لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۰۷ مقاله شامل ۶۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sonochemical synthesis and characterization of new seven coordinated zinc, cadmium and mercury nitrate complexes: New precursors for nanostructure metal oxides.
۲Mild synthesis of a Zn(II) metal organic polymer and its hybrid with activated carbon: Application as antibacterial agent and in water treatment by using sonochemistry: Optimization, kinetic and isotherm study.
۳Synthesis of nanocomposites of iron oxide/gold (Fe3O4/Au) loaded on activated carbon and their application in water treatment by using sonochemistry: Optimization study.
۴Magnetic iron oxide/phenylsulfonic acid: A novel, efficient and recoverable nanocatalyst for green synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans under ultrasonic conditions.
۵Sonochemical-assisted synthesis of CuO/Cu2O/Cu nanoparticles as efficient photocatalyst for simultaneous degradation of pollutant dyes in rotating packed bed reactor: LED illumination and central composite design optimization.
۶Isotherms and kinetic study of ultrasound-assisted adsorption of malachite green and Pb2+ ions from aqueous samples by copper sulfide nanorods loaded on activated carbon: Experimental design optimization.
۷Optimization of process parameters for determination of trace Hazardous dyes from industrial wastewaters based on nanostructures materials under ultrasound energy.
۸Ultrasound assisted extraction of phenolic acids from broccoli vegetable and using sonochemistry for preparation of MOF-5 nanocubes: Comparative study based on micro-dilution broth and plate count method for synergism antibacterial effect.
۹Simultaneous removal of Cu2+ and Cr3+ ions from aqueous solution based on Complexation with Eriochrome cyanine-R and derivative spectrophotometric method
۱۰Comparative study of acid yellow 119 adsorption onto activated carbon prepared from lemon wood and ZnO nanoparticles loaded on activated carbon
۱۱Simultaneous formation of platinum-based nanocatalysts and degradation of dyes at oil/water interface: Comparative morphological and kinetic studies
۱۲Use of metal composite MOF-5-Ag2O-NPs as an adsorbent for the removal of Auramine O dye under ultrasound energy conditions
۱۳Preparation of chitosan functionalized end-capped Ag-NPs and composited with Fe3O4-NPs: Controlled release to pH-responsive delivery of progesterone and antibacterial activity against pseudomonas aeruginosa (PAO-1)
۱۴Enhancing of asphaltene adsorption onto Fe3O4 nanoparticles coated with metal-organic framework Mil-101 (Cr) for the inhibition of asphaltene precipitation
۱۵Investigation of the mechanical properties and degradability of a modified chitosan-based scaffold
۱۶Optimization of process parameters for determination of trace Hazardous dyes from industrial wastewaters based on nanostructures materials under ultrasound energy
۱۷CO2 capture by amine-based aqueous solution containing atorvastatin functionalized mesocellular silica foam in a counter-current rotating packed bed: Central composite design modeling
۱۸Isotherms and kinetic study of ultrasound-assisted adsorption of malachite green and Pb2+ ions from aqueous samples by copper sulfide nanorods loaded on activated carbon: Experimental design optimization
۱۹Sonochemical-assisted synthesis of CuO/Cu2O/Cu nanoparticles as efficient photocatalyst for simultaneous degradation of pollutant dyes in rotating packed bed reactor: LED illumination and central composite design optimization
۲۰Ultrasound assisted extraction of phenolic acids from broccoli vegetable and using sonochemistry for preparation of MOF-5 nanocubes: Comparative study based on micro-dilution broth and plate count method for synergism antibacterial effect
۲۱2.5D coupled FEM-SBFEM analysis of ground vibrations induced by train movement
۲۲Evaluation of the mechanical properties, in vitro biodegradability and cytocompatibility of natural chitosan/hydroxyapatite/nano-Fe3O4 composite
۲۳Monte Carlo simulation of magnetic properties of mixed spin (3/2, 1) ferromagnetic and ferrimagnetic disordered binary alloys with amorphous structure
۲۴Interpolating stabilized moving least squares (MLS) approximation for 2D elliptic interface problems
۲۵A new 1D manganese(II) coordination polymer with end-to-end azide bridge and isonicotinoylhydrazone Schiff base ligand: Crystal structure, Hirshfeld surface, NBO and thermal analyses
۲۶A facile and selective approach for enrichment of L-cysteine in human plasma sample based on zinc organic polymer: Optimization by response surface methodology
