لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۴۷ مقاله شامل ۳۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۱۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Using cell apoptosis, micronuclei and immune alternations as biomarkers of phenanthrene exposure in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus).
۲Sonochemical assisted synthesis MnO2/RGO nanohybrid as effective electrode material for supercapacitor.
۳A new fluorene-based Schiff-base as fluorescent chemosensor for selective detection of Cr3+ and Al3.
۴A hybrid DEA-MOLP model for public school assessment and closure decision in the City of Philadelphia
۵Biosynthesis of Ag nanoparticles using isolated bacteria from contaminated sites and its application as an efficient catalyst for hydrazine electrooxidation
۶Biosorption of Cd(II) and Cs(I) from aqueous solution by live and dead cells of Saccharomyces carlsbergensis PTCC 5051
۷Mappings on C*-algebras preserving the sum of absolute values
۸Investigating utility level of waste disposal methods using multicriteria decision-making techniques (case study: Mazandaran-Iran)
۹Modulatory Effect of Aerobic Exercise Training on Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Rats with Different Ages
۱۰Non-linear quantile unit root test and PPP: more evidence from Africa
۱۱Graphene oxide covalently functionalized with an organic superbase as highly efficient and durable nanocatalyst for green Michael addition reaction
۱۲Solvent-free synthesis of highly functionalized indole-based 4,5-dihydrofurans and evaluation of their antioxidant activity
۱۳Re-testing Prebisch–Singer hypothesis: new evidence using Fourier quantile unit root test
۱۴Immobilization of plasmonic Ag-Au NPs on the TiO2 nanofibers as an efficient visible-light photocatalyst
۱۵A new fluorene-based Schiff-base as fluorescent chemosensor for selective detection of Cr3 + and Al3 +
۱۶Numerical modeling of soil water dynamics in subsurface drained paddies with midseason drainage or alternate wetting and drying management
۱۷Diffusion constant of slowly rotating black three-brane
۱۸Infinitely many weak solutions for p(x)-Laplacian-like problems with Neumann condition
۱۹Transient forced vibration response analysis of heterogeneous sandwich circular plates under viscoelastic boundary support
۲۰Sonochemical assisted synthesis MnO2/RGO nanohybrid as effective electrode material for supercapacitor
۲۱Electrocatalytic performance of Pd/PANI/TiO2 nanocomposites for methanol electrooxidation in alkaline media
۲۲Neuroprotective effect of hesperetin and nano-hesperetin on recognition memory impairment and the elevated oxygen stress in rat model of Alzheimer's disease
۲۳Pt-Pd nanoalloys with crown-jewel structures: How size of the mother Pt cluster affects on thermal and structural properties of Pt-Pd nanoalloys?
۲۴Viscosity modeling of water + alkanediols mixtures
۲۵Residual properties of concrete containing recycled refractory brick aggregate at elevated temperatures
۲۶Adsorption of direct yellow 12 from aqueous solutions by an iron oxide-gelatin nanoadsorbent; kinetic, isotherm and mechanism analysis
۲۷Structural, optical and electrical properties of WO3–Ag nanocomposites for the electro-optical devices
۲۸The performance of chitosan with bentonite microparticles as wet-end additive system for paper reinforcement
۲۹Graphene-supported Cu11 nanocluster as a candidate catalyst for the selective hydrogenation of acetylene: A density functional study
۳۰Heavy metals detection using biosensor cells of a novel marine luminescent bacterium Vibrio sp. MM1 isolated from the Caspian Sea
۳۱Configuration of gamma detectors in a neutron interrogation system for detection of explosives
۳۲H2 adsorption on free and graphene-supported Ni nanoclusters: A theoretical study
۳۳A critical point approach to boundary value problems on the real line
۳۴Specialized pottery production in Dalma tradition; a statistical approach in pottery analysis from Soha Chay Tepe, Zanjan, Iran
۳۵Effects of chain length of the cross-linking agent on rheological and swelling characteristics of dextran hydrogels
۳۶Adsorption of DNA/RNA nucleobases onto single-layer MoS2 and Li-Doped MoS2: A dispersion-corrected DFT study
۳۷Phenylethanoid glycosides accumulation in roots of Scrophularia striata as a response to water stress
۳۸Selective hydrogenation of acetylene in the presence of ethylene on palladium nanocluster surfaces: A DFT study
۳۹On a various soft computing algorithms for reconstruction of the neutron noise source in the nuclear reactor cores
۴۰Electrophoretic preparation of graphene-iron oxide nanocomposite as an efficient Pt-free counter electrode for dye-sensitized solar cell
۴۱The contribution of cell wall composition in the expansion of Camellia sinensis seedlings roots in response to aluminum
۴۲Three novel bis carbazole organic dyes for dye-sensitized solar cells
۴۳TiO2-grafted cellulose via click reaction: an efficient heavy metal ions bioadsorbent from aqueous solutions
۴۴Anxiolytic and antidepressant activities of Pelargonium roseum essential oil on Swiss albino mice: Possible involvement of serotonergic transmission.
۴۵Preparation of bio-based keratin-derived magnetic molecularly imprinted polymer nanoparticles for the facile and selective separation of bisphenol A from water.
۴۶A comparative study of biotechnological approaches for producing valuable flavonoids in Prosopis farcta.
۴۷Gold-copper bimetallic nanoparticles supported on nano P zeolite modified carbon paste electrode as an efficient electrocatalyst and sensitive sensor for determination of hydrazine.
