لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۹۴۸ مقاله شامل ۳۳۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۶۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sonochemical synthesis of amide-functionalized metal-organic framework/graphene oxide nanocomposite for the adsorption of methylene blue from aqueous solution.
۲Flow injection analysis-flame atomic absorption spectrometry system for indirect determination of sulfite after on-line reduction of solid-phase manganese (IV) dioxide reactor.
۳A new mathematical approach to predict the actual drug release from hydrogels.
۴Facile preparation of nanocubes zinc-based metal-organic framework by an ultrasound-assisted synthesis method; precursor for the fabrication of zinc oxide octahedral nanostructures.
۵Green oxidation protocol: Selective conversions of alcohols and alkenes to aldehydes, ketones and epoxides by using a new multiwall carbon nanotube-based hybrid nanocatalyst via ultrasound irradiation.
۶Simultaneous pyrolysis of microalgae C. vulgaris, wood and polymer: The effect of third component addition.
۷3D investigation of dynamic behavior and sensitivity analysis of the parameters of spherical biological particles in the first phase of AFM-based manipulations with the consideration of humidity effect.
۸Acoustic radiation force control: Pulsating spherical carriers.
۹Synthesis and characterization of Ni(II) complexes bearing of 2-(1H–benzimidazol-2-yl)-phenol derivatives as highly active catalysts for ethylene oligomerization
۱۰Comparative and comprehensive review of maximum power point tracking methods for PV cells
۱۱Numerical investigation of the effects of camber ratio on the hydrodynamic performance of a marine propeller
۱۲Loss-based investigation and hybrid compensation of parameter variation effects on control of permanent magnet synchronous motors
۱۳Integrated blood supply chain planning for disaster relief
۱۴Synthesis and characterization of the novel diamine-functionalized Fe3O4@SiO2 nanocatalyst and its application for one-pot three-component synthesis of chromenes
۱۵Nanofluid and porous fins effect on natural convection and entropy generation of flow inside a cavity
۱۶Interlayer influences between double-layer graphene nanoribbons (shear and tensile-compressive) on free vibration using nonlocal elasticity theory
۱۷Investigation of the vibrational characteristics of double-walled carbon nanotubes/double-layered graphene sheets using the finite element method
۱۸Experimental study on utilization of Organic Waste Ash in concrete mixtures
۱۹A hybrid simulation framework for modelling construction projects using agent-based modelling and system dynamics: an application to model construction workers' safety behavior
۲۰ECCN: an extended CCN architecture to improve data access in vehicular content-centric network
۲۱Jamming-Resistant Receivers for the Massive MIMO Uplink
۲۲Experimental analysis of rough surface topography and modifying the humidity effect in AFM images to improve the topography quality
۲۳Uplink Spectral Efficiency Analysis for a Massive MIMO Primary Network
۲۴Applying a modified version of Lyapunov exponent for cancer diagnosis in biomedical images: the case of breast mammograms
۲۵Numerical Investigation of Effect of Driving Voltage Pulse on Low Pressure 90%Ar–10%Cl2 Dielectric Barrier Discharge
۲۶Characteristic length determination of notched woven composites
۲۷Active closed-loop vortex-induced vibration control of an elastically mounted circular cylinder at low Reynolds number using feedback rotary oscillations
۲۸Rock Fracture Toughness Under Mode II Loading: A Theoretical Model Based on Local Strain Energy Density
۲۹Brain Control of an External Device by Extracting the Highest Force-Related Contents of Local Field Potentials in Freely Moving Rats
۳۰Predicting rutting performance of carbon nano tube (CNT) asphalt binders using regression models and neural networks
۳۱Liquid-liquid equilibrium data for extractive desulfurization using 1-butyl-3-methyl imidazolium thiocyanate, n-alkane and thiophene
۳۲Modeling, simulation and dynamic control of solar assisted ground source heat pump to provide heating load and DHW
۳۳Modeling and multi-objective optimization of a modified hybrid liquid desiccant heat pump (LD-HP) system for hot and humid regions
۳۴Applying the protective CuMn2O4 spinel coating on AISI-430 ferritic stainless steel used as solid oxide fuel cell interconnects
۳۵Impact of ultrasound on oil yield and content of functional food ingredients at the oil extraction from sunflower
۳۶Evaluating the effect of macro-synthetic fibre on the mechanical properties of roller-compacted concrete pavement using response surface methodology
۳۷Artificial neural networks approach to predicting rut depth of asphalt concrete by using of visco-elastic parameters
۳۸Text mining by Tsallis entropy
۳۹Electrospun polydimethylsiloxane/polyacrylonitrile/titanium dioxide nanofibers as a new coating for determination of alpha-linolenic acid in milk by direct immersion-solid phase nanoextraction
۴۰A numerical method for pricing discrete double barrier option by Legendre multiwavelet
۴۱Study of the microstructure and flexural behavior of cementitious composites reinforced by surface modified carbon textiles
۴۲Corrosion protection properties of novel epoxy nanocomposite coatings containing silane functionalized graphene quantum dots
۴۳Micropatterning of CVD single layer graphene using KrF laser irradiation
۴۴Texture analysis and development of ultrafine grained structure during thermo-mechanical treatment in a gamma-TiAl intermetallic
۴۵Investigating the effectiveness of Vacuum Tower Bottoms for Asphalt Rubber Binder based on performance properties and statistical analysis
۴۶3D investigation of dynamic behavior and sensitivity analysis of the parameters of spherical biological particles in the first phase of AFM-based manipulations with the consideration of humidity effect