۲۷Magnetic iron oxide/phenylsulfonic acid: A novel, efficient and recoverable nanocatalyst for green synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans under ultrasonic conditions
۲۸Synthesis of nanocomposites of iron oxide/gold (Fe3O4/Au) loaded on activated carbon and their application in water treatment by using sonochemistry: Optimization study
۲۹Mild synthesis of a Zn(II) metal organic polymer and its hybrid with activated carbon: Application as antibacterial agent and in water treatment by using sonochemistry: Optimization, kinetic and isotherm study
۳۰Sonochemical synthesis and characterization of new seven coordinated zinc, cadmium and mercury nitrate complexes: New precursors for nanostructure metal oxides
۳۱Experimental and theoretical study of CO2 solubility under high pressure conditions in the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate
۳۲Application of the SPH method to breaking and undular tidal bores on a movable bed
۳۳Fabrication of water-compatible superparamagnetic molecularly imprinted biopolymer for clean separation of baclofen from bio-fluid samples: A mild and green approach
۳۴Magnetic based nanocomposite sorbent combination with ultrasound assisted for solid-phase microextraction of Azure II in water samples prior to its determination spectrophotometric
۳۵Simultaneous effects of electron-electron interactions, Rashba spin-orbit interaction and magnetic field on susceptibility of quantum dots
۳۶A simple approach for the sonochemical loading of Au, Ag and Pd nanoparticle on functionalized MWCNT and subsequent dispersion studies for removal of organic dyes: Artificial neural network and response surface methodology studies
۳۷Ultrasound-assisted extraction of antimicrobial compounds from Thymus daenensis and Silybum marianum: Antimicrobial activity with and without the presence of natural silver nanoparticles
۳۸A nonlinear eigenvalue optimization problem: Optimal potential functions
۳۹Structural, Magnetic and Microwave Properties of Nanocrystalline Ni-Co-Gd Ferrites
۴۰Thermodynamic Properties of a Double Ring-Shaped Quantum Dot at Low and High Temperatures
۴۱Synthesis and characterization of SnO2/(NH4)2-SnCl6 nanocomposites loaded on activated carbon and its application for adsorption of methylene Blue and Orange G
۴۲Synthesis and characterization of antibacterial chromium iron oxide nanoparticle-loaded activated carbon for ultrasound-assisted wastewater treatment
۴۳Application of novel copper organic material for facile microextraction of sodium valproate from human plasma samples: Experimental design optimization and isotherm study
۴۴Covalent bonding of magnetic Fe3O4 nanoparticles to aminopropyl-functionalized magnesium phyllosilicate clay: Synthesis and cytotoxic potential investigation
۴۵Application of 2-(benzyliminomethyl)-6-methoxy-4-(4-methoxyphenyl-azo)phenol in construction of ion-selective PVC membrane electrode for determination of copper (II) in mineral water sample
۴۶Ultrasound-accelerated synthesis of gold nanoparticles modified choline chloride functionalized graphene oxide as a novel sensitive bioelectrochemical sensor: Optimized meloxicam detection using CCD-RSM design and application for human plasma sample.
۴۷Ultrasound-assisted extraction of antimicrobial compounds from Thymus daenensis and Silybum marianum: Antimicrobial activity with and without the presence of natural silver nanoparticles.
۴۸Design a sensitive optical thin film sensor based on incorporation of isonicotinohydrazide derivative in sol-gel matrix for determination of trace amounts of copper (II) in fruit juice: Effect of sonication time on immobilization approach.
۴۹A simple approach for the sonochemical loading of Au, Ag and Pd nanoparticle on functionalized MWCNT and subsequent dispersion studies for removal of organic dyes: Artificial neural network and response surface methodology studies.
۵۰A comparative analysis of RAPD and ISSR markers for assessing genetic diversity in Iranian populations of Nigella sativa L.
۵۱Non-Covalent Supported of l-Proline on Graphene Oxide/Fe₃O₄ Nanocomposite: A Novel, Highly Efficient and Superparamagnetically Separable Catalyst for the Synthesis of Bis-Pyrazole Derivatives.
۵۲Investigation of the prevalence and causes and of legal abortion of teenage married mothers in Iran.
۵۳Carbon dots as absorbance promoter probes for detection of Cu(ii) ions in aqueous solution: central composite design approach.
۵۴Fabrication of water-compatible superparamagnetic molecularly imprinted biopolymer for clean separation of baclofen from bio-fluid samples: A mild and green approach.
۵۵Hydrophilic Multitemplate Molecularly Imprinted Biopolymers Based on a Green Synthesis Strategy for Determination of B-Family Vitamins.