۴۸Association between two common transitions of H2BFWT gene and male infertility: a case-control, meta, and structural analysis.
۴۹Development of a new paper based nano-biosensor based on the co-catalytic effect of tyrosinase from banana peel tissue (Musa Cavendish) and functionalized silica nanoparticles for voltammetric determination of L-tyrosine.
۵۰Magnetic core micelles as a nanosorbent for the efficient removal and recovery of three organophosphorus pesticides from fruit juice and environmental water samples.
۵۱A new bound on polymer quantization via an opto-mechanical setup.
۵۲Evaluation of a new neutron energy spectrum unfolding code based on an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS).
۵۳A computational study of PAMAM dendrimer interaction with trans isomer of picoplatin anticancer drug.
۵۴Effects of chain length of the cross-linking agent on rheological and swelling characteristics of dextran hydrogels.
۵۵EFL students’ attitudes towards self-regulated learning strategies in academic writing
۵۶The effect of business intelligence adoption on agile supply chain performance
۵۷A new approach for solving fuzzy supplier selection problems under volume discount
۵۸Infinitely many weak solutions for fourth-order equations depending on two parameters
۵۹Existence results for kirchhoff type systems with singular nonlinearity
۶۰Qualitative content analysis of factors affecting the relationship of science development, technology development and economic growth
۶۱Non-integer variable order dynamic equations on time scales involving caputo-fabrizio type differential operator
۶۲Lie symmetry reductions of a coupled KdV system of fractional order
۶۳Rainbow domination in the cartesian product of directed paths
۶۴TNSA proton maximum energy laws for 2D and 3D PIC simulations
۶۵Developing a local model to evaluate the impact of information technology capabilities on the performance of pharmaceutical firms using the mediating role of supply chain approach (case study: Pharmaceutical firms in Iran)
۶۶Tackling global optimization problems with a novel algorithm – Mouth Brooding Fish algorithm
۶۷Investigating long-term effects of subsurface drainage on soil structure in paddy fields
۶۸Brillouin gain enhancement in nano-scale photonic waveguide
۶۹Density, refractive index and liquid–liquid equilibrium data of polyethylene glycol 3000 + potassium formate + water at different pH values
۷۰Multimedia listening comprehension: Metacognitive instruction or metacognitive instruction through dialogic interaction
۷۱A new proposed thermodynamic model for aqueous polymer solutions
۷۲Synthesis and Antibacterial Evaluation of Novel Spiro[indole-pyrimidine]ones
۷۳Noninvasive evaluation of myocardial ischemia in patients with heart problems
۷۴A scalable traffic engineering technique in an SDN-based data center network
۷۵Preparation of Epirubicin Aptasensor Using Curcumin as Hybridization Indicator: Competitive Binding Assay between Complementary Strand of Aptamer and Epirubicin
۷۶Evaluation of the neutron production rate using D–D and D–T fuel in an inertial electrostatic confinement fusion device
۷۷A computational study of PAMAM dendrimer interaction with trans isomer of picoplatin anticancer drug
۷۸Design of an electrochemical DNA-based biosensor for selective determination of cadmium ions using a DNA hybridization indicator
۷۹Effects of the particle spin polarisation on the unstable modes in the anisotropic dense system
۸۰Antimicrobial modified hydroxyapatite composite dental bite by stereolithography
۸۱Atmospheric pressure surface modification and cross-linking of UHMWPE film and inside HDPE tube by transporting discharge
۸۲Different catalytic reactor technologies in selective oxidation of propane to acrylic acid and acrolein
۸۳Introduction of Two Halo-Alkali-thermo-stable Biocatalysts: Purification and Characterization
۸۴Distribution Network Expansion Based on Optimized Protective Distance of Surge Arresters
۸۵Emergent universe in theories with natural UV cutoffs
۸۶A new class of INAR(1) model for count time series
۸۷Investigation of penetration into woven fabric specimens impregnated with shear thickening fluid
۸۸Investigating the reaction pathways of chemical functionalization of C20 fullerene by nitrile oxide and azide; A computational study
۸۹The Effects of Nitrogen on Structure, Morphology and Electrical Resistance of Tantalum by Ion Implantation Method
۹۰New organic dyes with diphenylamine core for dye-sensitized solar cells
۹۱New exact solutions for higher order nonlinear Schrödinger equation in optical fibers
۹۲Investigation of coloration efficiency for tungsten oxide–silver nanocomposite thin films with different surface morphologies
۹۳Infinitely many solutions for a class of fourth-order impulsive differential equations
۹۴Study of 14C Cluster Decay Half-Lives of Heavy Deformed Nuclei
۹۵Density, Viscosity, Refractive Index, and Excess Properties of Binary and Ternary Solutions of Poly(ethylene glycol), Water, and Dipotassium Tartrate at 298.15 K and Atmospheric Pressure
۹۶Forest of ultra thin silicon nanowires: realization of temperature and catalyst size
۹۷Existence of a solution for a nonlocal elliptic system of (p(x),q(x)) -Kirchhoff type
۹۸Covariant statistical mechanics of non-Hamiltonian systems
۹۹Experimental and theoretical studies of ordinary Portland cement composites contains nano LSCO perovskite with Fokker-Planck and chemical reaction equations
۱۰۰A note on strong (skew) -Lie products preserving maps on some algebras

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۴۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.