لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۵۳۸ مقاله شامل ۷۷۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۰۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sonication affects the quantity and the morphology of ZnO nanostructures synthesized on the mild steel and changes the corrosion protection of the surface.
۲Antioxidant potency of gallic acid, methyl gallate and their combinations in sunflower oil triacylglycerols at high temperature.
۳Vibrational spectra, normal coordinate analysis, and hydrogen bond investigation of pyridinium perchlorate.
۴Internal dosimetry of inhaled iodine-131.
۵Structure, isomerism, and vibrational assignment of aluminumtrifluoroacetylacetonate. An experimental and theoretical study.
۶How a multimeric macromolecule is affected by divalent salts? Experimental and simulation study.
۷The effect of titanium dioxide nanoparticles and UV irradiation on photocatalytic degradation of Imidaclopride
۸Distributed Clustering-Task Scheduling for Wireless Sensor Networks Using Dynamic Hyper Round Policy
۹Design, implementation and performance evaluation of a proactive overload control mechanism for networks of SIP servers
۱۰Modelling and evaluation of anaerobic digestion process of tomato processing wastes for biogas generation
۱۱Stochastic support vector regression with probabilistic constraints
۱۲High-Order Filter Design for High-Power Voltage-Source Converters
۱۳Direct C2-arylation of quinoline N-oxides by boronic esters; a molecular approach on the efficient metal-free method in C–C cross-coupling reactions
۱۴Using Aperture Impedance for Shielding Effectiveness Estimation of a Metallic Enclosure with Multiple Apertures on Different Walls Considering Higher Order Modes
۱۵A catalyst-free and green method for synthesis of 9-substituted-9H-diuracilopyrans in magnetized water: experimental aspects and molecular dynamics simulation
۱۶Effect of metal coating of reinforcements on the microstructure and mechanical properties of Al-Al2O3 nanocomposites
۱۷A delayed optimal control model for multi-stage production-inventory system with production lead times
۱۸Calcined oyster shell nanoparticles (COS NPs): a new, efficient and reusable catalyst for one-pot rapid preparation of 1,8-dioxo-octahydroxanthenes under solvent-free conditions
۱۹A triangular shell element for geometrically nonlinear analysis
۲۰Hemato-immunological and plasma biochemical responses of silvery-black porgy (Sparidentex hasta) fed protein and essential amino acid deficient diets
۲۱Performance analysis of the preliminary test estimator with series of stochastic restrictions
۲۲A comparative evaluation of combined feature detectors and descriptors in different color spaces for stereo image matching of tree
۲۳Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data
۲۴Correlation between the surface coverage of severe shot peening and surface microstructural evolutions in AISI 321: A TEM, FE-SEM and GI-XRD study
۲۵The dual effect of amino acids on the nucleation and growth rate of gas hydrate in ethane + water, methane + propane + water and methane + THF + water systems
۲۶Two-dimensional cross-sectional analysis of composite beams using Rayleigh-Ritz-based dimensional reduction method
۲۷Effect of bonding time and homogenization heat treatment on the microstructure and mechanical properties of the transient liquid phase bonded dissimilar GTD-111/FSX-414 TLP superalloys
۲۸Magnetic properties of crystalline nickel and low phosphorus amorphous Ni1-XPx nanoparticles
۲۹On the consequences of successively repeated collisions in no-time-counter collision scheme in DSMC
۳۰Polymer coated magnetite-based magnetorheological fluid and its potential clean procedure applications to oil production
۳۱Foliar calcium fertilization reduces fruit cracking in pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani)
۳۲Normal coordinate analysis of pyridine and its C2v 2H-isotopomers. A new approach
۳۳Polyethylene glycol and chilling overcome Somatic embryogenesis obstacle in Pyrus communis
۳۴Towards application of linear genetic programming for indirect estimation of the resilient modulus of pavements subgrade soils
۳۵Geometrically nonlinear thermomechanical analysis of shell-like structures
۳۶A note on the Alexander dual of path ideals of rooted trees
۳۷TRLH: Fragile and blind dual watermarking for image tamper detection and self-recovery based on lifting wavelet transform and halftoning technique
۳۸The effects of temperature, alkyl chain length, and anion type on thermophysical properties of the imidazolium based amino acid ionic liquids
۳۹Effect of drying methods (electrospraying, freeze drying and spray drying) on survival and viability of microencapsulated Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469
۴۰Strategic planning for cultivation of fruit trees and shrubs in urban landscapes using the SWOT method: A case study for the city of Mashhad, Iran
۴۱Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Protein Isolate: The Effect of Extraction Optimization and Drying Methods on the Structure and Functional Properties
۴۲Topology optimization of fundamental compliant mechanisms using a novel asymmetric beam flexure
۴۳Evaluation of phytochemical analysis and antimicrobial activities Allium essential oil against the growth of some microbial pathogens
۴۴Internal dosimetry of inhaled iodine-131
۴۵Phytochemical analysis and antibacterial activities extracts of mangrove leaf against the growth of some pathogenic bacteria
۴۶Modified FFT based high impedance fault detection technique considering distribution non-linear loads: Simulation and experimental data analysis
۴۷Antibacterial activities, phytochemical analysis and chemical composition Makhlaseh extracts against the growth of some pathogenic strain causing poisoning and infection
