لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۶۲ مقاله شامل ۳۳۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Experimental investigation of temperature rise in bone drilling with cooling: A comparison between modes of without cooling, internal gas cooling, and external liquid cooling.
۲Synthesis and characterization of polysulfone/graphene oxide nano-composite membranes for removal of bisphenol A from water.
۳Synthesis and characterization of Ag doped ZnS quantum dots for enhanced photocatalysis of Strychnine asa poison: Charge transfer behavior study by electrochemical impedance and time-resolved photoluminescence spectroscopy.
۴Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancer.
۵Colorimetric immunocapture loop mediated isothermal amplification assay for detection of Impatiens necrotic spot virus (INSV) by GineFinder™ dye
۶Characterization of Untreated and Alkaline-Treated Salago Fibers (Genus Wikstroemia Spp.)
۷Transcriptome profiling of fully open flowers in a frost-tolerant almond genotype in response to freezing stress
۸An autonomic resource provisioning approach for service-based cloud applications: A hybrid approach
۹Synthesis and characterization of polysulfone/graphene oxide nano-composite membranes for removal of bisphenol A from water
۱۰Applying SVM framework for modeling of CO2 solubility in oil during CO2 flooding
۱۱Trans-esterification of waste cooking oil with methanol by electrolysis process using KOH
۱۲A comparison of performance of several artificial intelligence methods for predicting the dynamic viscosity of TiO2/SAE 50 nano-lubricant
۱۳Correction to: Transcriptome profiling of fully open flowers in a frost-tolerant almond genotype in response to freezing stress (Molecular Genetics and Genomics, (2018), 293, 1, (151-163), 10.1007/s00438-017-1371-8)
۱۴Novel mutant of Escherichia coli asparaginase II to reduction of the glutaminase activity in treatment of acute lymphocytic leukemia by molecular dynamics simulations and QM-MM studies.
۱۵Climate and environmental factors affecting the incidence of cutaneous leishmaniasis in Isfahan, Iran.
۱۶Low resilience to stress is associated with candidate gene expression alterations in the dopaminergic signalling pathway.
۱۷Is Nociception Mechanism Altered in Offspring of Morphine- Abstinent Rats?
۱۸MAML1 and TWIST1 co-overexpression promote invasion of head and neck squamous cell carcinoma.
۱۹Chemometric simultaneous determination of Sofosbuvir and Ledipasvir in pharmaceutical dosage form.
۲۰Fabrication and characterization of highly porous barium titanate based scaffold coated by Gel/HA nanocomposite with high piezoelectric coefficient for bone tissue engineering applications.
۲۱Optimization of Solvent Terminated Dispersive Liquid-Liquid Microextraction of Copper Ions in Water and Food Samples Using Artificial Neural Networks Coupled Bees Algorithm.
۲۲The application of artificial neural networks and support vector regression for simultaneous spectrophotometric determination of commercial eye drop contents.
۲۳Isolation of recombinant Hepatitis B surface antigen with antibody-conjugated superparamagnetic Fe
۲۴Low resilience to stress is associated with candidate gene expression alterations in the dopaminergic signalling pathway
۲۵MAML1 and TWIST1 co-overexpression promote invasion of head and neck squamous cell carcinoma
۲۶[3+2] cycloaddition reaction between CF3-substituted thiocarbonyl ylides and thioketones: Exploration of regioselectivity and mechanistic aspects using Molecular Electron Density Theory
۲۷Carnosine-graphene oxide conjugates decorated with hydroxyapatite as promising nanocarrier for ICG loading with enhanced antibacterial effects in photodynamic therapy against Streptococcus mutans.
