لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۶۶ مقاله شامل ۱۹۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی مشخصه های رویشی توده های جنگل کاری شده خالص افرا پلت و آمیخته با توسکا، در سری دلاک خیل
۲بررسی ارزش اقتصادی کارکرد بوم گردی مرتع ( مطالعه موردی: مراتع ییلاقی سورت استان مازندران)
۳بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران از مراتع ییلاقی سورت
۴بررسی تولید لاین های دابل هاپلویید در توتون نوع هوا خشک و ارزیابی مقاومت به نماتد آنها با استفاده از روش تفرق توده ای
۵تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک
۶تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص شیمیایی خاک
۷ارزیابی وضعیت منابع آب و مصارف آب کشاورزی دشت بابل
۸تحلیل نیاز زیست محیطی دشت بابل در شرایط فعلی و آینده
۹تاثیر زیولیت کلینوپتیلولیت بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک سنگین
۱۰تاثیر زیولیت کلینوپتیلولیت بر برخی خواص شیمیایی خاک
۱۱اثر کاربرد زیولیت بر عملکرد کیفی کلزا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی
۱۲اثر کاربرد زیولیت بر عملکرد کمی کلزا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی
۱۳اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب
۱۴تاثیر تغییر کاربری اراضی از جنگل به مرتع و زمین زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک
۱۵تاثیر تغییر کاربری از جنگل به مرتع و زمین زراعی بر پایداری خاکدانه ها
۱۶اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی گونه درختی توس
۱۷عکس العمل گونه توس با استفاده از مدل های خطی و جمعی تعمیم یافته در جنگل اولار سیاه بیشه چالوس
۱۸تحلیل پیامدهای تغییر در مصرف نهادههای تولید مطابق برنامه پنجم توسعه، بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان آمل
۱۹گیاهان دارویی در طب سنتی سنام (مطالعه گیاهی منطقه کوهستانی روستای سنام شهرستان ساری استان مازندران)
۲۰تاثیرمنابع اسیدهای چرب امگا- 3 بربیان ژن های موجود در سیستم اندوکانابینوییدی در گاو هلشتاین
۲۱تاثیر اختلاف کاتیون- آنیون جیره ای (DCAD) بر ماده خشک مصرفی و ترکیبات و مواد معدنی خون گاوهای شیری در دمای خنثی حرارتی
۲۲تاثیر کنجاله سویای تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و سطح کلسیم و فسفر جیره بر برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
۲۳اثر افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک پروتکسین در خوراک آغازین بر وضعیت سلامت، فراسنجه های شکمبه ای گوساله های هلشتاین
۲۴تاثیر کنجاله سویای تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و سطح کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد دوره پایانی جوجه های گوشتی
۲۵بررسی اثرات تغذیه سطوح مختلف پودر گیاه گزنه دوپایه (Urtica dioica) بر عملکرد بره های پرواری آمیخته آتابای- زل
۲۶بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه گزنه دوپایه Urtica dioica بر برخی از فراسنجه های خونی در بره های پرواری
۲۷افزایش فعالیت گوتاتیون پراکسیداز ممکن است سبب افزایش باروری در گاوهای شیری چند نوبت زایش شود
۲۸تاثیر کنجاله سویای تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و سطح کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد دوره آغازین جوجه های گوشتی
۲۹اثر تزریق هورمون آزاد کننده گونادوتروپین در دو زمان مختلف پس از تلقیح بر درصد گیرایی گاو هلشتاین در شرایط تنش حرارتی
۳۰اثر افزودن هیومات سدیم در شیر بر وضعیت سلامت، فراسنجه های شکمبه ای گوساله های هلشتاین
