لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۵۳ مقاله شامل ۹۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Correction to: Acquisition of Tn6018-3' CS regions increases colistin MICs against Acinetobacter baumannii isolates harboring new variants of AbaRs.
۲Carbon quantum dots/layered double hydroxide hybrid for fast and efficient decontamination of Cd(II): The adsorption kinetics and isotherms
۳On the properties and structure of 2-hydroxyethylammonium formate ionic liquid
۴Ecological risk assessment of trace metals in the surface sediments of the Persian Gulf and Gulf of Oman: Evidence from subtropical estuaries of the Iranian coastal waters
۵Ecological risk assessment of coastal ecosystems: The case of mangrove forests in Hormozgan Province, Iran
۶Exergoeconomic analysis and optimization of a solar based multigeneration system using multiobjective differential evolution algorithm
۷On the rough hard-sphere-based model for transport properties of nanofluids
۸Analysis of genetic diversity of white shrimp (Metapenaeus Affinis) from the northwest of the Persian Gulf using microsatellite markers
۹Numerical simulation of external inertia and compressibility effects on the dynamic instabilities of two-phase boiling flows in horizontal parallel channels
۱۰Development of reduction scenarios for criteria air pollutants emission in Tehran Traffic Sector, Iran
۱۱Mantle histology and histochemistry of three pearl oysters: Pinctada persica, Pinctada radiata and Pteria penguin
۱۲Prevalence of HIV-1 pre-treatment drug resistance in a southern province of Iran, 2016-2017
۱۳Correction to: Acquisition of Tn6018-3′ CS regions increases colistin MICs against Acinetobacter baumannii isolates harboring new variants of AbaRs (Folia Microbiol, 10.1007/s12223-017-0507-x)
۱۴Investigating of four main carbapenem-resistance mechanisms in high-level carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients
۱۵Penaeus vannamei protease activating mechanism of sulfhydryl reducing compounds.
۱۶Influence of Radiofrequency Electromagnetic Fields on the Fertility System: Protocol for a Systematic Review and Meta-Analysis.
۱۷A noble pathological role for alpha-synuclein in triggering neurodegeneration of Parkinson's disease.
۱۸Aspartic acid introduce the functional amine groups on the surface of superparamagnetic Fe(OH)
۱۹Assessing quality of health services with the SERVQUAL model in Iran. A systematic review and meta-analysis.
۲۰GABA dramatically improves glucose tolerance in streptozotocin-induced diabetic rats fed with high-fat diet.
۲۱Correlation between White Blood Cell Count and insulin resistance in type 2 Diabetes
۲۲Use of Cu/Zn-superoxide dismutase tool for biomonitoring marine environment pollution in the Persian Gulf and the Gulf of Oman.
۲۳The Effect of Family-Centered Empowerment Program on Self-Efficacy of Adolescents with Thalassemia Major: A Randomized Controlled Clinical Trial.
۲۴Psychometric properties of the communication skills attitude scale (CSAS) measure in a sample of Iranian medical students.
۲۵Prevalence of Intestinal Parasites in Food Handlers of Bandar Abbas, Southern Iran.
