لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۳۳ مقاله شامل ۳۴۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۶۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A novel synthesis of a new thorium (IV) metal organic framework nanostructure with well controllable procedure through ultrasound assisted reverse micelle method.
۲Effect of chronic stress on capsaicin-induced dental nociception in a model of pulpitis in rats.
۳Phytochemical components, total phenol and mineral contents and antioxidant activity of six major medicinal plants from Rayen, Iran.
۴Modification of wool protein fiber with plasma and dendrimer: Effects on dyeing with cochineal
۵A hierarchical algorithm for vehicle license plate localization
۶Phytochemical components, total phenol and mineral contents and antioxidant activity of six major medicinal plants from Rayen, Iran
۷Biochemical and Histopathological Evidence on Beneficial Effects of Standardized Extract from Tragopogon graminifolius as a Dietary Supplement in Fatty Liver: Role of Oxidative Stress
۸Convenient regioselective reaction in presence of H3PW12O40: synthesis and characterization of pyrazolo[3,4-b]quinoline-3,5-diones
۹Comparative gene set enrichment analysis (GSEA) of the embryonic stem cell (ES) gene signatures in canine and human osteosarcoma
۱۰Energy and exergy investigation of a carbon dioxide direct-expansion geothermal heat pump
۱۱A recursive method for constructing doubly stochastic matrices and inverse eigenvalue problem
۱۲Flutter and divergence instability of supported piezoelectric nanotubes conveying fluid
۱۳Modelling of dam failure-induced flows over movable beds considering turbulence effects
۱۴Polymer coated magnetite-based magnetorheological fluid and its potential clean procedure applications to oil production
۱۵Effect of chronic stress on capsaicin-induced dental nociception in a model of pulpitis in rats
۱۶Long-term evaluation of water quality parameters of the Karoun River using a regression approach and the adaptive neuro-fuzzy inference system
۱۷A low-voltage low-power capacitive-feedback voltage controlled oscillator
۱۸Development of a direct time integration method based on Bezier curve and 5th-order Bernstein basis function
۱۹Conventional and advanced exergy analysis of solar flat plate air collectors
۲۰Thermodynamic investigation of a semi-open air, humidification dehumidification desalination system using air and water heaters
۲۱On dynamics of nanotubes conveying nanoflow
۲۲Assessment of dynamic increase factor for progressive collapse analysis of RC structures
۲۳Inverse Estimation of Main Parameters of Spectral Line-Based Weighted Sum of Gray Gases Model with Few Gray Gases to Simulate the Radiation in Nongray Media
۲۴On finitely generated module whose first nonzero fitting ideal is maximal
۲۵Solar Rankine Cycle (SRC) powered by Linear Fresnel solar field and integrated with Multi Effect Desalination (MED) system
۲۶A novel synthesis of a new thorium (IV) metal organic framework nanostructure with well controllable procedure through ultrasound assisted reverse micelle method
۲۷Effect of process control agent on the structural and magnetic properties of nano/amorphous Fe0.7Nb0.1Zr0.1Ti0.1 powders prepared by high energy ball milling
۲۸On quaternionic numerical ranges with respect to nonstandard involutions
۲۹Giant magneto-optical Kerr rotation, quality factor and figure of merit in cobalt-ferrite magnetic nanoparticles doped in silica matrix as the only defect layer embedded in magnetophotonic crystals
۳۰A novel two-stage structure for coordination of energy efficiency and demand response in the smart grid environment
۳۱The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model
۳۲Theoretical study on the kinetics of the reaction of C2H with C2H2
۳۳Synthesis of polysubstituted 2-azetidinones via in situ generation of a vanillinyl ketene and electrocyclic reaction of the corresponding zwitterionic intermediate
۳۴Green Synthesis of Pd Nanoparticles Supported on Magnetic Graphene Oxide by Origanum vulgare Leaf Plant Extract: Catalytic Activity in the Reduction of Organic Dyes and Suzuki–Miyaura Cross-Coupling Reaction
۳۵Multi-layer Functionalized Poly(2-vinylpyridinium) Ionic Liquid Immobilized on Magnetic Nanoparticles: Highly Recoverable and Magnetically Separable Brønsted Acid Catalyst
۳۶Interaction of photosynthetic pigments with single-walled carbon nanotube (15, 15): a molecular dynamics study
۳۷Subset Modeling Basis ANFIS for Prediction of the Reference Evapotranspiration
۳۸The effect of calcination conditions on structural and magnetic behavior of bismuth ferrite synthesized by co-precipitation method
۳۹Patriarchy as a contextual and gendered pathway to crime: a qualitative study of Iranian women offenders
۴۰An innovative paradigm of methods in microRNAs detection: highlighting DNAzymes, the illuminators.