۲۸On modeling of bitumen/n-tetradecane mixture viscosity: Application in solvent-assisted recovery method
۲۹Novel X- and Y-substituted heterofullerenes X4Y4C12 developed from the nanocage C20, where X = B, Al, Ga, Si and Y = N, P, As, Ge: a comparative investigation on their structural, stability, and electronic properties at DFT
۳۰Binuclear paddle-wheel platinum(II) and platinum(III) complexes containing 4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol ligand: Synthesis, X-ray studies, and spectroscopic characterization
۳۱Seismic Hazard Assessment at Esfaraen‒Bojnurd Railway, North‒East of Iran
۳۲Aminated-Fe3O4 nanoparticles filled chitosan/PVA/PES dual layers nanofibrous membrane for the removal of Cr(VI) and Pb(II) ions from aqueous solutions in adsorption and membrane processes
۳۳Effects of an extreme flood on river morphology (case study: Karoon River, Iran)
۳۴Structure, stability, and electronic properties of AlP nanocages evolved from the world's smallest caged fullerene C20: A computational study at DFT
۳۵Flood susceptibility assessment in Hengfeng area coupling adaptive neuro-fuzzy inference system with genetic algorithm and differential evolution
۳۶Electrospun biocompatible poly (ε-caprolactonediol)-based polyurethane core/shell nanofibrous scaffold for controlled release of temozolomide
۳۷Developing a New Method for the Architectural Design Process: An Experimental Study Using Found-Object Art in the Design Studio
۳۸Alterations of the human gut Methanobrevibacter smithii as a biomarker for inflammatory bowel diseases.
۳۹First detection of human hepegivirus-1 (HHpgV-1) in Iranian patients with hemophilia.
۴۰Diverse Assemblage of Ediacaran fossils from Central Iran.
۴۱Tuning the field emission and electronic properties of silicon nanocones by Al and P doping: DFT studies.
۴۲Fabrication of long-acting insulin formulation based on poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) nanoparticles: preparation, optimization, characterization, and in vitro evaluation.
۴۳Time estimation and beta segregation: An EEG study and graph theoretical approach.
۴۴RAPD PCR Profile, Antibiotic Resistance, Prevalence of
۴۵A new multi-objective distributed fuzzy clustering algorithm for wireless sensor networks with mobile gateways
۴۶A novel continuous magnetic nano-Fe3O4/perlite fixed bed reactor for catalytic wet peroxide oxidation of dyes: reactor structure
۴۷Fabrication of long-acting insulin formulation based on poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) nanoparticles: preparation, optimization, characterization, and in vitro evaluation
۴۸Assessment of heavy metal pollution and ecological risk in marine sediments (A case study: Persian Gulf)
۴۹Influence of Quantum Effects on the Magnetic Field Behavior in Overdense Plasma
۵۰The comparison of selenium and lead accumulation between contaminated muddy and sandy sediments from four estuaries along the Persian Gulf: effect of grain size.
۵۱FSI simulation of CSF hydrodynamic changes in a large population of non-communicating hydrocephalus patients during treatment process with regard to their clinical symptoms.
۵۲A detailed structural study of cytotoxicity effect of ionic liquids on the leukemia rat cell line IPC-81 by three dimensional quantitative structure toxicity relationship.
۵۳Characteristics of Occupational Injuries in a Pharmaceutical Company in Iran.
۵۴Doxorubicin hydrochloride - Loaded electrospun chitosan/cobalt ferrite/titanium oxide nanofibers for hyperthermic tumor cell treatment and controlled drug release.
۵۵The prevalence of quinolone resistance genes of A, B, S in Escherichia coli strains isolated from three major hospitals in Tehran, Iran.
۵۶Voltammetric determination of 4-nitrophenol using a glassy carbon electrode modified with a gold-ZnO-SiO
۵۷Mounting evidence validates Ursolic Acid directly activates SIRT1: A powerful STAC which mimic endogenous activator of SIRT1.
۵۸Use of continuous wavelet transform approach for simultaneous quantitative determination of multicomponent mixture by UV-Vis spectrophotometry.
۵۹The effect of CA1 dopaminergic system on amnesia induced by harmane in mice.