۳۱اثرتنش خشکی بربرخی صفات مرفولوژی نهال داغداغان مبداءآمل
۳۲ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک خرزهره و شیشه شور بر جوانه زنی و رشد علف هرز سوروف در شرایط آزمایشگاهی
۳۳تاثیر نوع بستر و تیمار اکسین بر ریشه زایی گیاه نسترن
۳۴مکانیابی محیط مناسب عملیات اصلاحی و احیایی بذرپاشی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نور)
۳۵استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری به عنوان راهکاری در جهت مقابله با بحران آب
۳۶ارزیابی برخی لاین های امید بخش موتانت (M7) برنج با استفاده از خصوصیات فیزیکوشیمیایی
۳۷تاثیر خاکستر برگ نخل بر خصوصیات شیمیایی خاک
۳۸بررسی تعیین بهترین روش برآورد سیلاب در طراحی سازه های آبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ماسوله رودخان)
۳۹بررسی تاثیر موم کارنوبا بر برخی صفات موروفوفیزیولوژیکی نهال پرتقال تامسون ناول در شرایط تنش سرمایی شدید
۴۰بررسی تولید لاین های دابل هاپلویید در توتون نوع هوا خشک و ارزیابی مقاومت به نماتد آنها با استفاده از نشانگرهای .ISSR
۴۱بررسی تغییرات ساختار شیمیایی آرد چوب اصلاح شده با ترکیبات آکریلاتی توسط طیف سنجی FTIR
۴۲اثرات عصاره ی الکلی یونجهMedicago sativa بر شاخص های رشد وترکیب لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss
۴۳بررسی اثر برخی از پوششهای خوراکی بر کیفیت پس از برداشت پرتقال خونی (مورو)
۴۴تاثیر اختلاف کاتیون-آنیون جیرهای (DCAD) بر متابولیت های خون و مواد معدنی ادرار گاوهای شیری در دمای خنثی حرارتی
۴۵سنتز سبز نانو ذرات سلنیوم با استفاده از عصاره میوه نسترن (Rosa canina)
۴۶بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذره زیستی سلنیوم بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه
۴۷تحلیل بارش و پهنه بندی خشکسالی استان خراسان رضوی با استفاده ازGIS
۴۸بررسی تغییرات روند شاخصهای یخبندان در قایمشهر از دیدگاه کشاورزی
۴۹پایش اقلیمی تغییرات سطح جنگل های شرق مازندران با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
۵۰بررسی کاربرد فن آوری LiDAR جهت سنجش از دور برف در دانش آب و هواشناسی
۵۱بررسی هیدرومتیورولوژی برآورد بیشینه دبی رواناب در محل خروجی سد شهید رجایی با مدل SWAT
۵۲واکنش ریخت شناسی گیاهان پوششی ارزن و سویا در کنجد تحت منابع کودی مختلف
۵۳بررسی نقش ماشین های کشاورزی در ارتقا مکانیزاسیون و توسعه پایدار
۵۴تاثیر سطوح مختلف نانوذرات آهن بر رشد، تغذیه، مقاومت در مقابل استرس کاهش اکسیژن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchohynchus mykiss)
۵۵تاثیر سطوح مختلف نانوذرات آهن برفاکتورهای هماتولوژی خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchohynchus mykiss
۵۶بررسی بهینه سازی دبی جریان و رسوب در ایستگاه های رودخانه نکا
۵۷بررسی اثر خشکسالی روی آب قنات های مورداستفاده برای کشاورزی
۵۸پاسخ پرتقال تامسون ناول به برخی از پوشش های خوراکی در دوره انبارداری
۵۹مقایسه کارایی روغن معدنی با متالدهید، فریکول و سبزآرنگ برای کنترل راب خاکستری، Parmacella ibera Eichwald در باغ مرکبات شمال ایران
۶۰بررسی تنوع ژنتیکی زعفران خزری زینتیCrocus caspius در استان مازندران بااستفاده ازصفات مورفولوژیکی
۶۱تاثیر افزودن آرد و نشاسته سیب زمینی به کیفیت و بیاتی کیک اسفنجی
۶۲بررسی میزان تغییرات پوشش گیاهی منابع طبیعی در بازه زمانی دهه 50 تا 90 با استفاده سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی حوزه یل چشمه بزرگ)
۶۳سنتز نانونقره و اثر آن بر ویژگی های کاغذ
