لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه یزد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه یزد در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۳۶ مقاله شامل ۴۲۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۶۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Modification of wool protein fiber with plasma and dendrimer: Effects on dyeing with cochineal
۲Investigation of physical models accuracy optimized by PSO for determining low-velocity impact behavior of warp-knitted spacer fabrics
۳Numerical investigation of parameters influencing debonding of FRP sheets in shear-strengthened beams
۴Classification of facility layout problems: a review study
۵Introducing a novel method based on the imperialistic competitive algorithm to determine fluorine intermolecular potential from ab initio calculations and calculation of some properties via MD simulations
۶Designing an economic rectifying sampling plan in the presence of two markets
۷Transcriptome profiling of fully open flowers in a frost-tolerant almond genotype in response to freezing stress
۸A New Range-Free and Storage-Efficient Localization Algorithm Using Neural Networks in Wireless Sensor Networks
۹Investigating the different conditions on solution processed MoOx thin film in long lifetime fluorescent polymer light emitting diodes
۱۰Prediction of deformation behavior of interlock knitted fabrics in different directions using FEM method
۱۱A wide review on exponentiality tests and two competitive proposals with application on reliability
۱۲Nicotinium methane sulfonate (NMS): A bio-renewable protic ionic liquid and bi-functional catalyst for synthesis of 2-amino-3-cyano pyridines
۱۳Manganese porphyrin immobilized on magnetic MCM-41 nanoparticles as an efficient and reusable catalyst for alkene oxidations with sodium periodate
۱۴Interference optimization for multicast and broadcast traffics in multi-radio multi-channel WMNs equipped with directional antennas
۱۵Optimum design of 3D reinforced concrete frames using DMPSO algorithm
۱۶The effect of cement and reclaimed asphalt pavement on the mechanical properties of stabilized base via full-depth reclamation
۱۷Performance analysis of a wind tower in combination with an underground channel
۱۸Seismic Fragility Assessment of Asymmetric Structures Supported on TCFP Bearings Subjected to Near-field Earthquakes
۱۹Enhanced performance of label-free electrochemical immunosensor for carbohydrate antigen 15-3 based on catalytic activity of cobalt sulfide/graphene nanocomposite
۲۰Introducing and optimizing a novel mesh for simulating knitted fabric
۲۱Reflectance-yarn geometry relation of false-twist textured olive hue poly(ethylene terephthalate) mass dyed yarn in visible–near-infrared region
۲۲The design of a reliable and robust hierarchical health service network using an accelerated Benders decomposition algorithm
۲۳New efficient hybrid candlestick technical analysis model for stock market timing on the basis of the Support Vector Machine and Heuristic Algorithms of Imperialist Competition and Genetic
۲۴Corrosion resistance of Fe77Mo5P9C7.5B1.5 in-situ metallic glass matrix composites
۲۵Nonlinear vibration of in-extensional rotating shaft under electromagnetic load
۲۶An iterative technique for the numerical solution of nonlinear stochastic Itô –Volterra integral equations
۲۷Theoretical study on the kinetics of the reaction of C2H with C2H2
۲۸Correction to: Transcriptome profiling of fully open flowers in a frost-tolerant almond genotype in response to freezing stress (Molecular Genetics and Genomics, (2018), 293, 1, (151-163), 10.1007/s00438-017-1371-8)
۲۹Monitoring the protective ability of thymoquinone mixture with p-cymene against bovine serum albumin (BSA) glycation: MCR-ALS analysis based on combined spectroscopic and electrochemical methods
۳۰A meshless method for solving the time fractional advection–diffusion equation with variable coefficients
۳۱Mixed mode cracks in annular planes of cylindrical orthotropy subjected to inplane loading
۳۲QSAR modelling using combined simple competitive learning networks and RBF neural networks.
۳۳A new composite consisting of electrosynthesized conducting polymers, graphene sheets and biosynthesized gold nanoparticles for biosensing acute lymphoblastic leukemia.
