لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۷۵ مقاله شامل ۳۸۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Combining valgus knee brace and lateral foot wedges reduces external forces and moments in osteoarthritis patients.
۲Ultrasound induced strain in ultrasmall CoFe2O4@polyvinyl alcohol nanocomposites.
۳In Vitro Characterization and Evaluation of the Cytotoxicity Effects of Nisin and Nisin-Loaded PLA-PEG-PLA Nanoparticles on Gastrointestinal (AGS and KYSE-30), Hepatic (HepG2) and Blood (K562) Cancer Cell Lines.
۴The Effect of Ferrous Nano-oxide Particles on Physiological Traits and Nutritional Compounds of Soybean ( Glycine max L.) Seed.
۵Development and characterization of nano biopolymer containing cumin oil as a new approach to enhance antioxidant properties of button mushroom.
۶Pathogenic
۷Metal oxides as a biostimulator for upregulation of genes involved in the biosynthesis of Rebaudioside- A.
۸Measurement of thermal neutrons reflection coefficients for two-layer reflectors.
۹Muscle activity and kinetics of lower limbs during walking in pronated feet individuals with and without low back pain.
۱۰Effects of different levels of dietary Citrus Limon essential oil on some blood parameters and antioxidant status in Afshari Ewes.
۱۱The effect of foot orthoses on joint moment asymmetry in male children with flexible flat feet.
۱۲Short-term effect of a corrective exercise program on joint kinematics of the lower extremities during walking in children with varus knee misalignment: A randomized controlled study.
۱۳Sit-to-stand ground reaction force characteristics in blind and sighted female children.
۱۴Enhanced anti-bacterial activities of ZnO nanoparticles and ZnO/CuO nanocomposites synthesized using Vaccinium arctostaphylos L. fruit extract.
۱۵Endocannabinoids as endometrial inflammatory markers in lactating Holstein cows.
۱۶One-pot solvent-free three-component reaction between primary amines, carbon disulfide, and 5-alkylidene rhodanines: a convenient synthesis of asymmetric birhodanines.
۱۷Genetic Variation of Beet Armyworm (Lepidoptera: Noctuidae) Populations Detected Using Microsatellite Markers in Iran.
۱۸Sublethal Effects of Some Insecticides on Functional Response of Habrobracon hebetor (Hymneoptera: Braconidae) When Reared on Two Lepidopteran Hosts.
۱۹Piriformospora indica inoculation alleviates the adverse effect of NaCl stress on the growth, gas exchange, and chlorophyll fluorescence in tomato (Solanum lycopersicum L.).
۲۰Chitosan nanoparticles loaded Citrus aurantium essential oil: a novel delivery system for preserving the postharvest quality of Agaricus bisporus.
۲۱Effect of annealing temperature and dopant concentration on the thermoluminescence sensitivity in LiF:Mg,Cu,Ag material.
۲۲CHARACTERISTICS OF THERMOLUMINESCENCE LiF:Mg,Cu,Ag NANOPHOSPHOR.
۲۳Ouantitative Proteomic Analysis of Cellular Responses to a Designed Amino Acid Feed in a Monoclonal Antibody Producing Chinese Hamster Ovary Cell Line
۲۴Biodegradable κ-carrageenan/nanoclay nanocomposite films containing Rosmarinus officinalis L. extract for improved strength and antibacterial performance.
۲۵Ternary TiO
۲۶Synthesis, characterization and in vivo evaluation of cadmium telluride quantum dots toxicity in mice by Toxicometabolomics approach.
۲۷Comparison of Life Table Parameters and Digestive Physiology of Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) Fed on Various Barley Cultivars.
۲۸Apigenin inhibits growth of the Plasmodium berghei and disrupts some metabolic pathways in mice.
۲۹Self-avoiding walk on a square lattice with correlated vacancies.
۳۰Statistical investigation of avalanches of three-dimensional small-world networks and their boundary and bulk cross-sections.
۳۱Effect of kinesio taping on lower limb joint powers in individuals with genu varum.
۳۲Object-based land-use/land-cover change detection using Landsat imagery: a case study of Ardabil, Namin, and Nir counties in northwest Iran.