۲۶Genetic Linkage Analysis of DFNB4, DFNB28, DFNB93 Loci in Autosomal Recessive Non-syndromic Hearing Loss: Evidence for Digenic Inheritance in
۲۷
۲۸Scholarly communication through institutional repositories: proposing a practical model
۲۹Trophic level, food preference and feeding ecology of Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766), in Hormuzgan Province waters (northern Persian Gulf and Oman Sea)
۳۰Essential fish habitats (EFH) of small pelagic fishes in the north of the Persian Gulf and Oman Sea, Iran
۳۱Length-weight Relationships of four marine fish species in the Gulf of Oman (Konarak, Iran)
۳۲Population structure of banana shrimp, Penaeus merguiensis de Man, 1888 in the Strait of Hormoz, Persian Gulf
۳۳A noble pathological role for alpha-synuclein in triggering neurodegeneration of Parkinson's disease
۳۴Awareness Assessment of Nurses in the OR, ICU, CCU, and PICU About Radiation Protection Principles of Portable Radiography in Hospitals of Bandar Abbas, Iran
۳۵Identification of by-catch species of tuna purse seiners in Iranian waters of Oman Sea
۳۶Numerical study of advanced dispersion models in particle-laden swirling flows
۳۷Length-weight relationships of four marine fish species in Motaf fishing grounds, southern waters of Bushehr (the north of the Persian Gulf, Iran)
۳۸Occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and risk of Alzheimer disease: A systematic review and meta-analysis
۳۹Skeletogenesis in the Persian sturgeon Acipenser persicus and its correlation with gene expression of vitamin K-dependent proteins during larval development
۴۰The effect of family-centered empowerment program on self-efficacy of adolescents with thalassemia major: A randomized controlled clinical trial
۴۱Effects of waterborne ZnO nanoparticles and Zn2+ions on the gills of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Bioaccumulation, histopathological and ultrastructural changes
۴۲One-pot Vilsmeier reagent-mediated multicomponent reaction: A direct synthesis of oxazolones and Erlenmeyer azlactones from carboxylic acids
۴۳Production of newfound alkaline phosphatases from marine organisms with potential functions and industrial applications
۴۴Penaeus vannamei protease stabilizing process of ZnS nanoparticles
۴۵Relativistic excited state binding energies and RMS radii of Λ -hypernuclei
۴۶Marine microbial L-asparaginase: Biochemistry, molecular approaches and applications in tumor therapy and in food industry
۴۷Exergy analysis and multiobjective optimization of a biomass gasification based multigeneration system
۴۸Escherichia Coliin Iran: An overview of antibiotic resistance: A review article
۴۹Prevalence of intestinal parasites in food handlers of Bandar Abbas, southern Iran
۵۰Acute toxicity, uptake, and elimination of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) using saltwater microcrustacean, Artemia franciscana
۵۱Relations between BV∗ (q; α) and λ∗ BVp classes of functions
۵۲Genetic linkage analysis of DFNB4, DFNB28, DFNB93 loci in autosomal recessive non-syndromic hearing loss: Evidence for digenic inheritance in GJB2 and GJB3 mutations
۵۳Gentamicin Loaded Zn2(bdc)2(dabco) Frameworks as Efficient Materials for Drug Delivery and Antibacterial Activity
۵۴Reducing Conservatism in an H∞ Robust State-Feedback Control Design of T-S Fuzzy Systems: A Nonmonotonic Approach
۵۵Feasibility assessment for installing Sea-wave Slot-cone Generator breakwater in the Iranian coasts of Persian Gulf and Oman Sea
۵۶Aspartic acid introduce the functional amine groups on the surface of superparamagnetic Fe(OH)3@Fe3O4 nanoparticles for efficient immobilization of Penaeus vannamei protease
۵۷Correction to: Optimization of cell/tissue culture of Linum persicum for production of lignans derivatives including Podophyllotoxin (Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), (2018), 133, 1, (51-61), 10.1007/s11240-017-1360-y)
۵۸Erratum to “Transport properties of pure and mixture of ionic liquids from new rough hard-sphere-based model” (Fluid Phase Equil. (2016) 429 (266–274) (S0378381216304381)(10.1016/j.fluid.2016.09.004))
۵۹Growth rate and biofilm formation ability of clinical and laboratory-evolved colistin-resistant strains of Acinetobacter baumannii
۶۰Thermostable marine microbial proteases for industrial applications: scopes and risks
۶۱Stabilisation of discrete-time polynomial fuzzy systems via a polynomial lyapunov approach
۶۲Synthesis, characterization, cytotoxicity, DNA binding and computational studies of an anionic palladium(II) complex derived from 8-hydroxyquinoline and 1,1-cyclobutanedicarboxylate
۶۳Penaeus vannamei protease activating mechanism of sulfhydryl reducing compounds
۶۴Organic and inorganic nano-Fe3O4: Alga Ulva flexuosa-based synthesis, antimicrobial effects and acute toxicity to briny water rotifer Brachionus rotundiformis
۶۵Use of Cu/Zn-superoxide dismutase tool for biomonitoring marine environment pollution in the Persian Gulf and the Gulf of Oman
۶۶Hot tensile deformation behavior of Mg-Zn-Al magnesium alloy tubes processed by severe plastic deformation
۶۷Preparation of zinc/iron layered double hydroxide intercalated by citrate anion for capturing Lead (II) from aqueous solution
۶۸Information Technology Resources, the Organizational Capability of Lean-Agile Manufacturing, and Business Performance
۶۹Microplastics contamination in molluscs from the northern part of the Persian Gulf
۷۰The Social and Cultural Construction of Burqa: The Case of Gheshm Island in Iran
۷۱Influence of radiofrequency electromagnetic fields on the fertility system: Protocol for a systematic review and meta-analysis
۷۲Preparation, characterization and Cr(VI) adsorption evaluation of NaOH-activated carbon produced from Date Press Cake; an agro-industrial waste.
