لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۷ کلا ۸۷۱ مقاله شامل ۲۰۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۴۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Semiconductor of spinons: from Ising band insulator to orthogonal band insulator.
۲A novel high performance nano chemosensor for copper (II) ion based on an ultrasound-assisted synthesized diphenylamine-based Schiff base: Design, fabrication and density functional theory calculations.
۳Hydrogen sensing properties of nanocomposite graphene oxide/Co-based metal organic frameworks (Co-MOFs@GO).
۴Novel fluoridated silk fibroin/ TiO2 nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering.
۵Development of bioreactors for comparative study of natural attenuation, biostimulation, and bioaugmentation of petroleum-hydrocarbon contaminated soil.
۶Plant protein-based hydrophobic fine and ultrafine carrier particles in drug delivery systems.
۷Design and evaluation of vibratory shoe on balance control for elderly subjects: technical note.
۸Vibration characteristics of laminated composite beams with magnetorheological layer using layerwise theory
۹Environmental effects on the bond at the interface between FRP and wood
۱۰Fibrous and non-fibrous Perlite concretes–experimental and SEM studies
۱۱Hybrid cost and time path planning for multiple autonomous guided vehicles
۱۲Large Eddy Simulation of Low Swirl Flames Under External Flow Excitations
۱۳Organocopper-based magnetically recoverable and reusable nanocatalyst for efficient synthesis of novel 1,2,3-triazole-based sulfonamides in green medium
۱۴Image Registration Based on Low Rank Matrix: Rank-Regularized SSD
۱۵Thermal optimization of the continuous casting process using distributed parameter identification approach—controlling the curvature of solid-liquid interface
۱۶Multidisciplinary design of a guided flying vehicle using simplex nondominated sorting genetic algorithm II
۱۷Theory of Terminated Nonlinear Transmission Lines
۱۸DuCNoC: A High-Throughput FPGA-Based NoC Simulator Using Dual-Clock Lightweight Router Micro-Architecture
۱۹A new insight into onset of inertial flow in porous media using network modeling with converging/diverging pores
۲۰A linear programming optimization model for optimal operation strategy design and sizing of the CCHP systems
۲۱Evaluation of PC-SAFT model and Support Vector Regression (SVR) approach in prediction of asphaltene precipitation using the titration data
۲۲How morphological surface parameters are correlated with electrocatalytic performance of cobalt-based nanostructures
۲۳Introducing Film Cooling Uniformity Coefficient
۲۴Insight into the behavior of colloidal gas aphron (CGA) fluids at elevated pressures: An experimental study
۲۵Effects of low salinity water on calcite/brine interface: A molecular dynamics simulation study
۲۶Analog optical computing by half-wavelength slabs
۲۷A push-pull network coding protocol for live peer-to-peer streaming
۲۸Investigating the different conditions on solution processed MoOx thin film in long lifetime fluorescent polymer light emitting diodes
۲۹Development of bioreactors for comparative study of natural attenuation, biostimulation, and bioaugmentation of petroleum-hydrocarbon contaminated soil
۳۰Experimental identification of closely spaced modes using NExT-ERA
۳۱Maximal safe set computation for pressure swing adsorption processes
۳۲In situ postweld heat treatment of transformation induced plasticity steel resistance spot welds
۳۳Ultrahigh-strength friction stir spot welds of aluminium alloy obtained by Fe3O4 nanoparticles
۳۴Friction-stir lap-joining of aluminium-magnesium/poly-methyl-methacrylate hybrid structures: thermo-mechanical modelling and experimental feasibility study
۳۵Role of base-metal composition in isothermal solidification during diffusion brazing of nickel-based superalloys
۳۶CFD-DEM modeling of cuttings transport in underbalanced drilling considering aerated mud effects and downhole conditions
۳۷A blocking scheme for enhancement of distance relay security under stressed system conditions
۳۸Detection of evolving concepts in non-stationary data streams: A multiple kernel learning approach
۳۹Chaos control in delayed phase space constructed by the Takens embedding theory
۴۰Higher order power reactor noise analysis: The multigroup diffusion model
۴۱Compact cross form antenna arrays intended for wideband two dimensional interferometric direction finding including the channel phase tracking error
۴۲Newtonian and generalized Newtonian reacting flows in serpentine microchannels: Pressure driven and centrifugal microfluidics
۴۳A non-equilibrium relaxation model for fast depressurization of pipelines
۴۴Thermal performance of rotating closed-loop pulsating heat pipes: Experimental investigation and semi-empirical correlation
۴۵Scattering of SH-waves by a nano-fiber beneath the interface of two bonded half-spaces within surface/interface elasticity via multipole expansion
۴۶Free energy, configurational and nonextensivity of Tsallis entropy with the size and temperature in colloidal silver nanoparticles in [EMim][PF6] ionic liquid
۴۷Reproducible electrochemical analysis of nanostructured Cu2O using a non-aqueous 3-methoxypropionitrile-based electrolyte
۴۸A new investigation of wax precipitation in Iranian crude oils: Experimental method based on FTIR spectroscopy and theoretical predictions using PC-SAFT model
۴۹Ternary composite of TiO2 nanotubes/Ti plates modified by g-C3N4 and SnO2 with enhanced photocatalytic activity for enhancing antibacterial and photocatalytic activity
۵۰Experimental investigation of mechanical properties, formability and forming limit diagrams for tailor-welded blanks produced by friction stir welding
۵۱Effect of precipitation hardening heat treatment on mechanical and microstructure features of dissimilar friction stir welded AA2024-T6 and AA6061-T6 alloys
