رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۲

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از دانشگاههای دولتی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقاله داخلی: ۴۲۶۱
100%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷۲۷
قدمت ۸۴ سال
95%
تعداد کل ژورنالها ۱۹
42%
شماره های منتشره ۳۷
39
تعداد ۱۳ کنفرانس
100%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۶۵۴
99%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۸۲
قدمت ۶۹ سال
80%
تعداد کل ژورنالها ۴۵
100%
شماره های منتشره ۹۳
100
تعداد ۹ کنفرانس
69%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۹۸۶
98%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶۷۲
قدمت ۳۷ سال
48%
تعداد کل ژورنالها ۵
11%
شماره های منتشره ۷
7
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۷۹
98%
تعداد مقاله بین المللی
۸۴۶
قدمت ۷۱ سال
82%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۸
8
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۹۷
97%
تعداد مقاله بین المللی
۴۷۰
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
30%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۷۷
96%
تعداد مقاله بین المللی
۹۷۱
قدمت ۸۹ سال
100%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۸
8
تعداد ۵ کنفرانس
38%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۵۴
96%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۱۹
قدمت ۶۰ سال
71%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
2
تعداد ۳ کنفرانس
23%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۶۵
95%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۶۱
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
30%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۶۳
94%
تعداد مقاله بین المللی
۹۲۵
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۲۳۰
94%
تعداد مقاله بین المللی
۲۶۷۰
قدمت ۵۹ سال
70%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۴
4
تعداد ۶ کنفرانس
46%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۱۲
93%
تعداد مقاله بین المللی
۶۷۹
قدمت ۷۲ سال
83%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
30%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۹۱
92%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۴
قدمت ۶۳ سال
74%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۱۹
91%
تعداد مقاله بین المللی
۶۹۲
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
3
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۰۸
91%
تعداد مقاله بین المللی
۵۱۷
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۰۷
90%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷۰
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
23%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۷۹
89%
تعداد مقاله بین المللی
۲۶
قدمت ۴۰ سال
51%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۴ کنفرانس
30%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۱۵
89%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۹
20%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
38%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹۲۵
88%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۶۱ سال
72%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۶۰
87%
تعداد مقاله بین المللی
۴
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۴۰
88%
شماره های منتشره ۸۲
88
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۷۵۶
87%
تعداد مقاله بین المللی
۷۹
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۵۴
86%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۳
3
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۵۲
85%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۱
1
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۲۸
85%
تعداد مقاله بین المللی
۳۶
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۲۷
84%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱۹
قدمت ۱۰۰ سال
111%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۶
6
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۲۳
83%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۶۵
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۷
7
تعداد ۵ کنفرانس
38%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۲۴
82%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹۰ سال
101%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۹۶
82%
تعداد مقاله بین المللی
۴۲۳
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۷۲
81%
تعداد مقاله بین المللی
۳۹۴
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
4
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۷۱
80%
تعداد مقاله بین المللی
۴۷۹
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۵۶۶
80%
تعداد مقاله بین المللی
۳۲۵
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۷
15%
شماره های منتشره ۱۰
10
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۶۴
79%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸۷
قدمت ۴۳ سال
54%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۶
6
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۹۸
78%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱۶
قدمت ۴۴ سال
55%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۸۸
78%
تعداد مقاله بین المللی
۳۹۶
قدمت ۴۸ سال
59%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۳ کنفرانس
23%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۶۱
77%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴۲
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۴
4
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴۲۳
76%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۹۶
76%
تعداد مقاله بین المللی
۱۳۲
قدمت ۴۱ سال
52%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۷۶
75%
تعداد مقاله بین المللی
۲۶۹
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵۹
74%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۶
13%
شماره های منتشره ۱۲
12
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۵۷
73%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۶۵ سال
76%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۳۵۷
73%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۲
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱۳
72%
تعداد مقاله بین المللی
۴۵
قدمت ۳۲ سال
43%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۵ کنفرانس
38%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۰۲
71%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۱
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷۷
71%
تعداد مقاله بین المللی
۳۱۱
قدمت ۴۵ سال
56%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵۸
70%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵۶
69%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱۲
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵۱
69%
تعداد مقاله بین المللی
۲۹۸
قدمت ۵۴ سال
65%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۵۰
68%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۴۱
67%
تعداد مقاله بین المللی
۳۳۲
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳۷
66%
تعداد مقاله بین المللی
۱۲۷
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۹
9
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۳۱
66%
تعداد مقاله بین المللی
۳۷۱
قدمت ۴۷ سال
58%
تعداد کل ژورنالها ۴
8%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۲۷
65%
تعداد مقاله بین المللی
۹۹
قدمت ۲۸ سال
39%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱۶
64%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۰۸
64%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۲
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۹
63%
تعداد مقاله بین المللی
۶
قدمت ۱۹ سال
30%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷۰
62%
تعداد مقاله بین المللی
۴۵
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶۹
62%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۴
4
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶۰
