لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۶۶ مقاله شامل ۱۹۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Corrigendum to "Environmental monitoring of complex hydrocarbon mixtures in water and soil samples after solid phase microextraction using PVC/MWCNTs nanocomposite fiber" [Chemosphere 93 (9) (November 2013) 1920-1926].
۲The performance of chitosan with bentonite microparticles as wet-end additive system for paper reinforcement.
۳Sequential extraction of gel-forming proteins, collagen and collagen hydrolysate from gutted silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), a biorefinery approach.
۴Effects of Issatchenkia orientalis (Candida krusei) on aflatoxins in culture media and kilka fish meal
۵The distribution and frequency of damage to roadside trees in low-volume road construction
۶An evaluation of harvesting costs in present and planned operations: case study—Waston District of Mazandaran Wood and Paper Industries
۷The effect of Trichoderma harzianum in mitigating low temperature stress in tomato (Solanum lycopersicum L.) plants
۸Corrigendum to “Environmental monitoring of complex hydrocarbon mixtures in water and soil samples after solid phase microextraction using PVC/MWCNTs nanocomposite fiber” (Chemosphere (2013) 93(9) (1920–1926) (S0045653513009296) (10.1016/j.chemosphere.2013.06.072))
۹Energy consumption and qualitative evaluation of a continuous band microwave dryer for rice paddy drying
۱۰River suspended sediment modelling using the CART model: A comparative study of machine learning techniques
۱۱Relationship between socioeconomic vulnerability and ecological sustainability: The case of Aran-V-Bidgol's rangelands, Iran
۱۲Sequential extraction of gel-forming proteins, collagen and collagen hydrolysate from gutted silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), a biorefinery approach
۱۳Effect of oral calcium bolus administration on milk production, concentrations of minerals and metabolites in serum, early-lactation health status, and reproductive performance of Holstein dairy cows.
۱۴Inflammatory status and its relationships with different patterns of postpartum luteal activity and reproductive performance in early lactating Holstein cows.
۱۵Evaluation of anti-diabetic and anti-neuropathy properties of resveratrol and its effect on Sirt-1 expression in mice
۱۶Effects of pre-and probiotics on growth, survival, body composition, and hematology of common carp (Cyprinus carpio L.) fry from the caspian sea
۱۷Quantification of the uterine involution and dimensions, hormonal response and reproductive performance of pyometric and healthy dairy cows treated with Dinoprost
۱۸Socioeconomic vulnerability vs. ecological sustainability: A case study from central Iran
۱۹Impact of high-intensity ultrasound duration and intensity on the structural properties of whipped cream
۲۰Effects of silencing of humanin on cell fate and tumor cell responses to etoposide in AGS cell line
۲۱Probiotics intake from proximal or distal gastrointestinal tract: The investigation on intestinal morphology and performance of Japanese quail
۲۲Long-term effects of vermicompost manure leachate (powder) inclusions on growth and survival, biochemical composition, total carotenoids, and broodstock reproductive performance of Artemia franciscana (Kellogg, 1906)
۲۳Effects of the macroalga Sargassum angustifolium hot water extract on hematological parameters and immune responses in rainbow trout (Oncohrynchus mykiss) infected with Yersinia rukeri
۲۴Assessment of DNA contamination in RNA samples based on ribosomal DNA
۲۵Biodeinking of mixed ONP and OMG waste papers with cellulase
۲۶Effect of oral calcium bolus administration on milk production, concentrations of minerals and metabolites in serum, early-lactation health status, and reproductive performance of Holstein dairy cows
۲۷Application of Biochar and Compost for Enhancement of Rice (Oryza Sativa L.) Grain Yield in Calcareous Sandy Soil
۲۸Neowestiellopsis gen. nov, a new genus of true branched cyanobacteria with the description of Neowestiellopsis persica sp. nov. and Neowestiellopsis bilateralis sp. nov., isolated from Iran
۲۹Discussion of "Rainfall trend analysis of hydrological subbasins in Western Iran" by Mahsa Farhangi, Majid Kholghi, and Seyyed Ali Chavoshian
۳۰The effects of superabsorbent polymer on Atriplex lentiformis growth and soil characteristics under drought stress (case study: Desert research Station, Semnan, Iran)
۳۱Inflammatory status and its relationships with different patterns of postpartum luteal activity and reproductive performance in early lactating Holstein cows
۳۲A comparative assessment of decision trees algorithms for flash flood susceptibility modeling at Haraz watershed, northern Iran
۳۳Fabrication of whey proteins aggregates by controlled heat treatment and pH: Factors affecting aggregate size
۳۴Endocannabinoids as endometrial inflammatory markers in lactating Holstein cows.