۵۲Equimatchable Regular Graphs
۵۳Inherently safer design of a reactor network system: A case study
۵۴Enhanced electron collection efficiency of nanostructured dye-sensitized solar cells by incorporating TiO2 cubes
۵۵Investigating the relative permeability behavior in presence of capillary effects in composite core systems
۵۶Thermal radiation transfer calculations in combustion fields using the SLW model coupled with a modified reference approach
۵۷Multi-objective optimization of a multi-layer PTSA for LNG production
۵۸On the existence of canards in a nonlinear fluid system manifesting oscillatory behaviour
۵۹An analytical study for low voltage ride through of the brushless doubly-fed induction generator during asymmetrical voltage dips
۶۰Effect of mono-vacant defects on the opto-electronic properties of ionic liquid functionalized hexagonal boron-nitride nanosheets
۶۱A hierarchical thermo-mechanical multi-scale technique for modeling of edge dislocations in nano-crystalline structures
۶۲Mechanical behavior and texture development of over-aged and solution treated Al-Cu-Mg alloy during multi-directional forging
۶۳Improving the stability of inverted perovskite solar cells under ambient conditions with graphene-based inorganic charge transporting layers
۶۴Interrelation between mechanical response, strain field, and local free volume evolution in glassy polymers: Seeking the atomistic origin of post-yield softening
۶۵A linear programming based algorithm to solve a class of optimization problems with a multi-linear objective function and affine constraints
۶۶Novel fluoridated silk fibroin/ TiO2 nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering
۶۷Design & application of adaptive variable structure & H∞ robust optimal schemes in nonlinear control of boiler-turbine unit in the presence of various uncertainties
۶۸Developing three dimensional potential solver for investigation of propulsion performance of rigid and flexible oscillating foils
۶۹Vertically standing Cu2O nanosheets promoted flower-like PtPd nanostructures supported on reduced graphene oxide for methanol electro-oxidation
۷۰Highly sensitive nonenzymetic glucose sensing platform based on MOF-derived NiCo LDH nanosheets/graphene nanoribbons composite
۷۱Towards an understanding of marine fouling effects on VIV of circular cylinders: Aggregation effects
۷۲Trace analysis of nitrite ions in environmental samples by using in-situ synthesized Zein biopolymeric nanoparticles as the novel green solid phase extractor
۷۳Green synthesis of graphitic carbon nitride nanosheet (g-C3N4) and using it as a label-free fluorosensor for detection of metronidazole via quenching of the fluorescence
۷۴Hydrodynamic dispersion by electroosmotic flow of viscoelastic fluids within a slit microchannel
۷۵Mechanical behaviour of A-III steel rebars under monotonic loadings at seismic strain rates
۷۶Characterization of nanostructured biodegradable Zn-Mn alloy synthesized by mechanical alloying
۷۷A kinetic study of facile fabrication of MIL-101(Cr) metal-organic framework: Effect of synthetic method
۷۸Experimental investigation of dynamic swelling and Bond number of crude oil during carbonated water flooding; Effect of temperature and pressure
۷۹Pervaporation of toluene and iso-octane through poly(vinyl alcohol)/graphene oxide nanoplate mixed matrix membranes: Comparison of crosslinked and noncrosslinked membranes
۸۰Facile synthesis of extremely biocompatible double-network hydrogels based on chitosan and poly(vinyl alcohol) with enhanced mechanical properties
۸۱Are aluminium titanate-based nanostructures new photocatalytic materials? Possibilities and perspectives
۸۲A comprehensive thermo-economic analysis, optimization and ranking of different microturbine plate-fin recuperators designs employing similar and dissimilar fins on hot and cold sides with NSGA-II algorithm and DEA model
۸۳Micromixing by two-phase hydrodynamic focusing: A 3D analytical modeling
۸۴A microfabricated platform for the study of chondrogenesis under different compressive loads
۸۵Experimental and analytical study of Block Slit Damper
۸۶Nanoporous gold as a suitable substrate for preparation of a new sensitive electrochemical aptasensor for detection of Salmonella typhimurium
۸۷Simulation analysis of inverted organic solar cells with grating structure: Undesirable effects of high absorption near grating anode
۸۸Toughening mechanisms of SiC-bonded CNT bulk nanocomposites prepared by spark plasma sintering
۸۹Enhancing CO2/N2 adsorption selectivity via post-synthetic modification of NH2-UiO-66(Zr)
۹۰Investigating injection of low salinity brine in carbonate rock with the assist of works of cohesion and adhesion and spreading coefficient calculations
۹۱Modeling and simulation of barite deposition in an annulus space of a well using CFD
۹۲Solute dispersion by electroosmotic flow through soft microchannels
۹۳Sparse and low-rank recovery using adaptive thresholding
۹۴Multi-model robust control of depth of hypnosis
۹۵Effects of physicochemical characteristics of magnetically recoverable biocatalysts upon fatty acid methyl esters synthesis from oils
۹۶Numerical investigation on splitting of ferrofluid microdroplets in T-junctions using an asymmetric magnetic field with proposed correlation
۹۷A comparative evaluation of the additional impact of nanometer-sized tetravalent oxides on the performance of Doloma-Magnesia ceramic refractories
۹۸A numerical study of reactive pollutant dispersion in street canyons with green roofs
۹۹New method of modeling the behavior of buried steel distribution pipes subjected to reverse faulting
۱۰۰Shear-compression tests of URM walls: Various setups and their influence on experimental results

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۷۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.