۳۳Detection of sunn pest-damaged wheat samples using visible/near-infrared spectroscopy based on pattern recognition.
۳۴Multiple Resistance Evolution in Bipyridylium-Resistant
۳۵Use of personal protective equipment towards pesticide exposure: Farmers' attitudes and determinants of behavior.
۳۶Hypothalamic KiSS1/GPR54 Gene Expressions and Luteinizing Hormone Plasma Secretion in Morphine Treated Male Rats.
۳۷Regioselective four-component synthesis of new tetrazolo[1,5-a]quinoline-based 2-amino-1,4-dihydropyridine and pyridin-2(1H)-one derivatives using nano-ZnO catalysis.
۳۸The assessment of metabolite alteration induced by -OH functionalized multi-walled carbon nanotubes in mice using NMR-based metabonomics.
۳۹Graphitic carbon nitride nanosheets anchored with BiOBr and carbon dots: Exceptional visible-light-driven photocatalytic performances for oxidation and reduction reactions.
۴۰Pneumococcal Disease and the Effectiveness of the PPV23 Vaccine in Adults: A Two-Stage Bayesian Meta-Analysis of Observational and RCT Reports.
۴۱Induction of Resistance Against
۴۲Beyond proteostasis: Roles of type I chaperonins in bacterial pathogenesis.
۴۳Multiple functions of p27 in cell cycle, apoptosis, epigenetic modification and transcriptional regulation for the control of cell growth: A double-edged sword protein.
۴۴Spatial and temporal variability of soil moisture in relation with topographic and meteorological factors in south of Ardabil Province, Iran.
۴۵Optimization of Olive Oil-Based Nanoemulsion Preparation for Intravenous Drug Delivery.
۴۶Do different methods for measuring joint moment asymmetry give the same results?
۴۷PMLPR: A novel method for predicting subcellular localization based on recommender systems.
۴۸Scaling properties of monolayer graphene away from the Dirac point.
۴۹Ethyl Acetate Extract of Licorice Root
۵۰Fabrication and characterization of CMC-based nanocomposites reinforced with sodium montmorillonite and TiO
۵۱In vitro binding interaction of atorvastatin with calf thymus DNA: multispectroscopic, gel electrophoresis and molecular docking studies.
۵۲
۵۳Genetic variants analysis of three dromedary camels using whole genome sequencing data.
۵۴The long-term use of foot orthoses affects walking kinematics and kinetics of children with flexible flat feet: A randomized controlled trial.
۵۵Acute effect of foot orthoses on frequency domain of ground reaction forces in male children with flexible flatfeet during walking.
۵۶Green synthesis of silver nanoparticles toward bio and medical applications: review study.
۵۷Effects of humic acid and plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) on induced resistance of canola to Brevicoryne brassicae L.
۵۸Determination of physical and mechanical properties of carrot in order to reduce waste during harvesting and post-harvesting.
۵۹Entrapment of uropathogenic E. coli cells into ultra-thin sol-gel matrices on gold thin films: A low cost alternative for impedimetric bacteria sensing.
۶۰The effect of working memory intervention on the gait patterns of the elderly.
۶۱The effect of time restricted visual sensory input on asymmetry of ground reaction force components in female children.
۶۲Is obesity associated with impaired reaction time in youth?
۶۳Environmental efficiency of Saccharomyces cerevisiae on methane production in dairy and beef cattle via a meta-analysis.
۶۴Moderate aerobic exercise training decreases middle-aged induced pathologic cardiac hypertrophy by improving Klotho expression, MAPK signaling pathway, and oxidative stress status in Wistar rats.
۶۵Quantum Renormalization of Spin Squeezing in Spin Chains.
۶۶A peptide mimicking the binding sites of VEGF-A and VEGF-B inhibits VEGFR-1/-2 driven angiogenesis, tumor growth and metastasis.
۶۷Life Table Parameters and Oviposition Preference of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) on Six Brassicaceous Crop Plants.
۶۸Pesticide waste disposal among farmers of Moghan region of Iran: current trends and determinants of behavior.
۶۹Association between physical fitness and cognitive performance in 19-24 year old males.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۷۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.