۶۰Relation of morphological changes in the brain and spinal cord and disease symptoms with CSF hydrodynamic changes in Chiari I patients.
۶۱Investigating the effect of MgO and CeO
۶۲Factors affecting strategic plan implementation using interpretive structural modeling (ISM).
۶۳Potential risk of mercury to human health in three species of fish from the southern Caspian Sea.
۶۴Electrospun composite PLLA/Oyster shell scaffold enhances proliferation and osteogenic differentiation of stem cells.
۶۵The wide distribution of an extremely thermoacidophilic microorganism in the copper mine at ambient temperature and under acidic condition and its significance in bioleaching of a chalcopyrite concentrate.
۶۶Thermal analysis of the dentine tubule under hot and cold stimuli using fluid-structure interaction simulation.
۶۷Correction to: The effect of CA1 dopaminergic system on amnesia induced by harmane in mice.
۶۸Comparative antibacterial effects of cellulose nanofiber, chitosan nanofiber, chitosan/cellulose combination and chitosan alone against bacterial contamination of Iranian banknotes.
۶۹Barriers for Implementation and Use of Health Information Systems from the Physicians' Perspectives.
۷۰Formation of 6-, 8- and 10-Shogaol in Ginger through Application of Different Drying Methods: Altered Antioxidant and Antimicrobial Activity.
۷۱Capability assessment and tourism development model verification of Haraz watershed using analytical hierarchy process (AHP).
۷۲Pasteurella multocida inactivated with ferric chloride and adjuvanted with bacterial DNA is a potent and efficacious vaccine in Balb/c mice.
۷۳Evaluation of TRIM5 and TRIM22 polymorphisms on treatment responses in Iranian patients with chronic hepatitis C virus infection.
۷۴Effect of drilling direction and depth on thermal necrosis during tibia drilling: An in vitro study.
۷۵Organochlorine pesticides in two fish species from the southern Caspian Sea.
۷۶Alpha-Mangostin-Rich Extracts from Mangosteen Pericarp: Optimization of Green Extraction Protocol and Evaluation of Biological Activity.
۷۷Investigation of cutting quality and surface roughness in abrasive water jet machining of bone.
۷۸A comprehensive multi-criteria decision making-based land capability assessment for municipal solid waste landfill sitting.
۷۹Evaluation of the effect of soluble polysaccharides of palm kernel cake as a potential prebiotic on the growth of probiotics.
۸۰Diagnosis of Alzheimer's disease using resting-state fMRI and graph theory.
۸۱Paracrine mechanisms involved in mesenchymal stem cell differentiation into cardiomyocytes.
۸۲Cytotoxic effect of pyocyanin on human pancreatic cancer cell line (Panc-1).
۸۳Investigating the role of internal layout of magnetic field-generating equipment on workers' exposure at power substations.
۸۴Incorporation of magnetic NaX zeolite/DOX into the PLA/chitosan nanofibers for sustained release of doxorubicin against carcinoma cells death in vitro.
۸۵Effect of zero-valent iron/starch nanoparticle on nitrate removal using MD simulation.
۸۶Molecular dynamics studies of polysaccharide carrier based on starch in dental cavities.
۸۷Optimization and modeling of simultaneous ultrasound-assisted adsorption of ternary dyes using copper oxide nanoparticles immobilized on activated carbon using response surface methodology and artificial neural network.
۸۸Correlation between SALL4 stemness marker and bone morphogenetic protein signaling genes in esophageal squamous cell carcinoma.
۸۹Challenges of Edible Oils From Farm to Industry: Views of Stakeholders.
۹۰MSI-L/EMAST is a predictive biomarker for metastasis in colorectal cancer patients.
۹۱Preparation and characterization of a new sawdust/MNP/PEI nanocomposite and its applications for removing Pb (II) ions from aqueous solution.
۹۲The combined effects of ethanolic extract of

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۶۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.