۳۵Fluorescence quenching biosensor for acrylamide detection in food products based on double-stranded DNA and gold nanoparticles
۳۶Assessing aquifer salinization with multiple techniques along the Southern Caspian Sea shore (Iran)
۳۷Chitosan-limonene coating in combination with modified atmosphere packaging preserve postharvest quality of cucumber during storage
۳۸Enhancement of foam floatation efficiency by dissolved air flotation reactor
۳۹Application of mathematical models to describe rice growth and nutrients uptake in the presence of plant growth promoting microorganisms
۴۰Altering allergenicity of cow's milk by food processing for applications in infant formula.
۴۱Phytohormone Signaling of the Resistance to Plum pox virus (PPV, Sharka Disease) Induced by Almond (Prunus dulcis (Miller) Webb) Grafting to Peach (P. persica L. Batsch).
۴۲A genome scan for quantitative trait loci affecting average daily gain and Kleiber ratio in Baluchi Sheep.
۴۳Solubilization of insoluble zinc compounds by zinc solubilizing bacteria (ZSB) and optimization of their growth conditions.
۴۴Mining alfalfa (Medicago sativa L.) nodules for salinity tolerant non-rhizobial bacteria to improve growth of alfalfa under salinity stress.
۴۵Effects of co-incubation with conspecific ampulla oviductal epithelial cells and media composition on cryotolerance and developmental competence of in vitro matured sheep oocytes.
۴۶Purified sulforaphane from broccoli (Brassica oleracea var. italica) leads to alterations of CDX1 and CDX2 expression and changes in miR-9 and miR-326 levels in human gastric cancer cells.
۴۷Effects of feeding a source of omega-3 fatty acid during the early postpartum period on the endocannabinoid system in the bovine endometrium.
۴۸TGF-β4 and HSP70 responses in breeder hens treated with thyroxine.
۴۹Genetic variants analysis of three dromedary camels using whole genome sequencing data.
۵۰An investigation on the physicochemical characterization of interesterified blends of fully hydrogenated palm olein and soybean oil.
۵۱Genome-wide exploration of C2H2 zinc finger family in durum wheat (Triticum turgidum ssp. Durum): insights into the roles in biological processes especially stress response.
۵۲An ensemble prediction of flood susceptibility using multivariate discriminant analysis, classification and regression trees, and support vector machines.
۵۳Magnetic nano fluids for isolation of genomic DNA and total RNA from various prokaryote and eukaryote cells.
۵۴How to change the ratio of unsaturated (omega 3, 6, 7 and 9) to saturated fatty acids in Oenothera biennis L. oil under water deficit stress, fertilizers and geographical zones.
۵۵Enhancement of phenolic and flavonoids compounds, antioxidant and cytotoxic effects in regenerated red cabbage by application of Zeatin.
۵۶Evaluation of watershed health using Fuzzy-ANP approach considering geo-environmental and topo-hydrological criteria.
۵۷Saturated fatty acids may ameliorate environmental heat stress in broiler birds by affecting mitochondrial energetics and related genes.
۵۸Bioavailability, mobility, and origination of metals in sediments from Anzali Wetland, Caspian Sea.
۵۹Optimization of washing and cooking processes of rice for Ochratoxin A decrement by RSM.
۶۰A novel machine learning-based approach for the risk assessment of nitrate groundwater contamination.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.