۷۳Cartilage Tissue Engineering Via Icariin and Adipose-derived Stem Cells in Fibrin Scaffold.
۷۴The effects of water pipe smoking on birthweight: A population-based prospective cohort ‎study in the south of Iran.
۷۵Serogroups, subtypes and virulence factors of shiga toxin-producing
۷۶Prediction of safe driving Behaviours based on health belief model: the case of taxi drivers in Bandar Abbas, Iran.
۷۷Dual infections of two carbapenemase-producing
۷۸Marine microbial L-asparaginase: Biochemistry, molecular approaches and applications in tumor therapy and in food industry.
۷۹Allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with cystic fibrosis and non-cystic fibrosis bronchiectasis.
۸۰GABA dramatically improves glucose tolerance in streptozotocin-induced diabetic rats fed with high-fat diet
۸۱Major adverse cardiovascular event (MACE) after percutaneous coronary intervention in one-year follow-up study.
۸۲Fish consumption based on transtheoretical model among housewives.
۸۳The emerging use of bioluminescence in medical research
۸۴Dual infections of two carbapenemase-producing Acinetobacter baumannii clinical strains isolated from the same blood culture sample of a patient in Iran
۸۵Application of ZnO and TiO2 nanoparticles coated onto montmorillonite in the presence of H2O2 for efficient removal of cephalexin from aqueous solutions
۸۶Prediction of safe driving Behaviours based on health belief model: The case of taxi drivers in Bandar Abbas, Iran
۸۷Scoping literature review on the basic health benefit package and its determinant criteria
۸۸Status of theileriosis among herbivores in Iran: A systematic review and meta-analysis
۸۹Assessing quality of health services with the SERVQUAL model in Iran. A systematic review and meta-analysis
۹۰Socially-Optimal and Nash Pareto-Based Alternatives for Water Allocation under Uncertainty: an Approach and Application
۹۱Application of zeolites in aquaculture industry: a review
۹۲The odd log-logistic dagum distribution: Properties and applications La distribución odd log-logistica de dagum: Propiedades y aplicaciones
۹۳Thermoluminescence dosimetry of the dose received by scrotum and testes in radiotherapy of rectal cancer, compared to the point doses calculated by 3D-planning software
۹۴The effect of dry needling on spasticity, gait and muscle architecture in patients with chronic stroke: A case series study.
۹۵Anti-cancer Effects of Metformin: Recent Evidences for its Role in Prevention and Treatment of Cancer.
۹۶Factors involved in selecting the birth type among primiparous women.
۹۷Status of theileriosis among herbivores in Iran: A systematic review and meta-analysis.
۹۸Vitamin D status in coronary artery disease: association with IL-35 and TGF-β1 and disease severity.
۹۹Efficacy of Pre-Medication with Ibuprofen on Post-Operative Pain after Pulpotomy in Primary Molars.
۱۰۰A Survey of Managers' Access to Key Performance Indicators via HIS: The Case of Iranian Teaching Hospitals.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۵۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.