لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲۲۶ مقاله شامل ۴۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۸۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Absorbed doses in humans from 188Re-Rituximab in the free form and bound to superparamagnetic iron oxide nanoparticles: Biodistribution study in mice.
۲High-Definition transcranial direct current stimulation in early onset epileptic encephalopathy: a case study.
۳Characterization studies of red mud modification processes as adsorbent for enhancing ferricyanide removal.
۴S-FLN: A sequence-based hierarchical approach for functional linkage network construction.
۵Enhancement of pseudocapacitance performance of p-type conductive polymer in the presence of newly synthesized graphene oxide-hexamethylene tributylammonium iodide nanosheets.
۶Enhanced pseudocapacitance performance of conductive polymer electroactive film in the presence of green compound of 1-Butyl-3-methylimidazolium Chloride: Electrochemical and DFT study.
۷Polyurethane foam/nano hydroxyapatite composite as a suitable scaffold for bone tissue regeneration.
۸Mechanical modeling and characterization of meniscus tissue using flat punch indentation and inverse finite element method.
۹Adsorption of Amido Black 10B from aqueous solution using polyaniline/SiO2 nanocomposite: Experimental investigation and artificial neural network modeling.
۱۰Simultaneous pyrolysis of microalgae C. vulgaris, wood and polymer: The effect of third component addition.
۱۱Colorimetric detection of ammonia using smartphones based on localized surface plasmon resonance of silver nanoparticles.
۱۲Colorimetric detection of ammonia using smartphones based on localized surface plasmon resonance of silver nanoparticles.
۱۳A novel micro-to-macro structural approach for mechanical characterization of adipose tissue extracellular matrix.
۱۴P-type conductive polymer/zeolitic imidazolate framework-67 (ZIF-67) nanocomposite film: Synthesis, characterization, and electrochemical performance as efficient electrode materials in pseudocapacitors.
۱۵Synthesis of dual thermo- and pH-sensitive poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)-grafted cellulose nanocrystals by reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization.
۱۶Development and characterization of electrosprayed nanoparticles for encapsulation of Curcumin.
۱۷Development of chitosan/gelatin/keratin composite containing hydrocortisone sodium succinate as a buccal mucoadhesive patch to treat desquamative gingivitis.
۱۸The role of titanium dioxide on the morphology, microstructure, and bioactivity of grafted cellulose/hydroxyapatite nanocomposites for a potential application in bone repair.
۱۹Comparison of elastic properties of open-cell metallic biomaterials with different unit cell types.
۲۰Simultaneous removal of Cu2+ and Cr3+ ions from aqueous solution based on Complexation with Eriochrome cyanine-R and derivative spectrophotometric method
۲۱Comparative study of acid yellow 119 adsorption onto activated carbon prepared from lemon wood and ZnO nanoparticles loaded on activated carbon
۲۲Adaptive refinement for PN neutron transport equation based on conjoint variational formulation and discontinuous finite element method
۲۳Assessment of sliding-rubber isolator effect in progressive collapse of bridges under two scenarios
۲۴Hydrogel/fiber conductive scaffold for bone tissue engineering
۲۵Scour and three-dimensional flow field measurement around short vertical-wall abutment protected by collar
۲۶Morphological and molecular characterization of selected species of Hysterothylacium (Nematoda: Raphidascarididae) from marine fish in Iraqi waters
۲۷A new approach to improve the order of approximation of the Bernstein operators: theory and applications
۲۸Application of K-means and PCA approaches to estimation of gold grade in Khooni district (central Iran)
۲۹Investigation of physical models accuracy optimized by PSO for determining low-velocity impact behavior of warp-knitted spacer fabrics
۳۰An adaptive bi-flight cuckoo search with variable nests for continuous dynamic optimization problems
۳۱Application of response surface methodology for optimization of the stability of asphaltene particles in crude oil by TiO2/SiO2 nanofluids under static and dynamic conditions
۳۲Effect of ultrasonic vibration on the single discharge of electrochemical discharge machining
۳۳Performance of I-shaped piezoelectric-excited millimeter-sized cantilever in sensing applications: modeling, simulation and experiment
۳۴Prediction of the durability of limestone aggregates using computational techniques
۳۵An adaptive super-peer selection algorithm considering peers capacity utilizing asynchronous dynamic cellular learning automata
۳۶Classification of facility layout problems: a review study
۳۷The catalytic performance of different promoted iron catalysts on combined supports Al2O3 for carbon dioxide hydrogenation
۳۸Performance of Möbius Interleavers for Turbo Codes
۳۹Analytical approach of asymmetrical thermomechanical rolling by slab method
۴۰Flexural design of textile-reinforced concrete (TRC) using warp-knitted fabric with improving fiber performance index (FPI)
۴۱Functional data clustering using K-means and random projection with applications to climatological data
۴۲Fast Time-Domain Analysis of a Metallic Enclosure with Arbitrary-Shaped Apertures by Marching-on-in-Degree
۴۳On some dynamical aspects of NIP theories
۴۴Joint Relay Selection and Power Allocation in Large-Scale MIMO Systems with Untrusted Relays and Passive Eavesdroppers
۴۵Effects of supplementary cementitious materials on mechanical and durability properties of high-performance non-shrinking grout (HPNSG)
۴۶A numerical study of NOx reduction by water spray injection in gas turbine combustion chambers
۴۷Study of the microstructure and flexural behavior of cementitious composites reinforced by surface modified carbon textiles
۴۸On a new family of radial basis functions: Mathematical analysis and applications to option pricing