۵۶Experimental study of heat transfer enhancement in the evaporator of single-effect absorption chiller using new different tube insert
۵۷A comparative analysis of RAPD and ISSR markers for assessing genetic diversity in Iranian populations of Nigella sativa L
۵۸Statistical optimization and modeling approach for azo dye decolorization: Combined effects of ultrasound waves and nanomaterial-based adsorbent
۵۹A compact UWB antenna design using rounded inverted L-shaped slots and beveled asymmetrical patch
۶۰Non-covalent supported of L-proline on Graphene Oxide/Fe3O4 Nanocomposite: A novel, highly efficient and superparamagnetically separable catalyst for the synthesis of bis-pyrazole derivatives
۶۱Hyers-Ulam stability of set-valued functional equations: A fixed point approach
۶۲A Novel One-pot Protocol for Silica Sodium Carbonate-Catalyzed Synthesis of Pyrano[2,3-h]coumarins
۶۳Design a sensitive optical thin film sensor based on incorporation of isonicotinohydrazide derivative in sol–gel matrix for determination of trace amounts of copper (II) in fruit juice: Effect of sonication time on immobilization approach
۶۴Ultrasonically synthesis of Mn- and Cu- @ ZnS-NPs-AC based ultrasound assisted extraction procedure and validation of a spectrophotometric method for a rapid preconcentration of Allura Red AC (E129) in food and water samples
۶۵Denting the oil pipelines by a rigid cylindrical indenter with conical nose by the numerical and experimental analyses
۶۶Application of artificial neural network for comparison and modeling of the ultrasonic and stirrer assisted removal of anionic dye using activated carbon supported with nanostructure material
۶۷In vitro curcumin delivery and antibacterial activity of RuS2 and RuO2 nanoparticles loaded chitosan biopolymer
۶۸Copper(I) complex covalently anchored on graphene oxide as an efficient and recyclable catalyst for Sonogashira reaction
۶۹Surface tension of refrigerant mixtures: Integral equation method
۷۰Estimation of genetic parameters of first lactation test-day milk yield using random regression models in Iranian holstein cows
۷۱Terahertz resonance fluorescence and squeezing in quantum dots: Effects of external electric field and dimension
۷۲Experimental study of sodium chloride aqueous solution effect on the kinetic parameters of carbon dioxide hydrate formation in the presence/absence of magnetic field
۷۳Polymerization of graphene oxide nanosheet by using of aminoclay: Electrocatalytic activity of its platinum nanohybrids
۷۴Facile synthesis of PtSnZn nanosheet thin film at oil–water interface by use of organometallic complexes: An efficient catalyst for methanol oxidation and p-nitrophenol reduction reactions
۷۵Flow patterns and heat transfer of oil-water two-phase upward flow in vertical pipe
۷۶Sonophotocatalytic treatment of diazinon using visible light-driven Ce:Cu-1,4-BDOAH2 photocatalyst in a batch-mode process: Response surface methodology and optimization
۷۷Effect of temperature and water potential on Carthamus tinctorius L. seed germination: Quantification of the cardinal temperatures and modeling using hydrothermal time
۷۸A risk-based multi-objective model for optimal placement of sensors in water distribution system
۷۹Performance and tibia characteristics of broilers fed diets containing raw or treated oak acorn (Quercus brantii Lindl)
۸۰Zinc oxide nanorod-loaded activated carbon for ultrasound-assisted adsorption of safranin O: Central composite design and genetic algorithm optimization
۸۱Existence and convergence theorems for Bregman best proximity points in reflexive Banach spaces
۸۲A green eco approach toward the synthesis of novel 4-iminoquinoline derivatives using Brønsted acid nanocatalysts
۸۳Corrosion Resistance of Montmorillonite-Modified Dense Concretes
۸۴Ultrasound-accelerated synthesis of gold nanoparticles modified choline chloride functionalized graphene oxide as a novel sensitive bioelectrochemical sensor: Optimized meloxicam detection using CCD-RSM design and application for human plasma sample
۸۵The effect of different iron concentrations on lead accumulation in hydroponically grown Matthiola flavida Boiss
۸۶Hydrophilic Multitemplate Molecularly Imprinted Biopolymers Based on a Green Synthesis Strategy for Determination of B-Family Vitamins
۸۷Kramers-Kronig method for determination of optical properties of PZT nanotubes fabricated by sol-gel method and porous anodic alumina with high aspect ratio
۸۸Simultaneous Effects of Impurity and Electric Field on Entropy Behavior in Double Cone-Like Quantum Dot
۸۹New organic dyes with diphenylamine core for dye-sensitized solar cells
۹۰Electromagnetically induced transparency in a quantum pseudo-dot with spin–orbit interaction
۹۱Reaction of allyl bromide with cyclometallated platinum(II) complexes: Unusual kinetic behavior and a novel case of methyl and allyl C-C bond reductive elimination
۹۲Stress and strain effects on the electronic structure and optical properties of ScN monolayer
۹۳Correction to: Optimization of cell/tissue culture of Linum persicum for production of lignans derivatives including Podophyllotoxin (Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), (2018), 133, 1, (51-61), 10.1007/s11240-017-1360-y)
۹۴Experimental and Theoretical Investigations of Lateral Indentation Process on Thin-Walled Quadrangular Metal Columns by Solid Cylindrical Indenter
۹۵A convenient approach for the synthesis of various derivatives of pyrazolo[1,2-b]phthalazinediones in the presence of an efficient supported basic ionic liquid at ambient temperature and solvent-free media
۹۶Thermomechanical Creep Analysis of FGM Thick Cylindrical Pressure Vessels with Variable Thickness
۹۷A new silver (I) ions optical sensor based on nanoporous thin films of sol–gel by rose bengal dye
۹۸Effect of potential attraction term on surface tension of ionic liquids
۹۹Investigation of the prevalence and causes and of legal abortion of teenage married mothers in Iran
۱۰۰Incorporating source rupture characteristics into the near-fault pulse prediction model

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.