لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۵ مقاله شامل ۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیرخصوصیات زئوتکنیکی بردیوار خاک مسلح با زئوسنتتیک درشرایط بهینه
۲بررسی تاثیر فشار سربار و نیروی زلزله بر دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک در حالت بهینه
۳بررسی تغییر فشار آب منفذی در هستهی سد خاکی درودزن توسط مدل کامپیوتری FLAC
۴آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهای مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار
۵بررسی تغییر مکان افقی و ممان خمشی شمع در بارگذاری دینامیکی با استفاده از نرم افزار ANSYS
۶بررسی رفتار شمع های منفرد تحت بارگذاری دینامیکی به روش اجزاء محدود
۷بررسی رفتار گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی به روش اجزاء محدود
۸بررسی رفتار شمع های منفرد تحت بارگذاری دینامیکی به روش اجزاء محدود
۹بررسی رفتار گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی به روش اجزاء محدود
۱۰تحلیل عددی میزان تراوش از بدنه ی سد خاکی با هسته ی قائم
۱۱بررسی تاثیر ضخامت و عمق لوله ی مدفون بر روی رفتار آن تحت بارگذاری هارمونیک به کمک نرم افزار المان محدود
۱۲مقایسه ی تغییرات فشار آب حفره ای در بدنه ی سد ایوشان برای حالت مطالعه ی میدانی و تحلیل عددی
۱۳بررسی نتایج ابزار دقیق سد ایوشان و مقایسه آن با نتایج المان محدود
۱۴تاثیر پارامتر c/h بر روی فاکتور تراوش در سد های خاکی
۱۵تحلیل عددی و کنترل پایداری سد خاکی سرداب در طول ساخت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.