۴۹Characterization studies of red mud modification processes as adsorbent for enhancing ferricyanide removal
۵۰In-situ capture and conversion of atmospheric CO2 into nano-CaCO3 using a novel pathway based on deep eutectic choline chloride-calcium chloride
۵۱Adsorption of Amido Black 10B from aqueous solution using polyaniline/SiO2 nanocomposite: Experimental investigation and artificial neural network modeling
۵۲Preparation and characterization of a biocompatible magnetic scaffold for biomedical engineering
۵۳A novel Metric of Sustainability for petroleum refinery projects
۵۴Fabrication and characterization of polydiacetylene supramolecules in electrospun polyvinylidene fluoride nanofibers with dual colorimetric and piezoelectric responses
۵۵Rheology provides insight into flow induced nano-structural breakdown and its recovery effect on crystallization of single and hybrid carbon nanofiller filled poly(lactic acid)
۵۶The effect of hydrophilic (polyvinyl alcohol) fiber content on the flexural behavior of engineered cementitious composites (ECC)
۵۷Frequency domain damage detection of plate and shell structures by finite element model updating
۵۸An investigation into the effect of fabric structure on the compressional properties of woven fabrics
۵۹Ti alkoxide-based catalyst system in selective ethylene dimerization: High performance through modifying by alkylsilanes
۶۰An improved fuzzy critical chain approach in order to face uncertainty in project scheduling
۶۱Study on pile ultimate capacity criteria and CPT-based direct methods
۶۲Formation control of VTOL UAV vehicles under switching-directed interaction topologies with disturbance rejection
۶۳Sensor fault diagnosis of singular delayed LPV systems with inexact parameters: an uncertain system approach
۶۴Development of chitosan/gelatin/keratin composite containing hydrocortisone sodium succinate as a buccal mucoadhesive patch to treat desquamative gingivitis
۶۵Reducing drag force on polyester fabric through superhydrophobic surface via nano-pretreatment and water repellent finishing
۶۶Robustness assessment of a generic steel fire-protected moment-resisting frame under travelling fire
۶۷Nonlocal strain gradient beam model for postbuckling and associated vibrational response of lipid supramolecular protein micro/nano-tubules
۶۸Optimal design of tree-shaped inverted fins
۶۹Mechanical modeling and characterization of meniscus tissue using flat punch indentation and inverse finite element method
۷۰Spatial analyses of exploration evidence data to model skarn-type copper prospectivity in the Varzaghan district, NW Iran
۷۱Parameters effective on estimating a nonstationary mixed-phase wavelet using cumulant matching approach
۷۲Development and characterization of electrosprayed nanoparticles for encapsulation of Curcumin
۷۳Effect of precipitation hardening heat treatment on mechanical and microstructure features of dissimilar friction stir welded AA2024-T6 and AA6061-T6 alloys
۷۴Solving a class of nonlinear boundary integral equations based on the meshless local discrete Galerkin (MLDG) method
۷۵Question classification in Persian using word vectors and frequencies
۷۶A comprehensive review of heuristic optimization algorithms for optimal combined heat and power dispatch from economic and environmental perspectives
۷۷Synthesis of spike-ball-like polystyrene/poly(methyl methacrylate) composite particles via seeded polymerization
۷۸Design of measurement matrix in CS-MIMO radar for extended target estimation
۷۹Structure and tribological behavior of diamond-like carbon coatings deposited on the martensitic stainless steel: The influence of gas composition and temperature
۸۰Synthesis of dual thermo- and pH-sensitive poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)-grafted cellulose nanocrystals by reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization
۸۱New family of 4-D hyperchaotic and chaotic systems with quadric surfaces of equilibria
۸۲The reward of unification: A realist reading of the predictive processing theory
۸۳A decomposition method for symbolic regression problems
۸۴Role of a hybrid dye-clay nano-pigment (DCNP) on corrosion resistance of epoxy coatings
۸۵Active Flow Control of Dynamic Stall by Means of Continuous Jet Flow at Reynolds Number of 1 × 106
۸۶Fabrication of CdS quantum dot sensitized solar cells using nitrogen functionalized CNTs/TiO2 nanocomposites
۸۷Incremental dynamic analysis of nonlinear rocking soil-structure systems
۸۸Heat removal ability for different orientations of single-phase natural circulation loops using the entransy method
۸۹A compositional model based on SAFT-VR and Maxwell-Stefan equations for pervaporative separation of aroma compounds from aqueous solutions
۹۰Synthesis of high growth rate SWCNTs and their magnetite cobalt sulfide nanohybrid as super-adsorbent for mercury removal
۹۱Fully spectral collocation method for nonlinear parabolic partial integro-differential equations
۹۲Comparison of elastic properties of open-cell metallic biomaterials with different unit cell types
۹۳An improved film–pore–surface diffusion model in the fixed-bed column adsorption for heavy metal ions: Single and multi-component systems
۹۴On the existence of canards in a nonlinear fluid system manifesting oscillatory behaviour
۹۵Tensile modulus of polymer/CNT nanocomposites containing networked and dispersed nanoparticles
۹۶Compensation of friction and force ripples in the estimation of cutting forces by neural networks
۹۷The role of titanium dioxide on the morphology, microstructure, and bioactivity of grafted cellulose/hydroxyapatite nanocomposites for a potential application in bone repair
۹۸Investigation on a novel sustainable model for waste management in megacities: A case study in tehran municipality
۹۹A short broadband monopole antenna
۱۰۰Recovery of germanium from leach solutions of fly ash using solvent extraction with various extractants

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.