لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۷۰۱ مقاله شامل ۶۷۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۹۵۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Insertional inactivation of oprD in carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn patients in Tehran, Iran.
۲Validation of Predictive Scoring System for Ventriculoperitoneal Shunt Insertion After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Statistical and Methodologic Issues.
۳Body Mass Index >35 as Independent Predictor of Mortality in Severe Traumatic Brain Injury: Statistical and Methodologic Issues.
۴In vitro expression of mutant factor VII proteins and characterization of their clinical significance.
۵Laryngotracheoesophageal Cleft Type 3 and Severe Laryngotracheomalacia; Delayed Surgical Repair, a Treatment Challenge with an Excellent Outcome.
۶High rates of nontuberculous mycobacteria isolation from patients with presumptive tuberculosis in Iran.
۷Anti-Müllerian Hormone: genetic and environmental effects.
۸Meta-analysis of regional white matter volume in bipolar disorder with replication in an independent sample using coordinates, T-maps, and individual MRI data.
۹Combination treatment of docosahexaenoic acid (DHA) and all-trans-retinoic acid (ATRA) inhibit IL-17 and RORγt gene expression in PBMCs of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.
۱۰Effect of ultrasound treatments on functional properties and structure of millet protein concentrate.
۱۱Recurrent hematuria in renal angio-venous malformation, delay diagnosis and endovascular treatment, a case report.
۱۲Sixteen-year history of rituximab therapy for 1085 pemphigus vulgaris patients: A systematic review.
۱۳The association between the Index of Nutritional Quality (INQ) and breast cancer and the evaluation of nutrient intake of breast cancer patients: A case-control study.
۱۴Application of peroxymonosulfate-ozone advanced oxidation process for simultaneous waste-activated sludge stabilization and dewatering purposes: A comparative study.
۱۵Study the effects of mesenchymal stem cell conditioned medium injection in mouse model of acute colitis.
۱۶The performance of chitosan with bentonite microparticles as wet-end additive system for paper reinforcement.
۱۷Layer-by-layer assembly of graphene oxide on thermosensitive liposomes for photo-chemotherapy.
۱۸Mouse Bone Marrow-Derived Mast Cells Induce Angiogenesis by Tissue Engineering in Rats: Histological Evidence.
۱۹Effect of Suture Removal on Refraction and Graft Curvature After Deep Anterior Lamellar Keratoplasty in Patients With Keratoconus.
۲۰The diagnostic values of UCH-L1 in traumatic brain injury: A meta-analysis.
۲۱Adiponectin modulates synaptic plasticity in hippocampal dentate gyrus.
۲۲Daptomycin.
۲۳High serum soluble CD40L levels previously to liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma are associated with mortality at one year: Methodological issues.
۲۴NMDA receptor dependent changes in c-fos and p-CREB signaling following extinction and reinstatement of morphine place preference.
۲۵The Effects of Exercise on Expression of CYP19 and StAR mRNA in Steroid-Induced Polycystic Ovaries of Female Rats.
۲۶Photo-assisted degradation of 2, 4, 6-trichlorophenol by an advanced reduction process based on sulfite anion radical: Degradation, dechlorination and mineralization.
۲۷Time trend and risk factors of avascular bone necrosis in patients with systemic lupus erythematosus: methodological issues.
۲۸Involvement of cannabinoid system in the nucleus accumbens on delay-based decision making in the rat.
۲۹Synthesis and characterization of polysulfone/graphene oxide nano-composite membranes for removal of bisphenol A from water.
۳۰Magnetic Ugi-functionalized graphene oxide complexed with copper nanoparticles: Efficient catalyst toward Ullman coupling reaction in deep eutectic solvents.
۳۱Phospholipase C zeta parameters in sperm from polymorphic teratozoospermic men.
۳۲Diversity-oriented catalyst-free synthesis of pseudopeptides containing rhodanine scaffolds via a one-pot sequential isocyanide-based six-component reactions in water using ultrasound irradiation.
۳۳Graphene nanoribbon/FePt bimetallic nanoparticles/uric acid as a novel magnetic sensing layer of screen printed electrode for sensitive determination of ampyra.