۳۴New insights into the efficiency of thymol synergistic effect with p-cymene in inhibiting advanced glycation end products: A multi-way analysis based on spectroscopic and electrochemical methods in combination with molecular docking study.
۳۵A combined Fisher and Laplacian score for feature selection in QSAR based drug design using compounds with known and unknown activities.
۳۶Development of a practical high frequency brain–computer interface based on steady-state visual evoked potentials using a single channel of EEG
۳۷A hybrid approach to achieve organizational agility: An empirical study of a food company
۳۸A comprehensive evaluation of hydrogen production from photovoltaic power station
۳۹Investigation of Methanol Behavior at the Designed Electrochemical Sensor based on Ni(II) Complex and Graphene Nanosheets
۴۰Nano-γ-Al2O3/SbCl5: An efficient catalyst for the synthesis of 2,3-dihydroperimidines
۴۱Riesz fuzzy normed spaces and stability of a lattice preserving functional equation
۴۲Accelerated cuckoo optimization algorithm for capacitated vehicle routing problem in competitive conditions
۴۳Coexistence of paramagnetism and ferromagnetism in Fe-TiO2 nanoparticle
۴۴Estimation of parameters for the Marshall–Olkin generalized exponential distribution based on complete data
۴۵Electrosynthesis of cinnamic acid by electrocatalytic carboxylation of phenylacetylene in the presence of [NiII(Me4-NO2Bzo[15]tetraeneN4)] complex: An EC′CCC′C mechanism
۴۶A decision support system for stakeholder management during different project phases considering stakeholders' personality types and available resources (the case of behsama web-based information system)
۴۷Nickel nitride nanoparticles as efficient electrocatalyst for effective electro-oxidation of ethanol and methanol in alkaline media
۴۸A 3-D Dispersive Time-Domain Meshless Formulation for Frequency-Dependent Materials
۴۹Modified dispersive liquid-phase microextraction based on sequential injection solidified floating organic drop combined with HPLC for the determination of phenobarbital and phenytoin
۵۰A new composite consisting of electrosynthesized conducting polymers, graphene sheets and biosynthesized gold nanoparticles for biosensing acute lymphoblastic leukemia
۵۱Synthesis and identification of nicotinium sulfate (3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine:H2SO4) from tobacco-extracted nicotine: A protic ionic liquid and biocompatible catalyst for selective acetylation of amines
۵۲On the p-schur property of banach spaces
۵۳A note on the relation between categories and hyperstructures
۵۴Stability of preserving lattice cubic functional equation in Menger probabilistic normed Riesz spaces
۵۵Finite time ruin probability and structural density properties in the presence of dependence in insurance risk model
۵۶Multipliers for von Neumann–Schatten Bessel sequences in separable Banach spaces
۵۷Feasibility of using wind turbines for renewable hydrogen production in Firuzkuh, Iran
۵۸Relativistic excited state binding energies and RMS radii of Λ -hypernuclei
۵۹Hollow fibre-supported graphene oxide nanosheets modified with a deep eutectic solvent to be used for the solid-phase microextraction of silver ions
۶۰Designing and fabrication of a novel sensitive electrochemical aptasensor based on poly (L-glutamic acid)/MWCNTs modified glassy carbon electrode for determination of tetracycline
۶۱Dyeing of recycled Poly(lactic acid) fibers from disposable packages flake with low energy consumption and effluent
۶۲Investigation of the optimal location design of a hybrid wind-solar plant: A case study
۶۳Evaluation of genetic diversity and population structure of Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii in Iran
۶۴Relationship between vegetation types, soil and topography in southern forests of Iran
۶۵DEM simulations to study the effects of the ground surface geometry on dip-slip faulting through granular soils
۶۶Prediction of the thickness loss and recovery of cut-pile carpets imposed to UV exposure and wear using polynomial regression method
۶۷Impedimetric PSA aptasensor based on the use of a glassy carbon electrode modified with titanium oxide nanoparticles and silk fibroin nanofibers