۴۱A novel sorbent based on carbon nanotube/amino-functionalized sol-gel for the headspace solid-phase microextraction of α-bisabolol from medicinal plant samples using experimental design.
۴۲Long-term evaluation of water quality parameters of the Karoun River using a regression approach and the adaptive neuro-fuzzy inference system.
۴۳Risk factors for anthroponotic cutaneous leishmaniasis in unresponsive and responsive patients in a major focus, southeast of Iran.
۴۴Central microinjection of phytohormone abscisic acid changes feeding behavior, decreases body weight, and reduces brain oxidative stress in rats.
۴۵The use of functionally graded dental crowns to improve biocompatibility: a finite element analysis.
۴۶Histomorphometric evaluation of mice testicular tissue following short- and long-term effects of lipopolysaccharide-induced endotoxemia.
۴۷Preparation and characterization of biocompatible silver nanoparticles using pomegranate peel extract.
۴۸Correction to: Burst Out of the Dead Land by the Help of Spirituality: A Case Study of Living with Blindness and Cancer.
۴۹Apelin-13 ameliorates cognitive impairments in 6-hydroxydopamine-induced substantia nigra lesion in rats.
۵۰LncRNA and mRNA integration network reconstruction reveals novel key regulators in esophageal squamous-cell carcinoma.
۵۱The effects of 10-week core stability training on balance in women with Multiple Sclerosis according to Expanded Disability Status Scale: a single-blinded randomized controlled trial.
۵۲Physiological Equivalent Temperature Index and mortality in Tabriz (The northwest of Iran).
۵۳Biochemical characterization of a novel cold-active, halophilic and organic solvent-tolerant lipase from B. licheniformis KM12 with potential application for biodiesel production.
۵۴Application of silica coated magnetite nanoparticles modified with Cu(I)-neocuproine as nanosorbent to simultaneous separation-preconcentration of trace amounts of nitrate and nitrite.
۵۵Investigation of the currency, disappearance and half-life of URLs of web resources cited in Iranian researchers: A comparative study
۵۶Design and stereoselective synthesis of novel β-lactone and β-lactams as potent anticancer agents on breast cancer cells
۵۷Analyzing feedback mechanisms in group decision making problems
۵۸Green synthesis of Fe3O4 at SiO2-Ag magnetic nanocatalyst using safflower extract and its application as recoverable catalyst for reduction of dye pollutants in water
۵۹Inverse design for radiative heat source in nongray media
۶۰The improvement of numerical modeling in the solution of incompressible viscous flow problems using finite element method based on spherical Hankel shape functions
۶۱A serial evaluation of electrocardiographic indices and cardiac arrhythmias during pregnancy, lactation and dry periods in saanen goats
۶۲Selecting sustainable supplier countries for Iran's steel industry at three levels by using AHP and TOPSIS methods
۶۳A new species of the neotenic genus Larvacarus (Acariformes: Tenuipalpidae) from Astragalus (Fabaceae) in Iran
۶۴Apelin-13 ameliorates cognitive impairments in 6-hydroxydopamine-induced substantia nigra lesion in rats
۶۵Relationship between changes in muscle strength and postural sway after eight weeks aquatic exercise in elderly people: A clinical trial
۶۶First report of Varroa genotype in western Asia based on genotype identification of Iranian Varroa destructor populations (Mesostigmata: Varroidae) using RAPD marker
۶۷Midbrain morphogenesis in beluga sturgeon (Huso huso) larvae
۶۸Optimal location of step-up transformer in radial distribution networks to enhance static voltage stability
۶۹Preparation, crystal structure, spectroscopic studies, DFT calculations, antibacterial activities and molecular docking of a tridentate Schiff base ligand and its cis-MoO2 complex