61%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۷
15%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۵۲
60%
تعداد مقاله بین المللی
۱۷۸
قدمت ۳۳ سال
44%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۱
1
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳۳
60%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۹
قدمت ۵۳ سال
64%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۲۹
59%
تعداد مقاله بین المللی
۶۵
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۸
58%
تعداد مقاله بین المللی
۱۵۴
قدمت ۷۹ سال
90%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۲۸
57%
تعداد مقاله بین المللی
۱۱۸
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱۳
57%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸
قدمت ۴۶ سال
57%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۰۴
56%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳
قدمت ۳۵ سال
46%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۱
1
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۴
55%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۸۲ سال
93%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۲
55%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸۲
54%
تعداد مقاله بین المللی
۱۰۱
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۷
53%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷۳
53%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۹ سال
50%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۲ کنفرانس
15%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۷۰
52%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴۰
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۸
51%
تعداد مقاله بین المللی
۲۱
قدمت ۳۱ سال
42%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۶
51%
تعداد مقاله بین المللی
۲۷
قدمت ۴۲ سال
53%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۶
50%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱۶
35%
شماره های منتشره ۹
9
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶۰
49%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۷
48%
تعداد مقاله بین المللی
۷
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۶
48%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۳
3
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۳
47%
تعداد مقاله بین المللی
۲۴
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۱
46%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵۱
46%
تعداد مقاله بین المللی
۱۶
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۴۹
45%
تعداد مقاله بین المللی
۱۸
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۹
44%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۶
44%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۴
43%
تعداد مقاله بین المللی
۲۹
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۲
42%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳۱
41%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۸ سال
49%
تعداد کل ژورنالها ۳
6%
شماره های منتشره ۴
4
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۹
41%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۵ سال
26%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۸
40%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۲
4%
شماره های منتشره ۲
2
تعداد ۳ کنفرانس
23%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۷
39%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۰ سال
41%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۶
39%
تعداد مقاله بین المللی
۲
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲۶
38%
تعداد مقاله بین المللی
۳
قدمت ۹۷ سال
108%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۶
37%
تعداد مقاله بین المللی
۸
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۳
37%
تعداد مقاله بین المللی
۳۵
قدمت ۱۴ سال
25%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
36%
تعداد مقاله بین المللی
۲۳۸
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۱ کنفرانس
7%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲۱
35%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۹ سال
40%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
35%
تعداد مقاله بین المللی
۱۹۰
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۷
34%
تعداد مقاله بین المللی
۲۹
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶
33%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۶ سال
37%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۶
32%
تعداد مقاله بین المللی
۴۴
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
32%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۱۳
31%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۳
30%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱۱
30%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۲ سال
23%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۹
29%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
28%
تعداد مقاله بین المللی
۲۰
قدمت ۲۴ سال
35%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
28%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۵ سال
36%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
27%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۸
26%
تعداد مقاله بین المللی
۱۴
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۷
26%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۶ سال
47%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۶ کنفرانس
46%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
25%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۰ سال
21%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۶
24%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۴۹ سال
60%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۶
23%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۲۳ سال
34%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۲
2
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۵
23%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۱
2%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۴
22%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
21%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۰ سال
11%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
21%
تعداد مقاله بین المللی
۸
قدمت ۶ سال
17%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۳
20%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
19%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
19%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۱۶ سال
27%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
18%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی

مقاله داخلی: ۲
17%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۳۴ سال
45%
تعداد کل ژورنالها ۶
13%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۲
16%
تعداد مقاله بین المللی
۹
قدمت ۲۲ سال
33%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
16%
تعداد مقاله بین المللی
۵
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
15%
تعداد مقاله بین المللی
۰
قدمت ۲۷ سال
38%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
14%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲
قدمت ۷ سال
18%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۱
14%
تعداد مقاله بین المللی
۲۲
قدمت ۹ سال
20%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
13%
تعداد مقاله بین المللی
۸
قدمت ۸ سال
19%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
12%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۵ سال
16%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
12%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۱ سال
22%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی
مقاله داخلی: ۰
11%
تعداد مقاله بین المللی
۱
قدمت ۱۳ سال
24%
تعداد کل ژورنالها ۰
0%
شماره های منتشره ۰
0
تعداد ۰ کنفرانس
0%
ارتباط با صنعت
به زودی