لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۱۰ مقاله شامل ۹۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Nonlinear mathematical modeling of seed spacing uniformity of a pneumatic planter using genetic programming and image processing
۲The preparation, characterization and in vitro application evaluation of soluble soybean polysaccharide films incorporated with cinnamon essential oil nanoemulsions.
۳Spatial Distribution and Sampling Plans With Fixed Level of Precision for Citrus Aphids (Hom., Aphididae) on Two Orange Species.
۴Black Zira essential oil: Chemical compositions and antimicrobial activity against the growth of some pathogenic strain causing infection.
۵A novel soft computing model (Gaussian process regression with K-fold cross validation) for daily and monthly solar radiation forecasting (Part: I)
۶Applied machine learning in greenhouse simulation; new application and analysis
۷Factors influencing Iranian consumers’ attitudes toward fast-food consumption
۸Black Zira essential oil: Chemical compositions and antimicrobial activity against the growth of some pathogenic strain causing infection
۹Modeling of ultrasound-assisted extraction, characterization and in vitro pharmacological potential of polysaccharides from Vaccinium arctostaphylos L.
۱۰The preparation, characterization and in vitro application evaluation of soluble soybean polysaccharide films incorporated with cinnamon essential oil nanoemulsions
۱۱Development of computer vision system to predict peroxidase and polyphenol oxidase enzymes to evaluate the process of banana peel browning using genetic programming modeling
۱۲Real time laboratory and field monitoring of the effect of the operational parameters on seed falling speed and trajectory of pneumatic planter
۱۳Characterization of cross-linked whey protein isolate-based films containing Satureja Khuzistanica Jamzad essential oil
۱۴Solar thermal simulation and applications in greenhouse
۱۵Bioinformatics Analysis of Upstream Region and Protein Structure of Fungal Phytase Gene.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.