۴۷Effect of solvent quality and humidity on the porous formation and oil absorbency of SAN electrospun nanofibers
۴۸Field investigation on the lateral resistance of railway tracks including hot mix asphalt layer
۴۹The effect of hydrophilic (polyvinyl alcohol) fiber content on the flexural behavior of engineered cementitious composites (ECC)
۵۰A novel model for product bundling and direct marketing in e-commerce based on market segmentation
۵۱Improvement of aerodynamic performance of a low speed axial compressor rotor blade row through air injection
۵۲Application of the generalized Hooke's law for viscoelastic materials (GHVMs) in nanoscale mass sensing applications of viscoelastic nanoplates: A theoretical study
۵۳Design of ultra low power current mode logic gates using magnetic cells
۵۴Off-axis fatigue behaviour of unidirectional laminates based on a microscale fatigue damage model under different stress ratios
۵۵A high precision analog multiplexer for multi-channel neural recording micro-systems
۵۶Thermally induced pure and spin polarized currents in a zigzag silicene nanoribbon based FM/normal/AFM junction
۵۷Design of a compact planar wide band antenna family
۵۸Vendor managed inventory control system for deteriorating items using metaheuristic algorithms
۵۹Facile preparation of nanocubes zinc-based metal-organic framework by an ultrasound-assisted synthesis method; precursor for the fabrication of zinc oxide octahedral nanostructures
۶۰CFD-DEM modeling of cuttings transport in underbalanced drilling considering aerated mud effects and downhole conditions
۶۱Coordinating order acceptance and integrated production-distribution scheduling with batch delivery considering Third Party Logistics distribution
۶۲Discriminative keyword spotting using triphones information and N-best search
۶۳Health service network design: a robust possibilistic approach
۶۴Green oxidation protocol: Selective conversions of alcohols and alkenes to aldehydes, ketones and epoxides by using a new multiwall carbon nanotube-based hybrid nanocatalyst via ultrasound irradiation
۶۵An adaptive directional importance sampling method for structural reliability analysis
۶۶A comprehensive molecular dynamics study of a single polystyrene chain in a good solvent
۶۷Experimental investigation of mechanical properties, formability and forming limit diagrams for tailor-welded blanks produced by friction stir welding
۶۸A hybrid method for arcing faults detection in large distribution networks
۶۹Removal of 4-chlorophenol from water using different carbon nanostructures: A comparison study
۷۰Effect of super-structure frequency on the seismic behavior of pile-raft foundation using physical modeling
۷۱Design of measurement matrix in CS-MIMO radar for extended target estimation
۷۲The tension-shear fracture behavior of polymeric bone cement modified with hydroxyapatite nano-particles
۷۳A new combustion route for synthesis of TaB2 nanoparticles
۷۴A nonlinear eigenvalue problem with p(x) - Growth and generalized robin boundary value condition
۷۵Comparison of Adaptive Fuzzy Sliding-Mode Pulse Width Modulation Control with Common Model-Based Nonlinear Controllers for Slip Control in Antilock Braking Systems
۷۶Robust design and optimization of solar photovoltaic supply chain in an uncertain environment
۷۷A wavelet-extreme learning machine for low-cost INS/GPS navigation system in high-speed applications
۷۸Improved optical properties of YVO4:Eu3+ nano–layers on silica spheres
۷۹A new mathematical approach to predict the actual drug release from hydrogels
۸۰Alkali-activated phosphorous slag performance under different curing conditions: Compressive strength, hydration products, and microstructure
۸۱Using metaheuristic algorithms to solve a multi-objective industrial hazardous waste location-routing problem considering incompatible waste types
۸۲Hydrodynamic dispersion by electroosmotic flow of viscoelastic fluids within a slit microchannel
۸۳Molecular modeling of systems related to the biodiesel production using the PHSC equation of state
۸۴Coarsening kinetics of primary alpha in a near alpha titanium alloy
۸۵Impacts of soil-structure interaction on the structural control of nonlinear systems using adaptive control approach
۸۶A comprehensive thermo-economic analysis, optimization and ranking of different microturbine plate-fin recuperators designs employing similar and dissimilar fins on hot and cold sides with NSGA-II algorithm and DEA model
۸۷High-performance dynamic elastic pipelines
۸۸Nonlinear numerical analysis of the V-notched rail shear test specimen
۸۹The mechanical design of hybrid graphene/boron nitride nanotransistors: Geometry and interface effects
۹۰FPA-FL: Incorporating static fault-proneness analysis into statistical fault localization
۹۱Synthesis and development of a vinyltoluene-based plastic scintillator
۹۲Coordinated control of multifunctional inverters for voltage support and harmonic compensation in a grid-connected microgrid
۹۳Acoustic radiation force control: Pulsating spherical carriers
۹۴A Novel Thyristor-Based CSI Topology With Multilevel Current Waveform for Improved Drive Performance
۹۵Identification of optimal features for fast and accurate classification of power quality disturbances
۹۶Fluorescence turn-on sensing of thiamine based on Arginine – functionalized graphene quantum dots (Arg-GQDs): Central composite design for process optimization
۹۷Altered topological properties of brain networks in the early MS patients revealed by cognitive task-related fMRI and graph theory
۹۸A comprehensive investigation of the strengthening effects of dislocations, texture and low and high angle grain boundaries in ultrafine grained AA6063 aluminum alloy
۹۹Solute dispersion by electroosmotic flow through soft microchannels
۱۰۰Processability and tensile performance of continuous glass fiber/polyamide laminates for structural load-bearing applications

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۴۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.