۷۰Detection of breed-specific copy number variations in domestic chicken genome
۷۱Tender and naive weak closure operations on lower BCK-semilattices
۷۲A CMOS quadrature VCO with optimized Colpitts topology for low-voltage applications
۷۳CFD simulation of the preheater cyclone of a cement plant and the optimization of its performance using a combination of the design of experiment and multi-gene genetic programming
۷۴The association between ocular problems and serum testosterone, prolactin and thyroglobulin concentrations in delayed phase of sulfur mustard exposure
۷۵Colorimetric sensor of detection of Cr (III) and Fe (II) ions in aqueous solutions using gold nanoparticles modified with methylene blue
۷۶Preparation and characterization of biocompatible silver nanoparticles using pomegranate peel extract
۷۷Miniaturization of substrate integrated waveguide filters using novel compact metamaterial unit-cells based on SIR technique
۷۸Comparing the ability of Soil Taxonomy (2014) and WRB (2015) to distinguish lithologic discontinuity and an abrupt textural change in major soils of Iran
۷۹Histomorphometric evaluation of mice testicular tissue following short- and long-term effects of lipopolysaccharide-induced endotoxemia
۸۰DGMRES and index numerical range of matrices
۸۱In-vitro anti-proliferative and pro-apoptotic properties of Sutureja khuzestanica on human breast cancer cell line (MCF-7) and its synergic effects with anticancer drug vincristine
۸۲Origin of lherzolitic peridotites in Ab-Bid ultramafic complex (Hormozgan province); Products of mantle metasomatism or partial melting processes?
۸۳Estimation of the variance due to parent-of-origin effects for productive and reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep
۸۴Risk factors for anthroponotic cutaneous leishmaniasis in unresponsive and responsive patients in a major focus, southeast of Iran
۸۵Online streaming feature selection: a minimum redundancy, maximum significance approach
۸۶The use of orange peel essential oil microemulsion and nanoemulsion in pectin-based coating to extend the shelf life of fresh-cut orange
۸۷Physiological Equivalent Temperature Index and mortality in Tabriz (The northwest of Iran)
۸۸A mixed-ligand quinazoline-based Ni(II) Schiff base complex: Synthesis, characterization, crystal structure, antimicrobial investigation and catalytic activity for the synthesis of 2H–indazolo[2,1-b]phthalazine-triones
۸۹Modelling long-term groundwater fluctuations by extreme learning machine using hydro-climatic data
۹۰Vaccines for preventing cutaneous leishmaniasis
۹۱Effects of temperature, pH, and bile salt on antimicrobial activity of bacteriocin-like substances obtained from barley sourdough LAB
۹۲Lattice Boltzmann simulation of particles agglomeration and rheology in a particulate flow
۹۳System Dynamics Analysis of Natural Gas Versus Electricity Export
۹۴Wilson wavelets-based approximation method for solving nonlinear Fredholm–Hammerstein integral equations
۹۵Detection of Coxiella burnetii (Gammaproteobacteria: Coxiellaceae) in ticks collected from infested dogs in Kerman, Southeast of Iran
۹۶Entropy of iterated function systems and their relations with black holes and Bohr-like black holes entropies
۹۷Quantum probes for the cutoff frequency of Ohmic environments
۹۸Prediction of the damping properties of fiber-reinforced polymer composite panels with arbitrary geometries
۹۹Shelf life improvement of grape (Vitis vinifera L. cv. Rish Baba) using nitric oxide (NO) during chilling damage
۱۰۰Sequence stratigraphic analysis and sea-level history of the Upper Jurassic deposits (Mozduran Formation), south of Aghdarband, NE Iran

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۳۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.