۶۴بررسی عملکرد جدایه های باکتری سودوموناس در برابر ترکیبات فنولی
۶۵کاربرد تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه سازی توسعه شهری(مطالعه موردی : شهر نیشابور )
۶۶مدل سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل CLUE-S (مطالعه موردی: شهر نیشابور )
۶۷مقایسه ی عملکرد مدلهای اتورگرسیو و میانگین متحرک در پیشبینی دمای حداکثر و حداقل روزانه
۶۸طراحی و ساخت سیستم کنترل برخط هوشمند آبیاری قطره ای
۶۹چالشهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ضایعات موادغذایی
۷۰بررسی خصوصیات مهم بارندگی از دیدگاه کاربردهای کشاورزی در قایمشهر
۷۱ارزیابی و اصلاح شبکه بارش آفرودیت در بخش مرکزی ایران
۷۲شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی شور و کمعمق با مدل Drainmod-S
۷۳بررسی کفایت شبکه جمع آوری آب های سطحی شهری ساری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: حوضه چشمه گذرخان)
۷۴استفاده از فناوری های نو برای مدیریت و کنترل آلاینده های منابع آب
۷۵طبقه بندی آب ازنظر شرب به روش گرافیکی(مطالعه موردی: شهرستان های آمل، بابل، جویبار و قایم شهر استان مازندران)
۷۶بررسی اثر زمان آبیاری و مقادیر مختلف کود ازت مصرفی بر شاردی اکسید کربن خاک در مزرعه ذرت
۷۷ارزیابی دقت روش های دما محور در مقایسه با روش فایو پنمن مانتیث برای برآورد تبخیر- تعرق مرجع در یک منطقه مرطوب
۷۸ارزیابی اثرات سد مخزنی البرز بر تغییرات پوشش/کاربری اراضی
۷۹معرفی و کاربرد پرنده هدایت پذیر از دور در شناسایی زمین های زهدار
۸۰بررسی اثرسطوح مختلف کود ازته و زمان آبیاری پس از کوددهی بر عملکرد و ویژگی های فتوشیمیایی گیاه ذرت
۸۱بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Gis (مطالعه موردی شهرستان ساحلی نور استان مازندران)
۸۲بررسی معماری وهمساز با شرایط آب وهوا
۸۳بررسی اثر اسیدیته و نرخ جریان بر کارایی زغال زیستی در حذف نیترات از زه آب کشاورزی
۸۴سازگار نمودن الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات (PSO) در پروژه های مهندسی آب
۸۵بررسی شاخص های بهره وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی، مطالعه موردی مازندران
۸۶بررسی افت بار اصطکاکی لوله پلی اتیلن ساخت داخل کشور با قطرهای مختلف
۸۷ارزیابی روندتوسعه آبیاری تحت فشاردراستان مازندران
۸۸ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه بر اساس روش تنانت (مونتانا)
۸۹بهره وری مصرف آب در ارقام مختلف برنج و شناسایی رقم مناسب
۹۰مدلسازی و پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه در استان آذربایجان غربی به کمک شبکه ی عصبی MLP
۹۱شناسایی منابع آلاینده و ارزیابی کیفی آب رودخانه تالار
۹۲مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری: چالش ها و فرصت ها
۹۳بررسی تاثیر پارامترهای دما، زمان و دور همرنی در تولید بیودیزل با استفاده از رآکتور همزن دار بچ
۹۴ارزیابی کارایی سه روش استخراج DNA از سوسک های کارابیده ( Coleoptera: (Carabidae بر مبنای تکثیر قطعه ای از ژن سیتوکروم اکسیداز I
۹۵بهینه سازی اقلام عمده ترازنامه بانکی در ایران
۹۶ارزیابی میزان فلزات سنگین در گندم های وارداتی به استان مازندران
۹۷تاثیر غلظت های علف کش هالوکسی فوپ در کنترل علف های هرز باریک برگ در کلزای بهاره
۹۸واکنش به دز علف کش کلوپیرالید بر بهبود عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره
۹۹تاثیر دما و سرعت هوای خشک کردن بر خصوصیات رنگ گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L)
۱۰۰بررسی تغییرات توان خروجی از سامانه PV/T در محیط گلخانه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.