لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال ۱۳۹۷ کلا ۸۷ مقاله شامل ۷۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Production, properties, and applications of solid self-emulsifying delivery systems (S-SEDS) in the food and pharmaceutical industries
۲Spatial variation and probabilistic risk assessment of exposure to fluoride in drinking water.
۳Bioaccumulation of trace metals in banded Persian bamboo shark (Chiloscyllium arabicum) from the Persian Gulf: A food safety issue.
۴Non-enzymatic voltammetric glucose sensor made of ternary NiO/Fe3O4-SH/para-amino hippuric acid nanocomposite
۵Screening of the alterations in qualitative characteristics of grape under the impacts of storage and harvest times using artificial neural network
۶Molecular study of wound healing after using biosynthesized BNC/Fe
۷Phytochemical Study of Salvia leriifolia Roots: Rearranged Abietane Diterpenoids with Antiprotozoal Activity.
۸Expression of Pluripotency Markers, SOX2 and OCT4, in Pterygium Development.
۹The Effects of Probiotic Honey Consumption on Metabolic Status in Patients with Diabetic Nephropathy: a Randomized, Double-Blind, Controlled Trial.
۱۰In vitro molecular study of wound healing using biosynthesized bacteria nanocellulose/silver nanocomposite assisted by bioinformatics databases.
۱۱Carboxymethyl cellulose-agar biocomposite film activated with summer savory essential oil as an antimicrobial agent.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.