۶۸Improving EMI shielding effectiveness and dielectric properties of polyaniline-coated polyester fabric by effective doping and redoping procedures
۶۹Development of wearable rectangular textile antenna and investigation of its performance under bent condition at different angles
۷۰In Silico Engineering Towards Enhancement of Bap–VHH Monoclonal Antibody Binding Affinity
۷۱Synthesis and Characterization of a Novel Ligand and Spectroscopic Study of the Formation of its Complexes with Different Cations and Their Sensory Characteristics
۷۲Electrochemical immunosensor for the breast cancer marker CA 15–3 based on the catalytic activity of a CuS/reduced graphene oxide nanocomposite towards the electrooxidation of catechol
۷۳The impact of Fermi motion on the heavy quarkonia fragmentation using the light-cone wave function
۷۴QSAR modelling using combined simple competitive learning networks and RBF neural networks
۷۵One-pot synthesis of five substituted tetrahydropyridines using nano-Al2O3/BF3/Fe3O4 as a highly efficient nano-catalyst
۷۶Entanglement Dynamics of Linear and Nonlinear Interaction of Two Two-Level Atoms with a Quantized Phase-Damped Field in the Dispersive Regime
۷۷Ab-initio calculation of the γ-surface and cleavage energy in the B2 FeCo intermetallic compound
۷۸Investigation of wind farm location planning by considering budget constraints
۷۹A combined Fisher and Laplacian score for feature selection in QSAR based drug design using compounds with known and unknown activities
۸۰Robust nonlinear control schemes for finite-time tracking objective of a 5-DOF robotic exoskeleton
۸۱A cellular automata-based multi-stage secret image sharing scheme
۸۲New insights into the efficiency of thymol synergistic effect with p-cymene in inhibiting advanced glycation end products: A multi-way analysis based on spectroscopic and electrochemical methods in combination with molecular docking study
۸۳Directive electromagnetic radiation of a line source scattered by a PEMC cylinder coated with anisotropic media
۸۴Fe3O4@FeSO4-MCM-41 Nanoparticles and Reusable Catalyst for the Synthesis of Quinoxalines in Solvent-free Conditions
۸۵Dynamic crack propagation in plates weakened by inclined cracks: an investigation based on peridynamics
۸۶A new model for evaluation of cavity shape and volume during Underground Coal Gasification process
۸۷On the distance from a matrix polynomial to matrix polynomials with some prescribed eigenvalues
۸۸Parameter estimation of an SMA actuator model using an extended Kalman filter
۸۹Microstructural and phase evolutions: Their dependent mechanical and magnetic properties in a Fe-based amorphous alloy during annealing process
۹۰Synthesis of 2-amino-4-(4-(methylamino)phenyl)-6-phenylnicotinonitrile as a new additive for the passivation of the TiO2 surface and retarding recombination in dye-sensitized solar cells
۹۱Comparison of GA-Optimized Viscoelastic Models for the Characterization of Compression Behavior of Warp-Knitted Spacer Fabrics
۹۲A Metamaterial Absorber with a New Compact Unit Cell
۹۳Temperature controlled liquid-liquid microextraction combined with HPLC for the simultaneous determination of diazinon and fenitrothion in water and fruit juice samples.
۹۴Cadmium telluride quantum dots induce apoptosis in human breast cancer cell lines.
۹۵Land surface temperature estimating in urbanized landscapes using artificial neural networks.
۹۶Structural and optical investigations on Eu3+ doped fluorophosphate glass and nano glass-ceramics
۹۷An electrochemical immunosensor based on poly p-phenylenediamine and graphene nanocomposite for detection of neuron-specific enolase via electrochemically amplified detection
۹۸Application of the ghost fluid lattice Boltzmann method to moving curved boundaries with constant temperature or heat flux conditions
۹۹The effect of agarose content on the morphology, phase evolution, and magnetic properties of CoFe2O4 nanoparticles prepared by sol-gel autocombustion method
۱۰۰Preparation and application of AgNPs/SWCNTs nanohybrid as an electroactive label for sensitive detection of miRNA related to lung cancer

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۳۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.