۳۴Preconcentration and extraction of lead ions in vegetable and water samples by N-doped carbon quantum dot conjugated with Fe3O4 as a green and facial adsorbent.
۳۵Post-ICU psychological morbidity in very long ICU stay patients with ARDS and delirium.
۳۶Predictors of mortality in adults with sickle cell patients admitted to intensive care unit in SMC: Methodological issues.
۳۷Development of chitosan/gelatin/keratin composite containing hydrocortisone sodium succinate as a buccal mucoadhesive patch to treat desquamative gingivitis.
۳۸Reliability of the Sanders Classification Versus the Risser Stage; Avoid Misinterpretation.
۳۹Low Level of Autophagy-Related Gene 10 (ATG10) Expression in the 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson's Disease
۴۰Effect of Memantine on Serum Levels of Neuron-Specific Enolase and on the Glasgow Coma Scale in Patients With Moderate Traumatic Brain Injury.
۴۱Clustering-making model for diagnosis of acute coronary syndrome using PCA based on K-MICA algorithms.
۴۲The prevalence of refractive errors among adult rural populations in Iran.
۴۳Expression Optimization of Anti-CD22 scFv-Apoptin Fusion Protein Using Experimental Design Methodology
۴۴Bariatric Surgery Promising in Migraine Control: a Controlled Trial on Weight Loss and Its Effect on Migraine Headache.
۴۵Effect of low-level laser therapy and oxytocin on osteoporotic bone marrow-derived mesenchymal stem cells.
۴۶Korean translation and validation of the WHOQOL-DIS for people with spinal cord injury and stroke: Methodological issues.
۴۷Different Porosities of Chitosan Can Influence the Osteogenic Differentiation Potential of Stem Cells.
۴۸CDK9 Regulates Apoptosis of Myoblast Cells by Modulation of microRNA-1 Expression.
۴۹In vitro study of antioxidant and antibacterial activities of Lactobacillus probiotic spp.
۵۰Does Hofstetter's equation predict the real amplitude of accommodation in children?
۵۱Plant protein-based hydrophobic fine and ultrafine carrier particles in drug delivery systems.
۵۲Osteogenic differentiation potential of mesenchymal stem cells cultured on nanofibrous scaffold improved in the presence of pulsed electromagnetic field.
۵۳Methotrexate induced mitochondrial injury and cytochrome c release in rat liver hepatocytes.
۵۴Evaluation the ethno-pharmacological studies in Iran during 2004-2016: A systematic review.
۵۵Pilocytic Astrocytoma of Fornix Mimicking a Colloid Cyst: Report of 2 Cases and Review of the Literature.
۵۶Osteogenic potential of stem cells-seeded bioactive nanocomposite scaffolds: A comparative study between human mesenchymal stem cells derived from bone, umbilical cord Wharton's jelly, and adipose tissue.
۵۷Oral healthcare providers' viewpoints in crucial role of education in oral self-care behaviour
۵۸Evaluation of gamma dose effect on PIN photodiode using analytical model
۵۹Facile fabrication and characterization of a novel oral pH-sensitive drug delivery system based on CMC hydrogel and HNT-AT nanohybrid
۶۰Methotrexate induced mitochondrial injury and cytochrome c release in rat liver hepatocytes
۶۱A mixture latent variable model for modeling mixed data in heterogeneous populations and its applications
۶۲Toxicity assessment of Tehran water treatment sludges using bioassay tests
۶۳In vitro study of antioxidant and antibacterial activities of Lactobacillus probiotic spp.
