لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۳ مقاله شامل ۴۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Trace analysis of nitrite ions in environmental samples by using in-situ synthesized Zein biopolymeric nanoparticles as the novel green solid phase extractor.
۲Bioaccumulation of heavy metals in oyster (Saccostrea cucullata) from Chabahar bay coast in Oman Sea: Regional, seasonal and size-dependent variations
۳Trace analysis of nitrite ions in environmental samples by using in-situ synthesized Zein biopolymeric nanoparticles as the novel green solid phase extractor
۴Bioaccumulation of heavy metals in oyster (Saccostrea cucullata) from Chabahar bay coast in Oman Sea: Regional, seasonal and size-dependent variations.
۵Novel mutation of GATA4 gene in Kurdish population of Iran with nonsyndromic congenital heart septals defects.
۶Novel mutation of GATA4 gene in Kurdish population of Iran with nonsyndromic congenital heart septals defects
۷The impacts of emotional intelligence enhancement on Iranian intermediate EFL learners writing skill
۸Extensive thermodynamic and economic analysis of the cogeneration of heat and power system fueled by the blend of natural gas and biogas
۹Evaluation of thermal pretreatment and digestion temperature rise in a biogas fueled combined cooling, heat, and power system using exergo-economic analysis
۱۰Solar assisted desiccant evaporative cooling system for office buildings in Iran: An annual simulation model
۱۱Determination of phthalate esters in seawater of Chabahar Bay using dispersive liquid-liquid microextraction coupled with GC-FID.
۱۲Application of biomarkers in brown algae (Cystoseria indica) to assess heavy metals (Cd, Cu, Zn, Pb, Hg, Ni, Cr) pollution in the northern coasts of the Gulf of Oman.
۱۳Response Surface Methodology of Pre-Concentration of Chorophenols from Seawater Samples by Molecularly Imprinted Stir Bar Sorptive Extraction Combined with HPLC: Box-Behnken Design.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.