۴۸Adsorption and visible-light photocatalytic degradation of tetracycline hydrochloride from aqueous solutions using 3D hierarchical mesoporous BiOI: Synthesis and characterization, process optimization, adsorption and degradation modeling
۴۹How a multimeric macromolecule is affected by divalent salts? Experimental and simulation study
۵۰Cavitation characteristics around a sphere: An LES investigation
۵۱An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy
۵۲Effect of light spectrum on isolation of microalgae from urban wastewater and growth characteristics of subsequent cultivation of the isolated species
۵۳Wastewater Effect on the Deposition of Cohesive Sediment
۵۴Characterization of screw dislocation-driven growth in nickel micro-nanostructure electrodeposition process by AFM
۵۵Amine-functionalization of carbon nanotubes assisted by electrochemical generation of chlorine
۵۶Application of nonlinear magnetic vibro-impact vibration suppressor and energy harvester
۵۷Analysis of reliability systems via Gini-type index
۵۸Durability performance of structural concrete containing silica fume and marble industry waste powder
۵۹Microstructural and electrochemical comparison between TiN coatings deposited through HIPIMS and DCMS techniques
۶۰Mixed ligand complexes of cadmium(II) and copper(II) dithiocarbazate: Synthesis, spectral characterization, X-ray crystal structure
۶۱The open vehicle routing problem with decoupling points
۶۲Structure, isomerism, and vibrational assignment of aluminumtrifluoroacetylacetonate. An experimental and theoretical study
۶۳Enhancement of solar still by reticular porous media: Experimental investigation with exergy and economic analysis
۶۴Some divisibility properties of binomial coefficients
۶۵Load-displacement behavior of fundamental flexure modules interconnected with compliant elements
۶۶Comparison of adsorption and desorption of phosphate on synthesized Zn-Al LDH by two methods in a simulated soil solution
۶۷Frequency response analysis (FRA) of transformers as a tool for fault detection and location: A review
۶۸Mathematical modeling of laser linear thermal effects on the anterior layer of the human eye
۶۹A generalized form of the Bernoulli Trial collision scheme in DSMC: Derivation and evaluation
۷۰Structural insights into two inorganic-organic hybrids based on chiral amino acids and polyoxomolybdates
۷۱Sonication affects the quantity and the morphology of ZnO nanostructures synthesized on the mild steel and changes the corrosion protection of the surface
۷۲Repeated-root two-dimensional constacyclic codes of length 2ps.2k
۷۳Transient expression of CCL21as recombinant protein in tomato
۷۴Functional effects of xanthan gum on quality attributes and microstructure of extruded sorghum-wheat composite dough and bread
۷۵Effect of Lactobacillus plantarum on olive and olive oil quality during fermentation process
۷۶Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes
۷۷A selective and sensitive optode for determination of Hg2+ ion based on covalent immobilization of thiazole yellow on triacetyl cellulose films
۷۸Impact of atmospheric circulation types on southwest Asian dust and Indian summer monsoon rainfall
۷۹Impact of hydrothermal modifications on the physicochemical, morphology, crystallinity, pasting and thermal properties of acorn starch
۸۰Separation of polyvinylchloride (PVC), polystyrene (PS) and polyethylene terephthalate (PET) granules using various chemical agents by flotation technique
۸۱Zataria multiflora would attenuate the hepatotoxicity of long-term albendazole treatment in mice with cystic echinococcosis
۸۲Steps optimization and productivity enhancement in a nanofluid cascade solar still
۸۳Economic evaluation of grid–connected photovoltaic systems viability under a new dynamic feed–in tariff scheme: A case study in Iran
۸۴A preliminary Rancimat-based kinetic approach of detecting olive oil adulteration
۸۵Antioxidant potency of gallic acid, methyl gallate and their combinations in sunflower oil triacylglycerols at high temperature
۸۶A dynamic model to solve the absolute value equations
۸۷Interactions of deferasirox as a chelating agent with Al and Ga cations: A theoretical study on the [M(DFX)2]3-nanostructures
۸۸Simulation of liquid reaction and droplet formation on a moving micro-object by lattice Boltzmann method
۸۹Production and characterization of nanostructured lipid carriers and solid lipid nanoparticles containing lycopene for food fortification
۹۰Evaluating the performance of IFAT, RDT, and semi-nested PCR for detection of Leishmania infantum infection on sera samples in symptomatic dogs
۹۱An efficient flat shell element
۹۲Fabrication and Morphological Characterization of Polyurethane Foam Reinforced with TiO2 Nanoparticles
۹۳Synthesis and antiproliferative and apoptosis-inducing activity of novel 3-substituted-3-hydroxy-2-oxindole compounds
۹۴Analytical modeling of nonlinear vibrations in a 2-DOF airfoil device based on an unsteady flow model
۹۵Aminosilane grafted Matrimid 5218/nano-silica mixed matrix membrane for CO2/light gases separation
۹۶Optimizing Teleportation Cost in Distributed Quantum Circuits
۹۷Zero valent Fe-reduced graphene oxide quantum dots as a novel magnetic dispersive solid phase microextraction sorbent for extraction of organophosphorus pesticides in real water and fruit juice samples prior to analysis by gas chromatography-mass spectrometry
۹۸Click approach to the three-component synthesis of novel β-hydroxy-1,2,3-triazoles catalysed by new (Cu/Cu2O) nanostructure as a ligand-free, green and regioselective nanocatalyst in water
۹۹Copper-alumina nanocomposite coating on copper substrate through solution combustion
۱۰۰Facile Synthesis of BiOI Nanoparticles at Room Temperature and Evaluation of their Photoactivity Under Sunlight Irradiation

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۳۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.