۶۴Diagnostic value of serum ferritin and cytokine profiles of hemophagocytic syndrome following allogeneic hematopoietic cell transplantation: methodological issues
۶۵Sexual Life During Pregnancy: Effect of an Educational Intervention on the Sexuality of Iranian Couples: A Quasiexperimental Study
۶۶PD-1 and cancer: molecular mechanisms and polymorphisms
۶۷Electrosynthesis and characterization of poly aniline/garnet nanoparticles for high-performance electrochemical capacitors
۶۸A predictive model of inflammatory markers and patient-reported symptoms for cachexia in newly diagnosed pancreatic cancer patients: methodological issues to avoid misinterpretation
۶۹Bariatric Surgery Promising in Migraine Control: a Controlled Trial on Weight Loss and Its Effect on Migraine Headache
۷۰Combining emerging patterns with random forest for complex activity recognition in smart homes
۷۱The reliability of rifampicin resistance as a proxy for multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review of studies from Iran
۷۲Performance Assessment of the Linear, Nonlinear and Nonparametric Data Driven Models in River Flow Forecasting
۷۳Association of the functional serotonin transporter haplotype with familial form of obsessive compulsive disorder in Iranian patients
۷۴Modeling interface shear behavior of granular materials using micro-polar continuum approach
۷۵A Demand Management Based Crop and Irrigation Planning Using the Simulation-Optimization Approach
۷۶Ultra-low-dose Naloxone as an Adjuvant to Patient Controlled Analgesia (PCA) with Morphine for Postoperative Pain Relief Following Lumber Discectomy: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Trial
۷۷Linear Subspace Cryptanalysis of Harn's Secret Sharing-Based Group Authentication Scheme
۷۸Hydrogen production by methanol steam reforming on a cordierite monolith reactor coated with Cu–Ni/LaZnAlO4 and Cu–Ni/γ-Al2O3 catalysts
۷۹Age and dressing type as independent predictors of post-operative infection in patients with acute compartment syndrome of the lower leg. Methodological issues
۸۰Heterogeneity analysis of diffusion-weighted MRI for prediction and assessment of microstructural changes early after one cycle of induction chemotherapy in nasopharyngeal cancer patients
۸۱The Prevalence of Corneal Opacity in Rural Areas in Iran: A Population-based Study
۸۲A Novel Scoring System for Diagnosing Acute Mesenteric Ischemia in the Emergency Ward: Methodological Issues
۸۳Benefits of Curcumin Supplementation on Antioxidant Status in β-Thalassemia Major Patients: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial
۸۴Involvement of cannabinoid system in the nucleus accumbens on delay-based decision making in the rat
۸۵Molecular dynamics simulation of the thermosensitivity of the human connexin 26 hemichannel
۸۶Comprehensive analysis of a multi-generation energy system by using an energy-exergy methodology for hot water, cooling, power and hydrogen production
۸۷Essential oil composition of Rydingia michauxii (Briq.) Scheen & V.A. Albert endemic of Iran
۸۸A nitrogen-doped porous carbon derived from copper phthalocyanines on/in ZIF-8 as an efficient photocatalyst for the degradation of dyes and the C[sbnd]H activation of formamides
۸۹Magnetic Ugi-functionalized graphene oxide complexed with copper nanoparticles: Efficient catalyst toward Ullman coupling reaction in deep eutectic solvents
۹۰A two-stage robust investment model for a risk-averse price-maker power producer
۹۱Ferulic acid-loaded nanostructured lipid carriers: A promising nanoformulation against the ischemic neural injuries
۹۲Effect of Low-Frequency Electrical Stimulation on the High-K+-Induced Neuronal Hyperexcitability in Rat Hippocampal Slices
۹۳An iterative reproducing kernel method in Hilbert space for the multi-point boundary value problems
۹۴Preconcentration and extraction of lead ions in vegetable and water samples by N-doped carbon quantum dot conjugated with Fe3O4 as a green and facial adsorbent
۹۵Interaction of the Left Dorsolateral Prefrontal Cortex (l-DLPFC) and Right Orbitofrontal Cortex (OFC) in Hot and Cold Executive Functions: Evidence from Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)
۹۶Comparison of gene co-expression networks in Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus reveals conservation in some aspects of virulence
۹۷Simple and subdirectly irreducible finitely supported Cb-sets
۹۸Role of paraventricular hypothalamic dopaminergic D1 receptors in food intake regulation of food-deprived rats
۹۹Value stream mapping approach and analytical network process to identify and prioritize production system’s Mudas (case study: natural fibre clothing manufacturing company)
۱۰۰Development of chitosan/gelatin/keratin composite containing hydrocortisone sodium succinate as a buccal mucoadhesive patch to treat desquamative gingivitis

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۷۰۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.