properties of CdTe films
۵۴Dengue viruses and promising envelope protein domain III-based vaccines.
۵۵Thrombocytopenia in leukemia: Pathogenesis and prognosis.
۵۶The Effects of Vitamin D Supplementation on Signaling Pathway of Inflammation and Oxidative Stress in Diabetic Hemodialysis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.
۵۷Vitamin D status and risk of dementia and Alzheimer's disease: A meta-analysis of dose-response.
۵۸Simple determination of some anti-dementia drugs in wastewater and human plasma samples by tandem dispersive liquid-liquid microextraction followed by HPLC.
۵۹Neuroprotective nature of adipokine resistin in the early stages of focal cerebral ischemia in a stroke mouse model.
۶۰Effects of the Oral Ingestion of Probiotics on Brain Damage in a Transient Model of Focal Cerebral Ischemia in Mice.
۶۱Effect of TENS on Postoperative Pain and Pulmonary Function in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery.
۶۲Aberrant DNA Methylation in Chronic Myeloid Leukemia: Cell Fate Control, Prognosis, and Therapeutic Response.
۶۳MicroRNA implications in the etiopathogenesis of ankylosing spondylitis.
۶۴Silver(I) dithiocarbamate on modified magnetic cellulose: Synthesis, density functional theory study and application.
۶۵Body mass index, abdominal adiposity, weight gain and risk of developing hypertension: a systematic review and dose-response meta-analysis of more than 2.3 million participants.
۶۶Neck pain in Iranian school teachers: Prevalence and risk factors.
۶۷Infralimbic dopamine D2 receptors mediate glucocorticoid-induced facilitation of auditory fear memory extinction in rats.
۶۸Investigation of piwi-interacting RNA pathway genes role in idiopathic non-obstructive azoospermia.
۶۹Factors Associated with Tobacco Use Among Iranian Adolescents: An Application of Protection Motivation Theory.
۷۰Effect of Transplantation of Bone Marrow Stromal Cell- Conditioned Medium on Ovarian Function, Morphology and Cell Death in Cyclophosphamide-Treated Rats.
۷۱Evaluation of viscoelastic, thermal, morphological, and biodegradation properties of polypropylene nano-biocomposites using natural fiber and multi-walled carbon nanotubes
۷۲An approach in solving data envelopment analysis with stochastic data
۷۳Price-performance evaluation of thermal conductivity enhancement of nanofluids with different particle sizes
۷۴MOSCAP compensation of three-stage operational amplifiers: Sensitivity and robustness, modeling and analysis
۷۵Dynamic and steady state modeling of permanent magnet induction machine
۷۶Estimation of intercity freight origin-destination matrix using simulated annealing algorithm
۷۷Simplified time-dependent column shortening analysis in special reinforced concrete moment frames
۷۸Numerical analysis of turbulent flow and heat transfer of sinusoidal pulsed jet impinging on an asymmetrical concave surface
۷۹Modeling of two-phase particulate flows in a confined jet with a focus on two-way coupling
۸۰Dynamic properties of calcareous and siliceous sands under isotropic and anisotropic stress conditions
۸۱Is it the time to offer rituximab as a cost-benefit treatment for immunoglobulin a nephropathy? A short-review to current concepts
۸۲Solar Light Photocatalytic Degradation of Malachite Green by Hydrothermally Synthesized Strontium Arsenate Nanomaterial through Response Surface Methodology
۸۳Adsorption of heavy metals (Cu2+ and Zn2+) on novel bifunctional ordered mesoporous silica: Optimization by response surface methodology
۸۴World kidney day 2018; chronic kidney disease in women
۸۵Multi-Objective Optimization of Microemulsion Flooding for Chemical Enhanced Oil Recovery
۸۶On distribution characteristics of a fuzzy random variable
۸۷Effect of TENS on Postoperative Pain and Pulmonary Function in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
۸۸Centrifuge study into the effect of liquefaction extent on permanent settlement and seismic response of shallow foundations
۸۹Ecology and phytosociology of Cotoneaster shrublands in central Alborz of Iran
۹۰The comparison of insulin and metformin effects on blood PH, bicarbonate, potassium and magnesium of the non-diabetic patients undergoing coronary artery bypass surgery
۹۱The relationship between serum ghrelin levels and bone metabolism markers and severity anemia in non-diabetic hemodialysis patients; a pilot study
۹۲Thermo-mechanical and shape memory behavior of TPU/ABS/MWCNTs nanocomposites compatibilized with ABS-g-MAH
۹۳Using fuzzy flowsort inference system to rank the factors leading to failure for ERP projects among Iranian enterprises
۹۴Fe3O4-Methylene diphenyl diisocyanate-guanidine (Fe3O4–4,4′-MDI-Gn): A novel superparamagnetic powerful basic and recyclable nanocatalyst as an efficient heterogeneous catalyst for the Knoevenagel condensation and tandem Knoevenagel-Michael-cyclocondensation reactions
۹۵Grounded CPW multi-band wearable antenna for MBAN and WLAN applications
۹۶A novel nanoadsorbent consisting of covalently functionalized melamine onto MWCNT/Fe3O4 nanoparticles for efficient microextraction of highly adverse metal ions from organic and inorganic vegetables: Optimization by multivariate analysis
۹۷Effects of solution concentration and capping agents on the properties of potassium titanyl phosphate noparticles synthesized using a co-precipitation method
۹۸Plasmonic Ag/Ag2O nanoparticles anchored needle-like Bi2O3 as an efficient visible-light-driven nanocomposite photocatalyst
۹۹Investigation of sarin(Se) reactivity against human plasma proteins using liquid chromatography–tandem mass spectrometry
۱۰۰An enhanced and auto-tuned power system stabilizer based on optimized interval type-2 fuzzy PID scheme

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۹۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.